Brottsförebyggande arbete

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i detta arbete.

Samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen

För att minska brottsligheten och öka tryggheten för de som bor, vistas eller verkar i hela kommunen har Örebro kommun och Lokalpolisområde Örebro tecknat en samverkansöverenskommelse.

Enligt lag är det Sveriges kommuner som ansvarar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen tydliggör att arbetet ska vara kunskapsbaserat, ha en samordning, ett strategiskt råd, grundas i en lokal analys och genomföras i samverkan. Genom en samverkansöverenskommelse kan vi bland annat säkerställa att det finns resurser för det brottsförebyggande arbetet och att vi effektivt riktar samordnade insatser efter lägesbilder, analyser och uppföljning i gemensamma frågor och uppdrag.

Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ)

För att öka tryggheten och minska brottsligheten finns en strategisk samverkan mellan kommunen, myndigheter och organisationer i form av ett brottsförebyggande råd, ÖreBRÅ. Samverkan sker mellan förvaltningarna i Örebro kommun, polis, Örebro universitet, civila samhället och näringslivet i Örebro. Kommunstyrelsen är huvudman och arbetet samordnas och planeras av utsedda samordnare från polis och kommun.

Partnerskap Örebro

Partnerskap Örebro arbetar för att förbättra livskvalitén för våra medborgare i våra fem partnerskapsområden Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Oxhagen och Brickebacken. I uppdraget ingår att dels samordna trygghetsarbetet utifrån lokala problembilder och områdesanalyser. Dels att förenkla för kommunala förvaltningar i nära samverkan med polisen, civila samhället och övriga myndigheter och aktörer i lokalsamhället. Kommunen säkerställer att det finns ansvariga för platssamverkan i våra fem partnerskapsområden.

Läs mer om Partnerskap Örebro

KOMPASS, Kommunal planering för systematiskt socialt brottsförebyggande arbete

För att göra det möjligt med kontinuerliga lägesbilder över kriminalitet bland unga i Örebro kommun formas en modell inom uppdraget KOMPASS. Under 2023 görs en uppdaterad lägesbild och en kartläggning av vilka insatser som finns i kommunala verksamheter för att förhindra utveckling av kriminalitet bland unga. Arbetet genomförs i samverkan med Örebro universitet och polisen.

Gemensamt riktat arbete för ungdomar

För att uppnå ett än mer nära operativt samarbete ska kommunen och polisen ta fram en struktur och metod för ett gemensamt riktat arbete för ungdomar. Till exempel behöver samverkan mellan socialtjänst och polisens utredningsverksamhet samt yttre verksamhet utvecklas.

Mer information om Socialtjänstens mottagningsgrupp och socialjour

Mer information om Fältgruppen

Strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsgårdar och polis (SSPF)

För att minska risken att utveckla kriminalitet, missbruk och annat normbrytande beteende bland unga ska en strukturerad samverkan formas mellan polisen och kommunala skolor, fritidsgårdar och socialtjänst. Kommunen ansvarar för SSPF-samverkan som leds av en styrgrupp med representanter från kommunens verksamheter och polisen.

Sociala insatsgrupper (SIG)

Sociala insatsgrupper finns för att hjälpa individer som riskerar att hamna i en kriminell livsstil och att hjälpa unga att hoppa av från ett kriminellt nätverk. Kommunen ansvarar för att arbetet samordnas samt att rätt aktörer involveras, och polisen bistår bland annat med kontaktpoliser. Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från både kommunen och polisen.

Gruppvåldintervention (GVI)

GVI är en strategi för att stävja utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet är att öka tryggheten för allmänheten, speciellt i våldsutsatta områden samt ge stöd till den som vill lämna ett kriminellt liv.
GVI Örebro är ett samarbete mellan kommunen, polisen, kriminalvården, Länsstyrelsen och civila aktörer. Mer information om GVI Örebro

Lokal avhopparverksamhet

Avhopparverksamheten finns för att individer ska få det stöd och skydd de behöver för att kunna lämna organiserad brottslighet och kriminellt leverne. Kommunen har via socialtjänsten det yttersta ansvaret. Samtidigt bistår polisen med hjälp och stöd kring avhopparen och potentiella avhoppare. En effektiv och långsiktig satsning på avhoppare kräver en god samverkan mellan kommunen, polisen och övriga aktörer i samhället.

Mer information till den som vill hoppa av kriminalitet

Brott i nära relationer

För att upptäcka och motverka våld i nära relationer, samt skydda brottutsatta, ska kommunen och polisen skapa en samverkansstruktur som underlättar det gemensamt linjearbetet mot våld i nära relationer.

Mer information om Centrum mot våld i nära relationer

Mer information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism

Örebro kommun och polisen ska arbeta för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism och kommunen är ansvarig för att samordna det arbetet.

I Örebro kommun finns bland annat samverkansgruppen Centrum mot våldsbejakande extremism och ett stöd till anhöriga genom föräldrastödsprogrammet Trygga Föräldrar. Mer information om Trygga föräldrar

Centrum mot våldsbejakande extremism är en samverkansgrupp i första hand riktad mot kommunens personal. I gruppen finns kompetens gällande våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete, områdesutveckling/folkhälsa, våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och polisfrågor. Gruppen erbjuder anpassad utbildning, information och konsultation till kommunens verksamheter.

Örebro kommun samverkar med andra kommuner genom till exempel de nationella nätverken storstadsnätverket och socialtjänstnätverket. Det ger oss en möjlighet att höja kompetens och samverka med andra kommuner och verksamheter. Nätverken leds av nationella Center mot våldsbejakande extremism (CVE).

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är en gemensam samverkansorganisation och metod för att varje vecka upprätta en samlad lokal lägesbild, som ligger till grund för vilken prioritering, samordning och åtgärder som görs för att uppnå ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kommunen och polisen ansvarar för arbetet.

Öppen narkotikahandel

Inom ramen för EST ska kommunen och polisen utveckla arbetet mot öppen droghandel genom gemensamma lägesbilder och analyser av öppen droghandel, en ökad samverkan och mer effektiva insatser mot narkotikahandel på allmän plats.

Trygghetsmätningar

Varje år genomför kommunen trygghetsmätningar tillsammans med Polisregion Bergslagen och Örebro universitet. Trygghetsmätningarna är en del av de övergripande lägesbilderna över kommunen och är en del i den medborgardialog som polisen och kommunen har med medborgarna.

Samverkan mot branscher med oseriösa aktörer

För att hitta oseriösa aktörer och illegala verksamheter, som bidrar till osund konkurrens, upplevd otrygghet och risk för att hälsa och miljö påverkas negativ, ska kommunen och polisen bedriva uppsökande tillsyn tillsammans med andra myndigheter.

Arbete mot välfärdsbrottslighet

För att effektivt motverka välfärdsbrott tillsätter kommunen en samordningsfunktion för välfärdsbrottslighet och skapar ett nätverk för kommunala verksamheter och polisen. Kommun och polis arbetar också tillsammans i nationella nätverk.

Mer information om samverkansöverenskommelsen

Läs mer i samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen. Pdf, 217.5 kB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: