Folkhälsa

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för det strategiska folkhälsoarbetet i Örebro kommun utifrån samverkansavtalet och folkhälsoplanen. Uppdraget är att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen.

En god och jämlik folkhälsa skapar social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Det är en av tre dimensioner (ekologisk, ekonomisk och social) inom hållbar utveckling som innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas av allt från strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället och av många samhällsområden till individens egna val och levnadsvanor.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har sedan länge blivit allt bättre. Det finns dock skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige och i Örebro är en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar.

Mål för folkhälsan

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Folkhälsoarbetet struktureras inom elva målområden. De elva målområdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för hälsan.

Läs om de elva målområdena för folkhälsans utveckling på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsoplan i länet

Folkhälsoarbetet i länet utgår från en folkhälsoplan som baseras på de nationella målen. Länets folkhälsoplan: Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål - En god och jämlik hälsa i Örebro län 2012-2015 är ett strategiskt styrdokument som ska ge struktur och långsiktighet i folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbetet i Örebro kommun har ett fokus på stödjande miljöer där barn, ungdomar och äldre är prioriterade. Samverkan med andra parter är en förutsättning för arbetet.

Folkhälsoavtal för god och jämlik hälsa

För att uppnå målen i länets folkhälsoplan samverkar Region Örebro län med kommunerna i länet samt med Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund. Samverkan är fastslagen i avtal. Utifrån folkhälsoavtalet görs årliga handlingsplaner för Örebro kommun.

Strategiskt folkhälsoarbete

Enheten för hållbar utveckling på kommunledningskontoret ansvarar för det strategiska folkhälsoarbetet i Örebro kommun utifrån samverkansavtalet och folkhälsoplanen. Uppdraget är att aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen. Arbetet följs upp genom olika rapporter, t.ex. det kommunala hållbarhetsbokslutet Hållbar utveckling i Örebro kommun (pdf, 2.6 MB) och det länsövergripande välfärdsbokslutet En god och jämlik hälsa i Örebro län?.

Nationellt arbete för social hållbarhet

Örebro kommun är medlem i Mötesplats social hållbarhet och deltog även i SKL:s Samling för social hållbarhet. Läs om arbetet i slutrapporten: Gör jämlikt - gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa.

Folkhälsodata

Folkhälsoutvecklingen följs genom olika återkommande befolkningsundersökningar, de utgör även underlag till folkhälsoarbetet i kommunen.

Liv och hälsa ung är en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som genomförs bland länets elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet.

Liv och hälsa/Hälsa på lika villkor är en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och vårdkontakter bland den vuxna befolkningen.

Ordlista

Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa mellan sociala grupper. (Janlert, 2000)

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap studerar hälsotillståndet och dess förändringar och fördelning i befolkningen och de faktorer som inverkar samt hur man påverkar hälsoutvecklingen och klyftorna i hälsa mellan olika grupper i samhället. (Cernerud et al, 2009)

Förebyggande åtgärder

En förebyggande åtgärd är en åtgärd för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem. (Socialstyrelsen)

Hälsofrämjande

En hälsofrämjande åtgärd är en åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande. (Socialstyrelsen)

Senast uppdaterad: 27 augusti 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?