Stadsrevisionen kontrollerar kommunen

På Kommunfullmäktiges uppdrag granskar Stadsrevisionen om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lagstiftning och god revisionssed.

Förtroendevalda revisorer

Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av fullmäktige men är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag. Örebro kommun har 15 förtroendevalda revisorer som granskar kommunstyrelsen och nämnderna.

Både revisorerna och de sakkunniga som anlitas ska vara formellt och sakligt oberoende i förhållande till den verksamhet som granskas.

Revisorerna har inga uppdrag i de nämnder och kommunala företag som granskas.

Det finns även så kallade lekmannarevisorer i de kommunala bolagen.

Frågor och synpunkter

Har du frågor, synpunkter eller förslag kan du kontakta någon av revisorerna.

Revisionsrapporter

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till Kommunfullmäktige.

Revisionsåret avslutas först när kommunfullmäktige har tagit ställning i ansvarsfrågan. Detta brukar ske i april.

I april 2016 fattade kommunfullmäktige beslut i ansvarsfrågan gällande kommunens styrelse och nämnder avseende verksamhetsåret 2015, det innebär att revisionsåret 2015 avslutades först i april 2016.

Granskningar under mandatperioden 2019–2022
Granskningar under mandatperioden 2015–2018

Revisionsåret 2018

Revisionsåret 2017

Revisionsåret 2016

Revisionsåret 2015

Nämndernas svar på genomförda granskningar

2018

Tidigare år

Granskningar under tidigare mandatperioder
Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?