Sociala investeringar

Sociala investeringar handlar om att investera i mjuka värden – i människor. Genom att ta en högre kostnad i dag kan tidiga och förebyggande satsningar genomföras som uppnår långsiktiga effekter, motverkar framtida kostnader och minskar det sociala och ekonomiska utanförskapet.

Logga

Totalt har 100 miljoner kronor avsatts för arbetet, medel som kommunala verksamheter och civila aktörer kan ansöka om för att prova innovativa och nya arbetssätt och metoder som kan bidra till att skapa förbättrade framtidsutsikter för Örebro kommuns invånare.

Sociala investeringar i Örebro kommun handlar om att:

  • motverka individers utanförskap och framtida kommunala kostnader
  • uppnå gränsöverskridande samverkan för ett minskat stuprörstänkande
  • tillvarata nytänkande och möjliggöra för nya arbetssätt och metoder att prövas
  • ställa om organisationen – från reaktiv till proaktiv
  • implementera lyckade satsningars arbetssätt och metoder i ordinarie verksamhet.

Kortfattad beskrivning av pågående satsningar:

Vem kan ansöka?

För att ansöka om medel för en satsning är kravet att minst två kommunala nämnder från olika verksamhetsområden ska beröras av satsningen, alternativt en aktör från civila samhället i samverkan med minst en kommunal nämnd. Med civil aktör menas föreningar, stiftelser, kooperativ, organisationer, sociala företag eller liknande. Vinstdrivande företag ingår inte i definitionen. Satsningar kan även genomföras i samverkan med kommunala bolag som är majoritetsägda.

Väg till beslut

Vägen från identifierat behov till beslut om en satsning innehåller flera steg och processen pågår vanligtvis mellan 7–10 månader, beroende på omfattning och komplexitet. Nedan ges en beskrivning av de olika stegen.

  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3
  • Steg 4

1. Behovsanalys

För att säkerställa investeringar som når de målgrupper i störst behov av insatser behöver en behovsanalys utgöra utgångspunkt för hur en satsning ska utformas. Med hjälp av statistik och verksamhetsdata kan behov synliggöras och identifieras.

2. Idéprövning

När ett behov har synliggjorts kan en lämplig målgrupp och metod för satsning identifieras. Ett underlag för idéprövning tas fram med en beskrivning av behovet som utgör utgångspunkt för idén, formulering av satsningens innehåll och diskussion om vilka effekter som förväntas uppstå till följd av genomförandet. Om idéprövningen uppfyller uppsatta kriterier lyfts den till berörda nämnder som behöver ställa sig bakom idén för att en ansökan ska kunna påbörjas.

Mall för idéprövning (docx, 188.2 kB)

3. Ansökan

Om politiken godkänner idéprövningen påbörjas framtagandet av en ansökan, ett arbete som pågår en längre tid med flera involverade under en löpande förankringsprocess. En arbetsgrupp behöver som regel tillsättas. En komplett ansökan innehåller flera delar, däribland kostnadskalkyler för genomförandet, beräkningar av förväntade effekter och plan för återföring. För de delarna finns ett centralt utvärderingsteam till hjälp som tillsammans med de som ansöker säkerställer en komplett handling.

4. Beredning och beslut

En beredningsgrupp avgör om ansökan är färdig för att lyftas till beslut. Som ett första steg i beslutsberedningen informeras samtliga involverade nämnder om ansökans utformning och upplägg. Ansökan undertecknas av berörda förvaltningschefer och går sedan vidare för hantering i kommundirektörens beredning och slutligen i den politiska styrgrupp som finns utsedd för arbetet med sociala investeringar. Om ansökan godkänts av den politiska styrgruppen går den upp för slutgiltigt beslut i Kommunstyrelsen.

Genomförande av satsning

Efter att en ansökan beviljats i Kommunstyrelsen kan rekrytering av projektledare och projektmedarbetare påbörjas. Därefter genomförs satsningen de 1–3 år som ansökan avser.

Uppföljning och utvärdering

För att synliggöra vad en satsning resulterar i och skapa förutsättningar för genomförandet av en effektutvärdering krävs att satsningens aktiviteter kontinuerligt följs upp och utvärderas. För varje satsning skapas därför ett utvärderingsschema som visar på systematiken och logiken i vilka mål som ska uppnås genom satsningen, vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen, samt på vilket sätt aktiviteternas genomförande och effekter ska mätas.

Mall för utvärderingsschema (pdf, 61.7 kB)

Om genomförd utvärdering visar att satsningen genererat positiva resultat ska den implementeras i ordinarie verksamhet och det nya arbetssättet eller metoden permanentas. En lyckad satsning ska också skalas upp, det vill säga spridas till andra målgrupper eller verksamhetsområden i den mån det är lämpligt.

Återföring

För att möjliggöra att fler satsningar kan genomföras tillämpas en så kallad återföringsmodell i Örebro kommun. Den innebär att de förvaltningar som får kostnadsreduceringar till följd av att en satsning genomförs, ska återföra medel till reservationen för sociala investeringar motsvarande det belopp som satsningen beviljats. Exempelvis kan en satsning i skolan generera minskade framtida kostnader för socialtjänsten, genom att genomförd satsning resulterar i att färre barn behöver insatser när de blir äldre. En civil aktör kan aldrig ställas som återföringsskyldig.

Riktlinjer för sociala investeringar

Läs Riktlinjer för sociala investeringar (pdf, 490.4 kB)

Enhetskostnader

En sammanställning av kommunala enhetskostnader relevanta för arbetet med sociala investeringar har tagits fram för att underlätta i arbetet kalkylering av kostnader och bedömning av ekonomiska effekter för de satsningar som genomförs.

Se de olika enhetskostnaderna

Pågående satsningar

Pågående satsningar

Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse

Samverkan: Kommunstyrelseförvaltningen genom Centralt skolstöd, Förvaltningen förskola och skola, Socialförvaltningen samt Förvaltningen för försörjning, utbildning och arbete

Våren 2017-våren 2020
Ansökan (pdf, 279.7 kB)

Kort beskrivning (pdf, 815 kB)

Avslutade satsningar

Avslutade satsningar

Brobyggare i Vivalla och Baronbackarna

Samverkan: Förvaltningen förskola och skola, Socialförvaltningen och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetsmarknad.

Hösten 2016–våren 2019

Ansökan (pdf, 516.9 kB)

Kort beskrivning (pdf, 815.2 kB)

Slutrapport (pdf, 489.4 kB)

Skolfam

Samverkan: Förvaltningen förskola och skola och Socialförvaltningen.

Sommaren 2016–sommaren 2019.
Ansökan (pdf, 221 kB)

Kort beskrivning (pdf, 813.7 kB)

Slutrapport (pdf, 853.5 kB)

NP Resurs och Samverkan

Samverkan: Gymnasieförvaltningen, Förvaltningen för funktionshindrade.

1 september 2015–31 augusti 2018.
Ansökan (pdf, 233.5 kB)

Kort beskrivning (pdf, 814.5 kB)

Slutrapport (pdf, 1.1 MB)

Utomhuspedagogikens inverkan på lärande

Samverkan: Kommunstyrelseförvaltningen genom Centralt skolstöd och Förvaltningen förskola och skola.

Augusti 2016–augusti 2018.
Ansökan (pdf, 597.6 kB)

Kort beskrivning (pdf, 807.8 kB)

Slutrapport (pdf, 1 MB)

Specialpedagogisk kompetensutveckling

Samverkan: Förvaltningen förskola och skola, Kommunstyrelseförvaltningen och Förvaltningen för funktionshindrade.

1 januari 2015–30 april 2018.

Ansökan (pdf, 387.4 kB)

Kort beskrivning (pdf, 818.8 kB)

Slutrapport (pdf, 714.3 kB)

Samverkan för teckenspråkiga, SöT

Samverkan: Försörjningsstöd och Kultivera.

1 april 2014–1 april 2017.
Ansökan (pdf, 229.8 kB)

Kort beskrivning (pdf, 839.8 kB)

Utvärdering och slutrapport (pdf, 1.9 MB)

Team Oxhagen

Samverkan: Socialförvaltningen, Förvaltningen förskola och skola, Förvaltningen för funktionshindrade samt Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.

1 januari 2015–31 december 2017.

Ansökan (pdf, 387.4 kB)

Kort beskrivning (pdf, 817.5 kB)

Utvärdering och slutrapport (pdf, 634.2 kB)

El Sistema

Samverkan: Förvaltningen förskola och skola samt Kultur och fritidsförvaltningen.

1 januari 2015–31 december 2017.

Ansökan (pdf, 387.4 kB)

Kort beskrivning (pdf, 816.1 kB)

Utvärdering och slutrapport (pdf, 599 kB)

Senast uppdaterad: 16 december 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?