Folkhälsa

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för det strategiska folkhälsoarbetet i Örebro kommun. Utifrån samverkanöverenskommelse med Region Örebro län, är uppdraget att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen.

En god och jämlik folkhälsa skapar social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Det är en av tre dimensioner (ekologisk, ekonomisk och social) inom hållbar utveckling som innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas av allt från strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället och av många samhällsområden till individens egna val och levnadsvanor.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har sedan länge blivit allt bättre. Det finns dock skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige och i Örebro är en god och jämlik hälsa, där de påverkbara skillnaderna i hälsa mellan olika grupper ska slutas.

Mål för folkhälsan

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation".

Folkhälsoarbetet struktureras inom åtta målområden. De åtta målområdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för hälsan.

Läs om de åtta målområdena för folkhälsans utveckling på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsoöverenskommelse för god, jämlik och jämställd hälsa

I Örebro län samverkar Region Örebro län med länets kommuner samt med RF-SISU Örebro län och Örebro läns bildningsförbund. Samverkan är fastslagen i överens­kommelser och utifrån det gör Örebro kommun årliga handlingsplaner.

Syftet med överenskommelserna är att skapa ett långsiktig och kunskapsbaserat folkhälsoarbete i samverkan, för att uppnå en god, jämlik och jämställd hälsa såväl lokalt som regionalt.

Läs mer om överenskommelserna på Region Örebro läns webbplats.

Strategiskt folkhälsoarbete

Avdelningen för samhällsutveckling på Kommunledningsförvaltningen ansvarar för det strategiska folkhälsoarbetet i Örebro kommun. Uppdraget är att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen.

Det strategiska folkhälsoarbetet i Örebro kommun sker som en del i det kommunövergripande arbetet för hållbar utveckling. Folkhälsa, tillsammans med jämställdhet och mänskliga rättigheter utgör viktiga perspektiv för ett socialt hållbart Örebro.

Nationellt arbete för social hållbarhet

Örebro kommun är medlem i Mötesplats social hållbarhet och deltog även i SKR:s Samling för social hållbarhet.

Läs om arbetet i slutrapporten: Gör jämlikt - gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa.

Folkhälsodata

Folkhälsoutvecklingen följs genom olika återkommande befolkningsundersökningar, de utgör även underlag till folkhälsoarbetet i kommunen.

Liv och hälsa ung är en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som genomförs bland länets elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet.

Liv och hälsa är en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter bland den vuxna befolkningen.

Ordlista

Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa mellan sociala grupper. (Janlert, 2000)

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap studerar hälsotillståndet och dess förändringar och fördelning i befolkningen och de faktorer som inverkar samt hur man påverkar hälsoutvecklingen och klyftorna i hälsa mellan olika grupper i samhället. (Cernerud et al, 2009)

Förebyggande åtgärder

En förebyggande åtgärd är en åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. (Socialstyrelsen)

Hälsofrämjande

En hälsofrämjande åtgärd är en åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande. (Socialstyrelsen)

Senast uppdaterad:
Publicerad: