Natur-, jakt- och viltvård

Naturvård är en viktig del av Örebro kommuns miljö- och folkhälsoarbete. Målet är att tillsammans med andra aktörer bevara ett rikt landskap med alla de arter som hör hemma här. Det är också viktigt att skapa möjligheter för kommunens invånare och besökare att koppla av i härliga naturmiljöer.

Vi arbetar både med områden som har mycket höga naturvärden och det omgivande vardagslandskapet.

Miljöarbete

Människan är fortfarande helt beroende av ett landskap som långsiktigt kan producera mat och råvaror av hög kvalité samtidigt som luften och vattnet renas naturligt. Miljöarbetet fokuserar därför både på minskad belastning och att landskapen i sig ska ta hand om föroreningar. Örebro kommun arbetar i första hand med planering, bevarande och utveckling av rika naturmiljöer på egen mark.

Miljöprogram för Örebro kommun. Pdf, 468.2 kB. Miljöprogrammet innehåller kommunens miljömål och lyfter fram de viktigaste miljöfrågorna som vi i Örebro kommun jobbar med just nu. Målet är att vi ska lösa de stora miljöproblemen och skapa ett hållbart samhälle.

Betesmark

Vi försöker använda privata arrendatorer, men för mindre betesmarker har det visat sig svårt. Därför håller vi med egna djur. För närvarande cirka 150 Highland Cattle och 150 får. Djuren hålls ute på två vinterstationer (Suttarboda och Hjortstorp) och under betessäsong flyttas de runt mellan olika beten.

Markerna som betas är bland annat hagmark inom naturreservat, strandängar och stadsnära parkmark. Större delen av vinterfodret slås på egen mark. Syftet med djurhållningen att värna den biologisk mångfalden och att få trevligare närområden.

Parkskötsel

De kulturhistoriska centrala parkerna kräver ofta skötsel i form av klippning av häckar och puts av blomsterrabatter. Bostadsparkerna är anpassade för möjlighet till lek och måste tåla bollspel och liknande aktiviteter. Naturparken är skog eller öppen naturmark där vi under perioder utför skötselinsatser med 3-4 års intervall.

Träden i staden både i gatu- och parkrummet har stor betydelse för vår hälsa och välbefinnande. Träden kan bli gamla och kräver olika skötsel under olika perioder i deras livscykel.

Gräsklippning

Örebro kommun klipper 180 hektar gräsmatta varje sommar. Gräsmattor är viktiga för folkhälsan, så att barn och vuxna kan vara ute och röra på sig, gå på picknick och ägna sig åt andra utomhusaktiviteter. Vi skulle vilja klippa ännu mer gräs, men av ekonomiska skäl måste vi välja att inte klippa vissa ytor.

Ytor vi inte har råd att klippa försöker vi åtminstone slå som en slåtteräng, så att de inte ska växa igen med sly. Vi samlar aldrig upp något gräsklipp. Det bryts ner och blir ny näring i gräsmattan.

Städning

En stor del av kommunens budget för parkskötsel går åt till städning i parkerna. I allt större utsträckning köper människor till exempel snabbmat och njuter av utomhus. Trots att vi i Örebro är duktiga på att kasta skräpet i våra sopkärl hamnar ganska mycket utanför. Under 2005 kostade parkstädningen två miljoner kronor.

Hundlatriner

I parkerna finns förutom sopkärl även hundlatriner. Eftersom parkerna är arbetsmiljön för oss som jobbar med parkskötsel är det viktigt att man alltid plockar upp efter sin hund. Sopkärlen töms på de flesta håll i staden en gång i veckan. På platser där mycket folk rör sig, till exempel i stadskärnan, både städar och tömmer vi sopkärl varje dag året om.

Engångsgrillar

Varje år inträffar flera olyckor genom att soptunnor brinner upp, vilket kan leda till farliga gräsbränder. Det blir allt vanligare med engångsgrillar, enkelt att ta med för att kunna laga och äta middag utomhus. När du kastar grillen är det jätteviktigt att den verkligen är ordentligt släckt.

Jakt- och viltvård

Älgjakten i Örebro kommun bedrivs i första hand för att minimera olägenheter orsakade av älg i trafik och villaområden.

Kommunens mål med jakt och viltvård är:

  • att få och bevara en art- och individrik fauna på lämplig nivå
  • jakten är underställd det rörliga friluftslivet

Kommunens mark delas i tre kategorier: Detaljplanelagd mark och rekreationsområden, Tätortsnära områden och Övrig mark. Ånnabodaskiftet (450 hektar) är klassat som rekreationsområde och ingen jakt bedrivs här.

Från och med den 1 augusti 2009 har Örebro viltvårdsförening tagit över i stort sett all jakt och viltvård i anslutning till Örebro tätort. Arbete med att ta fram nya riktlinjer för jakt pågår.

Skyddsjakt

Det bedrivs endast skyddsjakt i kommunen. Den utförs på olika sätt beroende vilken typ av mark det gäller. Grävlingar, måsfåglar och andra djur som skapar olägenheter tar vi hand om och avlivar på uppdrag av privatpersoner, andra myndigheter eller företag.

Inom detaljplanelagd mark och rekreationsområden

Skyddsjakt utförs med hjälp av en arvoderad jaktansvarig under dagtid. Kommunens jaktansvarige har tillgång till en skyddsjaktgrupp med ytterligare sex jägare som framförallt jagar vägvilt under kvällar och helger. Det krävs ett särskilt tillstånd av polismyndigheten för att skjuta inom dessa områden.

Inom ej detaljplanelagt område

Skyddsjakt kan utföras av någon ur skyddsjaktgruppen, med jaktansvarig som jaktledare. Inom detta område stödfodras fälthöns, småfågel och sjöfågel. Dessutom utfodras småvilt med huvudsyftet att locka dessa från större trafikerade vägar. Vi håller gåspopulationen under uppsikt och åtgärdar vid behov flyttning eller avlivning.

Inom tätortsnära områden

De marker som ligger närmast utanför ovanstående områden i anslutning till Örebro tätort är utarrenderade till Örebro Viltvårdsförening. Föreningen bildades 1996 och är öppen för boende eller verksamma inom Örebro kommun. Föreningen arrenderar ca 1 000 hektar (950 skog respektive 50 åker).

Arrendet omfattar allt utom älg, därutöver hjälper föreningens medlemmar till med bl.a. fällfångst på övrig mark. Ansvarsområdet stäms årligen av inom en grupp bestående av jaktansvariga, kommunbiolog, skogsförvaltare samt kommunens markägare.

Övrig mark

Kommunens mark som ligger i anslutning till mindre tätorter eller perifert är utarrenderade till egna jaktlag eller till grannlagen. Allt vilt omfattas.

Senast uppdaterad:
Publicerad: