Funktionsrättigheter

Kommunens arbete med funktionsrättigheter utgår från de mänskliga rättigheterna och fokuseras specifikt i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Barnkonventionen, som är en lag, omfattar alla barn och inkluderar alltså även barn som har funktionsnedsättning.

Hur jobbar kommunen med funktionsrättigheter?

I Program för hållbar utveckling och i Övergripande strategi och budget har Örebro kommun beslutat att alla mål och inriktningar ska omfatta alla invånare och att alla ska ta del av utvecklingen och ingen ska lämnas utanför.

Arbetet för att minska skillnaderna, för att ingen ska lämnas utanför i utvecklingen, gäller alla förvaltningar och som stöd finns tjänstepersoner och Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR).

Definitioner

  • Funktionsnedsättning innebär att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Man kan gärna specificera utifrån vad funktionsnedsättningen gäller, t.ex. synnedsättning, nedsatt rörelseförmåga, hörselnedsättning.
  • Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person/personer i relation till omgivningen.
  • Funktionsrätt är ett relativt nytt begrepp, som syftar på rätten för en person med funktionsnedsättning till självbestämmande och full delaktighet. Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder.
  • Funktionsvariation används av vissa som synonym till funktionsnedsättning. Egentligen betyder ordet något som alla har, t.ex. bra eller dålig syn ger en variation, en funktionsvariation.
Senast uppdaterad:

Publicerad: