Örebro kommuns finansverksamhet

Det övergripande målet för finansverksamheten inom Örebro kommun är att säkerställa kommunkoncernens betalningskapacitet. Finansverksamheten ska ske med så god avkastning och så låg upplåningskostnad som möjligt med hänsyn till fastställda riskmått.

En förutsättning för att nå dessa mål är att kommunens och bolagens betalnings­rutiner och övriga finansiella tjänster samordnas och tillämpas utifrån nyttan för kommunkoncernen.

Så fungerar det

Örebro kommun ansvarar för all upplåning till kommunkoncernen. Kommunen vidareutlånar i sin tur till bolagen utifrån deras finansieringsbehov. Örebro kommun och bolagen ansvarar var för sig för ränteriskhantering respektive låneskuld.

Regler och ramar för finansverksamheten anges i den koncerngemensamma finanspolicyn. Pdf, 193.3 kB.

Örebro kommun samordnar in- och utbetalningar samt checkkrediter för kommunen och de majoritetsägda bolagen i ett gemensamt kontosystem för att uppnå en effektiv medelsförvaltning. Örebro kommun placerar även medel för framtida pensions­utbetalningar.

Ansvar

Kommunstyrelsen har en finanskommitté som ansvarar för de strategiska finans­frågorna, och en finansgrupp som ansvarar för de operativa finansfrågorna utifrån finanspolicy och finanskommitténs riktlinjer.

Kreditbetyg

Sedan 2010 har Örebro kommun näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt samt högsta kreditbetyg A-1+ på kort sikt i rating från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditrating är en analys av Örebro kommuns kreditvärdighet och hjälper investerare att utvärdera kreditrisken på ett värdepapper utfärdat av kommunen.

Kreditratingen är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk på kort och lång sikt. Läs den senaste ratingrapporten under dokument längs ned på sidan.

Upplåning

Örebro kommuns upplåning sker främst genom utgivning av kommuncertifikat och kommunobligationer via upplåningsprogram samt via lån från Kommuninvest.

Upplåningsprogram

För den kortfristiga upplåningen använder kommunen ett Certifikatsprogram där kommuncertifikat upptas med löptider upp till ett år. Örebro kommuns certifikats­program har en ram om 5 miljarder kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är SEB och emissionsinstitut är Danske bank, Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank och DNB.

Kommunens MTN-program är ett långfristigt upplåningsprogram med löptider överstigande 1 år. Örebro kommuns MTN-program har en ram om 12 miljarder svenska kronor och lån kan tas upp i SEK, EUR och NOK. Arrangör för upplånings­programmet är Swedbank och emissionsinstitut är förutom Swedbank även Danske bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, Pareto Securities och SEB.

Kommunens kapitalförvaltning

Kommunens kapitalförvaltning av medel är uppdelade på fyra förvaltningsområden och omfattar totalt cirka 5 miljarder kronor.

Pensionsförvaltning

Syftet med förvaltningen är att skapa en långsiktig likviditetsreserv för kommunens framtida utbetalningar av pensionsåtaganden utifrån de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige. Målet är att långsiktig värdesäkra kommunens pensionsskuld.

Stiftelseförvaltning

För att säkerställa en effektiv ekonomisk förvaltning av Örebro kommuns donations­stiftelser så samförvaltas huvuddelen av stiftelserna i en samförvaltad portfölj. Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för Stiftelseförvaltningen.

Långfristig likviditetsförvaltning

Syftet med förvaltningen är att erhålla en god avkastning och skapa förutsättningar för att minska effekten av de likviditetsmässiga påfrestningar som kommer att följa av framtida åtagande. Målet är att skapa en likviditetsreserv för framtida åtaganden.

Kortfristig likviditetsförvaltning

Syftet är att förvalta kommunens likvida medel på ett sådant sätt som säkerställer en god betalningsberedskap för kommunkoncernen. Därutöver ska medlen placeras så att en god avkastning erhålls samtidigt som betalningsberedskapen upprätthålls.

Hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning

Som en ansvarsfull investerare ska Örebro kommun möjliggöra en god långsiktig avkastning genom att placera tillgångar i hållbara företag, samt identifiera och uppmuntra förvaltare och företag som verkar för att uppfylla FN:s globala mål för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Vidare fastställer kommunens klimatstrategi att klimatbelastningen, i den sammantagna kapitalförvaltningen, ska vara lägre än jämförbara index och successivt minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030.

Kommunen gör inga placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.

Vidare ska placeringar inte ske i företag vars omsättning huvudsakligen härrör från produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi. Kommunen ska sträva efter att på sikt inte placera i företag vars verksamhet till någon del omfattar produktion och distribution av tobak, alkohol, droger, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi.

Örebro kommun vill att företag som vi äger, antingen direkt eller genom investeringar i fonder, följer FN Global Compacts grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption för ett ansvarsfullt företagande.

Dessa principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

För företag som är verksamma i Sverige preciseras delar av dessa normer ytterligare i den svenska lagstiftningen kring likabehandling, diskriminering, arbete, arbetsmiljö.

Placeringspolicy för Örebro kommun Pdf, 235.8 kB.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?