Jämställdhet

Örebro kommun ska vara en jämställd kommun med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhetspolitiken: kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I Örebro kommun finns en politisk jämställdhetsdelegation som samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.

Deklaration för jämställdhet

Kommunen arbetar med jämställdhetsintegrering. Kommunen har åtagit sig att arbeta med jämställdhet inom verksamhetens olika områden genom undertecknandet av CEMR:s "Europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå" Pdf, 763.6 kB. (Pdf, 763.6 kB). (CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.) I deklarationen kan du se de olika områden som kommunen förbundit sig att arbeta med jämställdhet och vad var och ett av dem innebär.

Exempel på områden:

  • Den politiska rollen
  • Arbetsgivarrollen
  • Upphandling av varor och tjänster
  • Rollen som tjänsteleverantör (utbildning, hälsa, social omsorg, barnomsorg, bostäder, könsrelaterat våld, säkerhet och trygghet m.m.)

Principer

De principer som ligger till grund för alla åtaganden utgår från:

  1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
  2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.
  3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
  4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.

Jämställdhetsdelegation

Sedan 2007 har Örebro kommun en politisk jämställdhetsdelegation. Det långsiktiga målet för delegationen är att fokusera jämställdhetsarbetet på alla nivåer i organisationen.

Modellkommun för jämställdhetsarbete

2015 utsågs Örebro kommun till modellkommun för jämställdhetsintegrering av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Kommunen blev utvald på grund av sitt systematiska arbete med att integrera jämställdhetsperspektivet i alla verksamheter och beslut. Genom att vara modellkommun har Örebro varit med och utvecklat en metod för lärande och förbättringsarbete genom systematiska jämförelser.

Jämställdhetspriset

Information om kommunens jämställdhetspris.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!