Kulturmiljö

Kulturmiljöerna ger stad och landsbygd karaktär och skönhetsvärden. De ger oss möjlighet att känna igen oss trots att tiden går. De är en resurs för framtiden som kan bidra till att ge en plats identitet och attraktivitet. Kulturmiljön angår alla: vi har alla rätt att få en del av vår historia bevarad i byggnader och landskap.

Kommunen ansvarar för att frågor om kulturmiljö hanteras i översiktsplanering, detaljplanering och bygglov.

Det finns många kulturvärden att värna i den moderna staden som tack vare dem får ett djup och en attraktivitet utöver det vanliga. Tillsammans med kulturvärdena på landsbygden skänker det Örebro kommun en profil som varar över tid.

Landsbygden

Örebro kommun ligger i gammal kulturbygd. Landsbygden är rik på miljöer som ger länkar tillbaka i historien, samtidigt som den lever och utvecklas. Markerna gömmer på fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som är spår efter hur våra föregångare levt, t.ex. gravhögar, stenmurar och rösen i odlingslandskapet.

Alla fornlämningar är naturligtvis inte kända, men de som är det finns i ett nationellt register över fornlämningar, FMIS. Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningarna. Gårdar, byar och kyrkor är också påtagliga bevis på tidig bebyggelse. Många i bygden har medeltida anor.

Staden

Läget centralt i Sverige gav tidigt Örebrobygden en roll som knutpunkt för färdvägar. Särskilt platsen där färdvägar från alla fyra väderstrecken via Örebroåsen korsade Svartån redan under tidig medeltid, det som blev staden Örebro. En handelsplats och ett försvarsfäste för den unga kungamakten i Sverige var början.

Den moderna och växande staden Örebro rymmer alltså många olika tidsåldrar. 750-årsjubileet år 2015 är ett talande bevis, även om årtalet inte är en fastställd sanning. Den gamla stadskärnan i sin helhet är fornlämningsområde.

Det innebär att alla grävningar djupare än drygt en halv meter kan ge fynd från äldre tider, och måste följas av länsstyrelsens arkeologer i enlighet med Kulturmiljölagen.

Men kanske viktigast för oss som bor och lever i eller besöker Örebro är den rika stadsmiljön. Den speglar framför allt de senaste 150 åren, med undantag för några betydligt äldre byggnader. Och förstås slottet i hjärtat av staden – dess upphov och idag den viktigaste symbolen för Örebro.

Sedan ungefär 100 år har stadsbebyggelsen gripit allt stadigare tag om den omgivande landsbygden med dess byar och gårdar. Den breder fortfarande ut sig, men lämnar här och där spår av den gamla bebyggelsen.

Det finns många kulturvärden att värna om när staden utvecklas. Centrala staden är en erkänt vacker stadsmiljö tack vare de många väl bevarade kvarteren från olika åldrar. Den har utsetts till riksintresse för kulturmiljövården i enlighet med miljöbalken.

Längre ut finns folkhemmets och miljonprogrammets bostadsområden och 1900-talets egnahemsområden. Här fick Örebro tidigt erkännande för framsynt bostadsplanering.

K-märkning och skydd

Ordet ”K-märkt” används ofta i dagligt tal men har ingen formell betydelse. I vår lagstiftning används andra begrepp:

  • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan skyddas i en detaljplan med skyddsbestämmelser och markeras med bokstaven q.
  • Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan också skyddas enligt Kulturmiljölagen genom att utses till byggnadsminnen. Deras värde är en nationell angelägenhet.
  • Kyrkor och kyrkotomter är alltid skyddade kulturmiljöer enligt Kulturmiljölagen.
  • Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen.
  • Värdefulla kulturpräglade landskapsavsnitt kan förklaras som kulturreservat enligt Miljöbalken. Två kommunala kulturreservat finns i Örebro kommun.

Kulturvärden är ett allmänintresse

Kulturvärden är enligt Plan- och bygglagen ett av flera allmänna intressen som ska vägas samman med den enskildes intressen vid bedömningar av bygglov. Andra allmänna intressen är frågor som rör tillgänglighet, hälsa och säkerhet, miljö, naturvärden, infrastruktur och annan samhällsservice. Gemensamt är att de är en angelägenhet för alla människor som rör sig i eller omkring den aktuella miljön.

Kulturmiljöinventering

Kulturmiljöinventeringen är ett modernt och levande kunskapsunderlag som beskriver och definierar kulturmiljövärden/kulturvärden i Örebro kommun.

Film om Kulturmiljövärden i Örebro

Senast uppdaterad:
Publicerad: