Vägledande samspel ICDP

Det positiva samspelet mellan barn och vuxna är viktigt för barns lärande och utveckling. Vägledande samspel är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn.

Samspel och lärande

Det positiva samspelet mellan barn och vuxna är viktigt för barns lärande och utveckling. Vägledande samspel är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn. Det är inriktat på att göra oss vuxna medvetna om vår betydelse för barns utveckling. Vägledande samspel är inte en metod utan ett förhållningssätt i alla möten mellan barn och vuxna. Det bygger på sju pedagogiska principer för att öka vuxnas lyhördhet i kontakten med barn i alla vardagliga situationer.

Vägledande samspel och barnets rättigheter

Vägledande samspel har som mål att stimulera och utveckla positiva relationer i vardagskontakterna i förskola och skola mellan vuxna och barn och barnen sinsemellan. Det utgår från ett barnperspektiv där barn ses som kompetenta. Arbetet med Vägledande samspel innebär ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i vardagen. Barnkonventionen säger att ett barn har rätt att bli bemött med respekt och värdighet. Vägledande samspel visar hur det kan ske. Att respektera barn som människor med lika värde och rättigheter är en utmanande uppgift som också kräver eftertanke och lyhört förhållningssätt av oss vuxna. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med barnets rättigheter i Örebro.

Tre dialoger

Vägledande samspel medvetandegör det egna samspelet med hjälp av tre dialoger. Dialogerna är grunden för ett gott samspel. När det är balans mellan de tre dialogerna gynnas barns lärande och utveckling. Dialogerna fördjupas med hjälp av åtta teman:

I. Den känslomässiga dialogen

1. Visa positiva känslor.
2. Följ barnets initiativ.
3. Skapa en nära dialog.
4. Ge bekräftelse.

II. Den meningsskapande, utvidgande dialogen

5. Gemensam uppmärksamhet.
6. Ge mening.
7. Utvidga, förklara.

III. Den reglerande dialogen

8 a. Planlägg steg för steg.
8 b. Anpassa stödet.
8 c. Skapa fasta rutiner.
8 d. Sätt positiva gränser.

Vägledande samspel i Örebro

Sedan starten 2003 använder sig många förskolor och skolor i Örebro kommun av Vägledande samspel i mötet med barn och elever.

Vägledarutbildning ges kontinuerligt till specialpedagoger, psykologer och kuratorer för att de ska hålla i vägledningsgrupper. Pedagoger erbjuds att delta i dessa vägledningsgrupper på sina förskolor och skolor för att öka vuxnas lyhördhet och synliggöra det viktiga samspelet mellan barn och vuxna. Dessutom erbjuds ett antal lärare, förskollärare och barnskötare vägledarutbildning med uppdrag att vara mentor på sin arbetsplats. Förskolechefer och rektorer får också utbildning om programmet.

ICDP står för International Child Development Programme

Vägledande samspel är grundat av Professor Karsten Hundeide och Professor Henning Rye från Norge och finns i flera länder runt om i världen.

Vägledande samspel är ett religiöst och politiskt obundet program.

Vill du veta mer om programmet och utbildningar? Gå in på www.icdp.se och www.icdp.info.

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?