Första sociala investeringen i Örebro kommun

Förra året beslutade Örebro kommun att satsa 65 miljoner kronor på sociala investeringar. Storsatsningen ska möjliggöra tidiga insatser och förebygga mänskligt lidande men också stävja kommunalekonomiska kostnader.

Nu godkänns den första ansökan som syftar till att skapa sysselsättning för teckenspråkiga individer med behov av särskilt stöd, genom målgruppsanpassade insatser. Beslut fattas av kommunstyrelsen den 18 mars.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är först ut att tillsammans med Kultivera påbörja en satsning inom ramen för sociala investeringar i Örebro kommun.

Syftet och målet med satsningen, som går under namnet "Samverkan för teckenspråkiga, SöT", är att teckenspråkiga personer med behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda samt att de som bedöms ha resurser att nå egen försörjning med hjälp av handledning och arbetsträning ska få ett arbete.

Satsningen ska pågå under en treårsperiod, med start 1 april 2014. Totalt kommer tio platser att finnas till förfogande per år.

– Förhoppningsvis kan denna grupp människor som ofta har svårt att komma ut på arbetsmarknaden få ökade möjligheter till arbete. Örebro tar nu ett rejält kliv i arbetet med tidiga och förebyggande insatser och förhoppningsvis vill andra följa efter, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Teckenspråkiga i behov av stöd

Antalet teckenspråkiga personer med behov av särskilt stöd tros vara större än vad som är synliggjort i samhället. Eftersom andelen teckenspråkiga totalt sett är större i Örebro kommun än i många andra svenska kommuner rör det sig med stor sannolikhet om ett flertal personer i vår kommun som har en oidentifierad problematik och som därmed inte får sina behov tillgodosedda.

– Tanken med sociala investeringar är att det ska leda till ett minskat utanförskap, tidiga insatser, att stärka människors egenmakt och att de mest utsatta ska ges möjligheter. Därför är jag stolt att vi nu är framme vid den första ansökan som kan få fler människor i arbete och därmed en större samhörighet, säger Lennart Bondesson (KD), kommunalråd.

– Rondeller och torg har vi länge haft investeringsstrukturer för. Jag är stolt över att Örebro visar en tydlig viljeinriktning genom att satsa på tidiga insatser, långsiktighet och mjuka värden. Sociala investeringar är bra både för individen och för kommunens ekonomi, alltså en jättebra satsning som nu glädjande nog är igång på allvar, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd.

Verksamhet i Kultiveras regi

Kultivera, med stiftelsen Activa som huvudman, har funnits sedan 2009 och erbjuder en målgruppsanpassad miljö med tvåspråkig personal, vilket är en stor tillgång och tros vara avgörande för att uppnå ett lyckat resultat. I och med "Samverkan för teckenspråkiga, SöT" utvecklar Kultivera verksamheten ytterligare genom att upprätta en strukturerad samverkan med kommunens försörjningsstöd.

De teckenspråkiga personer som befinner sig i försörjningsstöds system och som kan ha behov av särskilt stöd erbjuds sysselsättning i Kultiveras verksamhet, det innefattar även handledning och hjälp att komma till en utredning om det är aktuellt.

– Det känns fantastiskt att få möjlighet att genomföra den här satsningen tillsammans med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och vi är så taggade på att få sätta igång arbetet. Förutom att bidra till att fler får jobb ger det här så mycket goda och värdefulla mänskliga värden för individerna; ekonomisk trygghet, ökad självkänsla, egenmakt och delaktighet i samhället, säger Belinda Salo-Lindbom, verksamhetsansvarig på Kultivera.

– Vi ser en rad vinster med den här satsningen. Den grupp av teckenspråkiga som är berörda har haft svårt att hitta jobb eller få en varaktig försörjning. Tillsammans med Kultivera kan vi nu erbjuda ett stöd i kontakten med både kommunen och andra myndigheter och en hjälp i att hitta ett passande jobb och en trygg försörjning, säger Charlotta Karlsson Andersson, förvaltningschef för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Sociala investeringar för ett minskat utanförskap

Från den 10 juni 2013 har det gått att ansöka av medel från de 65 miljoner kronor som avsatts till sociala investeringar. Både kommunala verksamheter och civila aktörer kan ansöka utifrån fastställda kriterier.

Tanken är att stimulera till nytänkande och skapa möjligheter att genomföra förebyggande insatser i syfte att minska utanförskap. Ett av de viktigaste kriterierna är samverkan mellan olika aktörer och att satsningen ska resultera i långsiktiga effekter för såväl individerna som deltar i satsningen som för kommunen.

Beslut om att godkänna ansökan för "Samverkan för teckenspråkiga, SöT", fattas av kommunstyrelsen den 18 mars.

Läs mer om sociala investeringar på orebro.se/socialainvesteringar

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?