Jämställdhet

Örebro kommun ska vara en jämställd kommun med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhetspolitiken: kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I Örebro kommun finns en politisk jämställdhetsdelegation som samordnar jämställdhetsfrågorna i Örebro kommun.

Deklaration för jämställdhet

Kommunen arbetar med jämställdhetsintegrering. Kommunen har åtagit sig att arbeta med jämställdhet inom verksamhetens olika områden genom undertecknandet av CEMR:s "Europeisk deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå" Pdf, 763.6 kB.. (CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.)

I deklarationen kan du se de olika områden som kommunen förbundit sig att arbeta med jämställdhet och vad var och ett av dem innebär.

Exempel på områden:

 • Den politiska rollen
 • Arbetsgivarrollen
 • Upphandling av varor och tjänster
 • Rollen som tjänsteleverantör (utbildning, hälsa, social omsorg, barnomsorg, bostäder, könsrelaterat våld, säkerhet och trygghet m.m.)

Principer

De principer som ligger till grund för alla åtaganden utgår från:

 1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
 2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.
 3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
 4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.

Strategi och handlingsplan

Strategi för ett jämställt Örebro 2016-2025 Pdf, 400.2 kB. syftar till att skapa långsiktighet och hållbarhet i arbetet för ett jämställt Örebro. Det gör Örebro kommun bland annat genom att arbeta med:

 1. Könsuppdelad statistik
 2. Könskonsekvensanalyser
 3. Jämställdhetsbudgetering (gender budgeting)
 4. Grundläggande förståelse och utbildning

I enlighet med det sjätte jämställdhetspolitiska målet arbetar Örebro kommun för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, inklusive våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer i Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2024. Pdf, 574.7 kB.

Jämställdhetsdelegation

Sedan 2007 har Örebro kommun en politisk jämställdhetsdelegation. Det långsiktiga målet för delegationen är att fokusera jämställdhetsarbetet på alla nivåer i organisationen.

Modellkommun för jämställdhetsarbete

2015 utsågs Örebro kommun till modellkommun för jämställdhetsintegrering av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Kommunen blev utvald på grund av sitt systematiska arbete med att integrera jämställdhetsperspektivet i alla verksamheter och beslut. Genom att vara modellkommun har Örebro varit med och utvecklat en metod för lärande och förbättringsarbete genom systematiska jämförelser.

Jämställdhetspriset

Information om kommunens jämställdhetspris.

Senast uppdaterad:
Publicerad: