Kultur i skolan

Här finns information om hur Örebro kommun arbetar strategiskt med kultur i skolan så att alla barn får en likvärdig tillgång till kultur. Bakgrunden är Barnkonventionen som blivit lag där det bland annat i artikel 31 är formulerat kring alla barns rätt till kultur.

Kulturpaletten

Kulturpaletten är Örebro kommuns nya digitala utbudskatalog som visar det kulturutbud som är aktuellt för pedagoger i grundskolan. Utbudskatalogen är utformad med hjälp av skolans kulturombud för att passa skolorna på bästa sätt. Utbudskatalogen uppdateras kontinuerligt och ett nyhetsbrev är kopplat till katalogen.

Kulturpaletten hittar du på orebro.se/kulturpaletten.

Kulturombud

Örebro kommuns grundskolerektorer har beslutat att ha minst ett kulturombud på varje grundskola. Ombudet har som uppgift att vara kontaktperson, förmedlare och inspiratör gällande kulturaktiviteter på sin skola. Till stöd finns Kulturpaletten, inspirationsträffar och utbudsdagar. Kulturombudens arbete ska bidra till ökad måluppfyllelse.

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag från Kulturrådet som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Kulturrådet har beviljat Örebro kommun Skapande skola-bidrag sedan starten 2008. Det är i första hand skolorna själva som ansöker om Skapande skola-medel genom kommunens kontaktperson, men några projekt har varit förvaltningsövergripande som förskoleklassprojektet ”Gropen” där alla förskoleklassbarn i hela kommunen får möta Kulturskola, bibliotek, konsthall och Svenska kammarorkestern i ett läsfrämjande kulturprojekt på Kulturkvarteret.

Läs mer om Skapande skola på Kulturpaletten.

Kulturskolan och skolan i samverkan

Kulturskolan har ett politiskt uppdrag att samverka med skolan. Vissa verksamheter är riktade, som El Sistema som finns på två skolor. El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse med orkester och körverksamhet på skoltid.

Kulturskolan möter också nyanlända elever där kulturskolan möter de elever som kommer till Perrongen (mottagningsenheten) varje vecka, samt Språkintroduktionens BASprogram (Spri BAS) varje vecka.

Utöver detta erbjuder Kulturskolan många tjänster för skolan för att stärka skolans måluppfyllelse med hjälp av estetiska lärprocesser. Tjänsterna är kostnadsfria för skolorna.

Läs mer om Kulturskolans utbud och hur det är kopplat till läroplanerna på Kulturpaletten.

Alla barns rätt till kultur

Alla barns rätt till kultur är ett projekt vars uppdrag är att utveckla en systematik för kultur i skolan utifrån ökad tillgänglighet, likvärdighet och elevinflytande. En stor del av systematiken är det som går att läsa om på denna sida. En annan del i projektet är också att se över en långsiktig plan med tillhörande finansieringsmodell för att kunna upprätthålla systematiken.

Senast uppdaterad:
Publicerad: