Interreligiösa och interkulturella frågor

Det Interreligiösa- och interkulturella rådet är ett mötesforum för kunskapsutbyte och förtroendeskapande dialog mellan kommunen och företrädare för olika trossamfund.

Vilka frågor som rådet behandlar beror på vad som händer i samhället. Rådet har hittills diskuterat t.ex. sociala frågor, jämställdhetsfrågor och trygghetsfrågor.

Det är Kommunfullmäktige som har fattat beslutet om att inrätta ett Interreligiöst- och interkulturellt råd.

Rådets sammansättning

I rådet ingår representanter från de största religiösa sammanslutningarna som finns i Örebro; representanter från olika inriktningar av kristendom, svenska kyrkan, frikyrkor, ortodoxa och katolska kyrkan. Även representanter från olika inriktningar av islam är representerade, sunni och shia.

Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i rådet. Övriga kommunföreträdare är kommunfullmäktiges två vice ordförande, en politisk sekreterare och en handläggande tjänsteperson. Utöver det kan kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda samt även andra sakkunniga bjudas in till rådet när det finns behov av att få en djupare genomgång av olika frågor.

Rådets möten

Rådet syfte är uteslutande att vara just en mötesplats för diskussion, kunskap- och erfarenhetsutbyte. Det har inga befogenheter att bereda eller fatta kommunala beslut.

Ordinarie möten äger rum två gånger om året, vår och höst. Vid behov kan ordförande kalla till extra möten.

Det är bara kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande som kan kalla till möten med rådet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: