Främjande av psykisk hälsa

Örebro kommun arbetar långsiktigt med att främja invånarnas psykiska hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa hos invånarna och ge effektiva stödinsatser till personer med psykisk problematik.

Om psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett brett begrepp som används övergripande och berör hela samhället och många olika verksamheter. Begreppet omfattar god psykisk hälsa och psykisk ohälsa.

Psykiskt välbefinnande och psykiatriska tillstånd är olika dimensioner och inte varandras motsatser. Psykiska besvär används för den psykiska ohälsa som inte uppfyller kriterier för en psykiatrisk diagnos.

Hälsa liksom psykisk hälsa beror på många olika faktorer där samspel mellan allt från individuella till samhällsstrukturella faktorer spelar en viktig roll för människans fysiska och psykiska välmående, så kallade bestämningsfaktorer för hälsa.

WHO:s definition av psykisk hälsa

Ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

Statistik om psykisk hälsa i de olika länen

Folkhälsomyndigheten har sammanställt statistik för hur den psykiska hälsan ser ut i olika län, klicka här för att ta del av den.

Arbete för ökad psykisk hälsa och suicidprevention

Då psykisk hälsa påverkas av många faktorer blir samverkan mellan verksamhet och organisationer viktigt, så att behov kan upptäckas i tid och individen får den hjälp och stöd som behövs, även när insatser och stöd är nödvändiga från flera parter.

För att främja hälsa och välbefinnande samt förebygga ohälsa behöver vi skapa förutsättningar på individ-, grupp- och samhällsnivå. Först och främst genom att stärka skyddsfaktorer, men och också genom att minska riskfaktorer och riskmiljöer samt arbeta kompensatoriskt. Tillsammans ökar det människors motståndskraft mot psykiska påfrestningar och psykisk ohälsa.

Att stärka skyddsfaktorer för psykisk hälsa kan handla om att ge stöd i föräldraskap, arbeta med tillit i relation mellan förskola, skola och hem samt främja hälsosamma levnadsvanor som fysisk aktivitet och sömn.

Kompensatoriska insatser kan vara att se till att barn i familjer med låga inkomster får tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och att stärka det hälsofrämjande arbetet i bostadsområden där befolkningen har lägre utbildningsnivå och inkomst, då det är en riskfaktor för psykisk ohälsa.

Fem fokusområden

Örebro kommun arbetar efter de fem nationella fokusområden för psykisk hälsa som togs fram 2016:

 1. Förebyggande insatser
 2. Tillgängliga och tidiga insatser
 3. Enskildas delaktighet och rättigheter
 4. Utsatta grupper
 5. Ledning, styrning och organisation

Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention

Det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention från 2008 är ramverk för Örebro kommuns suicidpreventiva arbete på övergripande nivå. Programmet har nio åtgärdsområden:

 1. Främja goda livschanser för mindre gynnade grupper
 2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för suicid
 3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid
 4. Se suicid som psykologiska misstag
 5. Förbättra de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna
 6. Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid
 7. Höj kompetensen hos nyckelpersoner
 8. Gör händelseanalyser efter suicid
 9. Stöd frivilligorganisationer

Läs mer om det nationella handlingsprogrammet.

Stimulansmedel för utveckling av insatser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten har en överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022, som gör det möjligt för kommuner och regioner att söka stimulansmedel inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Syftet med stödet är att stimulera till att prova nya arbetssätt, införa evidensbaserade metoder eller att öka kompetensen inom området.

Senast uppdaterad:
Publicerad: