Örebro kommuns finansverksamhet

Det övergripande målet för finansverksamheten inom Örebro kommun är att säkerställa kommunkoncernens betalningskapacitet. Finansverksamheten ska ske med så god avkastning och så låg upplåningskostnad som möjligt med hänsyn till fastställda riskmått.

En förutsättning för att nå dessa mål är att kommunens och bolagens betalnings­rutiner och övriga finansiella tjänster samordnas och tillämpas utifrån nyttan för kommunkoncernen.

Så fungerar det

Örebro kommun ansvarar för all upplåning till kommunkoncernen. Kommunen vidareutlånar i sin tur till bolagen utifrån deras finansieringsbehov. Örebro kommun och bolagen ansvarar var för sig för ränteriskhantering respektive låneskuld.

Regler och ramar för finansverksamheten anges i den koncerngemensamma finanspolicyn. Pdf, 193.3 kB.

Örebro kommun samordnar in- och utbetalningar samt checkkrediter för kommunen och de majoritetsägda bolagen i ett gemensamt kontosystem för att uppnå en effektiv medelsförvaltning. Örebro kommun placerar även medel för framtida pensions­utbetalningar.

Ansvar

Kommunstyrelsen har utsett en finanskommitté som ansvarar för de strategiska finans­frågorna, och en finansgrupp som ansvarar för de operativa finansfrågorna utifrån finanspolicy och finanskommitténs riktlinjer.

Kreditbetyg

Sedan 2010 har Örebro kommun näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt samt högsta kreditbetyg A-1+ på kort sikt i rating från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditrating är en analys av Örebro kommuns kreditvärdighet och hjälper investerare att utvärdera kreditrisken på ett värdepapper utfärdat av kommunen.

Kreditratingen är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk på kort och lång sikt. Läs den senaste ratingrapporten under dokument längs ned på sidan.

Upplåning

Örebro kommuns upplåning sker främst genom utgivning av kommuncertifikat och kommunobligationer via upplåningsprogram samt via lån från Kommuninvest.

Upplåningsprogram

För den kortfristiga upplåningen använder kommunen ett Certifikatsprogram där kommuncertifikat upptas med löptider upp till ett år. Örebro kommuns certifikats­program har en ram om 5 miljarder kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är SEB och emissionsinstitut är Danske bank, Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank och DNB.

Kommunens MTN-program är ett långfristigt upplåningsprogram med löptider överstigande 1 år. Örebro kommuns MTN-program har en ram om 15 miljarder svenska kronor och lån kan tas upp i SEK, EUR och NOK. Arrangör för upplånings­programmet är Swedbank och emissionsinstitut är förutom Swedbank även Danske bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, Pareto Securities och SEB.

Kommunens kapitalförvaltning

Kommunens kapitalförvaltning av medel är uppdelade på fyra förvaltningsområden och omfattar totalt cirka 5 miljarder kronor.

Pensionsförvaltning

Syftet med förvaltningen är att långsiktigt värdesäkra kommunens pensionsåtagande för att skapa en buffert. För att möta eventuella förändringar av beräkningar av pensionsskulden som exempelvis livslängdsantagande, diskonteringsränta samt nedgångar i finansiella placeringar är målet att kapitalet över tid ska motsvara 120% av åtagandet.

Långfristig likviditetsförvaltning

Syftet med förvaltningen är att erhålla en god avkastning och skapa en buffert för framtida investeringsbehov.

Kortfristig likviditetsförvaltning

Syftet är att förvalta kommunens likvida medel på ett sådant sätt som säkerställer en god betalningsberedskap för kommunkoncernen. Därutöver ska medlen placeras så att en god avkastning erhålls samtidigt som betalningsberedskapen upprätthålls.

Stiftelseförvaltning

För att säkerställa en effektiv ekonomisk förvaltning av Örebro kommuns donations­stiftelser så samförvaltas huvuddelen av stiftelserna i en samförvaltad portfölj. Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för Stiftelseförvaltningen.

Hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning

Örebro kommuns Program för hållbar utveckling bygger på Agenda 2030, FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Programmet tydliggör kommunens hållbarhetsmål för våra egna verksamheter och i våra samarbeten med andra aktörer. Örebro kommun ska därför förvalta sitt kapital genom hållbara och ansvarsfulla investeringar och samtidigt uppnå målet om en god avkastning till en låg risk.

Örebro kommun ska prioritera investeringar i bolag/fonder som verkar för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Örebro kommun vill att bolag som vi äger, antingen direkt eller genom investeringar i fonder följer FN Global Compacts grundläggande principer. Fondförvaltare ska följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Kommunen väljer bort bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion eller försäljning av tobaks- och alkoholvaror, droger, kommersiell spelverksamhet, kontroversiella vapen, krigsmateriel eller pornografi. Vidare medges inte placeringar i företag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från utvinning och produktion av fossila bränslen.

Kommunen väljer in bolag som bidrar till att lösa miljö- och klimatutmaningarna och/eller som främjar omställningen till ett socialt hållbart samhälle. En sådan investering kan antingen göras i lösningsbolag vars produkter och tjänster är med och bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar eller omställningsbolag som arbetar med att ställa om verksamheten i mer hållbar riktning.

Placeringspolicy för Örebro kommun Pdf, 265.5 kB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: