Finansiering och rating

Det övergripande målet för finansverksamheten inom Örebro kommun är att säkerställa kommunkoncernens betalningskapacitet. Finansverksamheten ska ske med så god avkastning och så låg upplåningskostnad som möjligt med hänsyn till fastställda riskmått.

En förutsättning för att nå dessa mål är att kommunens och bolagens betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster samordnas och tillämpas utifrån nyttan för kommunen.

Så fungerar det

Örebro kommun ansvarar för all kreditanskaffning till kommunkoncernen. Kommunen lånar i sin tur ut krediter till bolagen utifrån deras finansieringsbehov. Örebro kommun och bolagen ansvarar var för sig för ränteriskhantering av sin egen låneskuld.

Regler och ramar för finansverksamheten anges i den koncerngemensamma finanspolicyn. Pdf, 175.7 kB. (Pdf, 175.7 kB) Örebro kommun samordnar in- och utbetalningar samt rörelsekrediter för kommunen och de majoritetsägda bolagen i ett gemensamt kontosystem för att uppnå en effektiv medelsförvaltning.

Örebro kommun placerar även medel för framtida pensionsutbetalningar.

Ansvar

Kommunstyrelsen har en finanskommitté som ansvarar för de strategiska finansfrågorna, och en finansgrupp som ansvarar för de operativa finansfrågorna utifrån finanspolicy och finanskommitténs riktlinjer.

Kreditbetyg

Kreditrating är en analys av Örebro kommuns kreditvärdighet och hjälper investerare att utvärdera kreditrisken på ett värdepapper utfärdat av kommunen.

Kreditratingen är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk och sätts av ett ratingföretag.

I april 2021 bekräftades kommunens rating av ratingföretaget Standard & Poor’s till näst högsta kreditvärdighet AA+ i långfristig rating med stabila utsikter samt högsta kreditvärdighet A-1+, K-1 i kortfristig rating.

Kreditanskaffning

Krediter ska kunna anskaffas från såväl kredit- som kapitalmarknad i form av lån från Kommuninvest, banklån, egna certifikatsprogram samt egna obligationer eller andra publika låneprogram.

Upplåningsprogram

Certifikatsprogram är kortfristiga upplåningsprogram med löptider upp till ett år. Örebro kommuns certifikatsprogram har en ram om 5 miljarder kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är SEB och emissionsinstitut är Danske bank, Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank och DNB.

MTN-program är långfristiga upplåningsprogram med löptider mellan 1 år och 15 år. Örebro kommuns MTN-program har en ram om 8 miljarder svenska kronor och 1 miljard norska kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är Swedbank och emissionsinstitut är förutom Swedbank även Danske bank, Handelsbanken, Nordea, Pareto Öhman och SEB.

Kommunens kapitalförvaltning

Kommunens kapitalförvaltning av medel är uppdelade på fyra förvaltningsområden och omfattar totalt cirka 5 miljarder kronor.

Pensionsförvaltning

Syftet med förvaltningen är att skapa en långsiktig likviditetsreserv för kommunens framtida utbetalningar av pensionsåtaganden utifrån de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige. Målet är att långsiktig värdesäkra kommunens pensionsskuld.

Stiftelseförvaltning

För att säkerställa en effektiv ekonomisk förvaltning av Örebro kommuns donationsstiftelser så samförvaltas huvuddelen av stiftelserna i en samförvaltad portfölj. Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för Stiftelseförvaltningen.

Långfristig likviditetsförvaltning

Syftet med förvaltningen är att erhålla en god avkastning och skapa förutsättningar för att minska effekten av de likviditetsmässiga påfrestningar som kommer att följa av framtida åtagande. Målet är att skapa en likviditetsreserv för framtida åtaganden.

Kortfristig likviditetsförvaltning

Syftet är att förvalta kommunens likvida medel på ett sådant sätt som säkerställer en god betalningsberedskap för kommunkoncernen. Därutöver ska medlen placeras så att en god avkastning erhålls samtidigt som betalningsberedskapen upprätthålls.

Hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning

Som en ansvarsfull investerare ska Örebro kommun möjliggöra en god långsiktig avkastning genom att placera tillgångar i hållbara företag, samt identifiera och uppmuntra förvaltare och företag som verkar för att uppfylla FNs globala mål för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Vidare fastställer kommunens klimatstrategi att klimatbelastningen, i den sammantagna kapitalförvaltningen, ska vara lägre än jämförbara index och successivt minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030.

Kommunen gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.

Vidare ska placeringar inte ske i företag vars omsättning huvudsakligen härrör från produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi. Kommunen ska sträva efter att på sikt inte placera i företag vars verksamhet till någon del omfattar produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi.

Örebro kommun vill att företag som vi äger, antingen direkt eller genom investeringar i fonder, följer FN Global Compacts grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption för ett ansvarsfullt företagande. Dessa principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. För företag som är verksamma i Sverige preciseras delar av dessa normer ytterligare i den svenska lagstiftningen kring likabehandling, diskriminering, arbete, arbetsmiljö.

Placeringspolicy för Örebro kommun Pdf, 235.8 kB. (Pdf, 235.8 kB)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!