Kultur i skolan

Här finns information om Kulturskolans erbjudande att komma till din skola och jobba med kultur tillsammans med dina elever. Erbjudandet är avgiftsfritt och det bygger på samarbete mellan Kulturskolan och din skola.

Kulturskolan och skolan i samverkan

Kulturskolan har ett politiskt uppdrag att arbeta i skolan. Vissa verksamheter är riktade som El Sistema som finns på två skolor.

Likaså arbetet med nyanlända där kulturskolan möter de elever som kommer till Perrongen (mottagningsenheten) varje vecka, samt Språkintroduktionens BASprogram (Spri BAS) varje vecka.

Utöver detta erbjuder kulturskolan många tjänster för skolan för att stärka skolans måluppfyllelse med hjälp av estetiska lärprocesser. Tjänsterna är kostnadsfria för skolorna.

Koppling till läroplanen 

Kopplingen till kultur och skolans läroplaner är tydlig i både skolans uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursmål.

Övergripande mål

I de övergripande målen står det att eleven ska kunna använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Skolans uppdrag

I skolans uppdrag står det att:

 • Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper.
 • De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
 • Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.
 • En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.
 • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig

Det här är vårt utbud

Här kan du läsa mer och anmäla din skola till aktiviteterna.

Kulturskolan erbjuder kostnadsfritt Dans i skolan för årskurs 1–3 under ledning av kulturskolans danslärare. Genom dansen skapas förståelse, nyfikenhet, kunskap och glädje. Den som dansar lär känna sig själv och sin kropp, men även personerna man dansar tillsammans med.

Dans kopplat till läroplanerna

Dans kan tydligt kopplas till olika ämnens läroplaner och då särskilt idrottsämnet. Dansen blir ett starkt komplement att uppnå ämnets syfte att utveckla allsidiga rörelseförmågor, en god kroppsuppfattning, samarbetsförmåga och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Dans kan också ligga till grund för frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. I det centrala innehållet i läroplanen för idrott årskurs 1–3 under rubriken rörelse är tre av fyra punkter direkt kopplade till dans:

 1. Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta formerredskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 2. Enkla lekar och danser och deras regler.
 3. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Hur går det till?

 • Lektionen är 40 minuter per grupp på måndagar.
 • Dansläraren kommer till er skola en gång i veckan under en sexveckorsperiod (6 tillfällen).
 • En skolklass i taget, med möjlighet till max fyra klasser på en skola.

Förutsättningar

 • Idrottshall eller annan lokal som passar till aktiviteten
 • Modern ljudutrustning, med möjlighet att koppla in telefon eller dator.
 • Ordinarie lärare är med och deltar aktivt.
 • Vid sjukdom kan kulturskolan inte garantera ersättare

Anmälan

Anmälan är öppen året om. Du får information i maj om din skola är aktuell för Dans i skolan kommande läsår.

Frågor?

Vid frågor kontakta Örebro kulturskola på telefon 019-21 12 30, eller eposta till kulturskolan@orebro.se.

Dansare framför en spegel.

En förmiddag i veckan under sex veckor får era elever arbeta med bild, dans, musik och teater under ledning av lärare i ett kulturteam från Kulturskolan. På det sättet får barnen en chans att prova på det kulturutbud som Örebro kommun erbjuder via Kulturskolan. Kulturteamets arbete avslutas med en föreställning. Verksamheten är gratis och riktar sig till årskurs 2–3.

Fyra Kulturteam

Det finns för närvarande fyra Kulturteam på Kulturskolan, varav två är riktade till grundskolan och två till särskolan. Erbjudandet gäller inte de skolor som deltar i skolutvecklingsprojektet Kultur, lust och lärande.

Förutsättningar

 • Kulturteamet kan arbeta med max 60 barn.
 • Dansläraren behöver en gymnastiksal eller annan anpassad lokal med modern ljudutrustning med möjlighet att koppla in telefon eller dator.
 • Teaterläraren behöver ett klassrum med renstädad, stor och fri golvyta.
 • Bildläraren behöver ett klassrum, gärna bildsal, med tillgång till rinnande vatten.
 • Musikläraren behöver ett stort klassrum med piano eller synt och ljudutrustning som går att koppla till telefon eller dator.
 • Vid föreställningen behövs en lokal stor nog för elever och publik.
 • Skolans personal behöver närvara under arbetets gång, eftersom det är en trygghet för barnen.
 • Kulturteamet behöver en kontaktperson på skolan. Kontaktpersonen ska vara en ur personalen som närvarar under arbetets gång.
 • Vid sjukdom kan inte kulturskolan garantera ersättare.

Vi planerar tillsammans

Kulturteamet besöker er skola före sexveckorsperiodens början så att vi tillsammans kan planera tider, lokaler, personal och utrustning.

Anmälan

Anmälan är öppen året om. Du får information i maj om din skola är aktuell för Kulturteam kommande läsår.

Frågor?

Vid frågor kontakta Örebro kulturskola på telefon 019-21 12 30, eller eposta till kulturskolan@orebro.se.

Barn på scen med knytnävarna i luften.

Kultur, lust och lärande är ett samarbete mellan Örebro Kulturskola och Örebro kommuns grundskolor, där pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med grundskolans lärare en dag i veckan i upp till tre år.

Verksamheten är kostnadsfri för grundskolan och erbjudandet gäller förskoleklass upp till årskurs 9. Kultur, lust och lärande är ett arbetssätt där skapande verksamheter ingår som naturliga delar i lärandet och skolans vardag.

Målet är ökad måluppfyllelse och skolutveckling. Lärarna från Kulturskolan arbetar med konstarterna bild, dans och rörelse, musik, teater och drama som verktyg för lärande.

Hur går det till?

Två pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med personal på grundskolan en dag i veckan i upp till tre läsår. Planering, genomförande och reflektion görs tillsammans och regelbundna träffar sker med grundskolans rektor där målet är att utveckla skolans arbetssätt. Att verksamheten är förankrad hos rektor är avgörande för gott utfall. Vid sjukdom kan inte kulturskolan garantera ersättare.

Vill ni veta mer?

Kontakta Maria Gille enhetschef på Kulturskolan med ansvar för Kultur, lust och lärande.

Ni har också möjlighet att få ett personligt besök av två kulturpedagoger som exempelvis kan vara med på en personalkonferens som berättar om Kultur, lust och lärande. Det är en stor fördel att all personal får samma information. En film om verksamheten finns på YouTube.

Ansökan

Kultur för lust och lärande är kostnadsfritt och rektor ansöker i samråd med sin personal. Ansökan är öppen året om, men besked om din skola kommer få ta del av erbjudandet kommande läsår sker i maj.

Leende flicka på teaterscen.

Musik, rytmik och blås är en aktivitet där sång, puls, rytmik och blåsinstrument är i fokus.

Genom att varva sång med puls och rytmik får eleverna en musikalisk upplevelse.

Eleverna får också uppleva olika blåsinstrument, hur de ser ut, låter och får själva prova på att spela. Verksamheten riktar sig till årskurs 2 och 3. Musik, rytmik och blås är ett utmärkt komplement till den ordinarie musikundervisningen på din skola.

Kopplat till musikämnet årskurs 1–3

Musik, rytmik och blås uppfyller stora delar av det centrala innehållet i ämnet musik. I årskurs 1–3 och under rubriken Musikens sammanhang och funktioner, är det formulerat att man som elev i årskurs 1–3 ska veta hur olika instrument låter, vad de heter och hur de ser ut.

Hur går det till?

Fyra lärare från Kulturskolan kommer till er klass en lektion i veckan under 4–6 veckor. Varje tillfälle är 40–60 minuter.

Vid de tillfällen då eleverna får prova på instrument behöver Kulturskolan ha tillgång till fler lokaler för att kunna dela klassen i mindre grupper.

Förutsättningar

 • En klass i taget
 • Musiksal eller liknande, med möjlighet att dela upp i mindre grupper
 • Ordinarie lärare medverkar aktivt i verksamheten

Vi planerar tillsammans

Lärarna inom Musik, rytmik och blås tar kontakt med respektive skola före periodens början för att tillsammans gå igenom tider, lokaler, personal och utrustning. Vid eventuell sjukfrånvaro kan Kulturskolan inte garantera ersättare.

Anmälan

Anmälan är öppen året om. Du får information i maj om din skola är aktuell för Musik, rytmik och blås kommande läsår.

Frågor?

Vid frågor kontakta Örebro kulturskola på telefon 019-21 12 30, eller skicka e-post till kulturskolan@orebro.se.

Instrument på ett bord.

Ta med din klass och kom till Kulturskolan en onsdag förmiddag kl. 9–12 och var med och skapa tillsammans med Kulturskolans lärare i bild och keramik. Eleverna får prova att arbeta med lera och arbeta med olika bildtekniker. Verksamheten riktar sig till klasser i årskurs 4 och är gratis. Kombinera gärna ditt besök på Kulturskolan med ett besök på Stadsbiblioteket eller Konsthallen.

Koppling till läroplanen

I kursplanen under rubriken Centralt innehåll nämns både teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete med olika material, verktyg.

Förutsättningar

 • En klass per besök
 • Två pedagoger från er skola är med klassen under besöket
 • Pedagoger från er skola deltar aktivt i verksamheten

Anmälan

Anmälan är öppen året om. Du får information i maj om din skola är aktuell för Skapande på kulturskolan kommande läsår.

Frågor?

Vid frågor kontakta Örebro kulturskola på telefon 019-21 12 30, eller eposta till kulturskolan@orebro.se.

Målande flicka i skolmiljö.

Kulturaktörer och kulturkonsulenter

Kulturaktörer och kulturkonsulenter i Örebro kommun

Kulturrådet

Kulturrådet verkar för barns och ungas rätt till kultur. Myndigheten ska se till att barn och unga får möjligheter att delta i det konstnärliga och kulturella livet, att de får uppleva kultur och att de själva får skapa. Läs mer om Kulturrådets arbete för barns rätt till kultur.

Kulturombud

Ett kulturombud bidrar till ökad måluppfyllelse och förenklar för skolor och kulturaktörer att nå varandra.

Skapande skola

Kulturrådet har beviljat Örebro kommun Skapande skola-bidrag sedan starten 2008. Pengarna får användas till:

 • inköp av professionell kulturverksamhet,
 • insatser som främjar elevernas eget skapande som en del av undervisningen,
 • insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskoleklassen alt. grundskolans årskurs 1–9 och kulturlivets parter.

Med kulturverksamhet avses verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.

Läs om Skapande skola här.

Var med och sök Skapande skola-medel: Förskoleklass till och med årskurs 9 kan söka Skapande skola-bidrag!

Sök för:

 • Inköp av kulturverksamhet. Insatserna kan omfatta till exempel inköp av föreställning eller guidning på museum.
 • Insatser som främjar elevernas eget skapande. En kulturpedagog eller annan professionell kulturaktör ska vara involverad i arbetet.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!