Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga och omfattande samhällsproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas.

Örebro kommuns arbete för att bekämpa våld utgår ifrån FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som är en grundpelare i Agenda 2030 och som också ligger till grund för kommunens Program för hållbar utveckling. Mänskliga rättigheter och demokrati styrs nationellt av Regeringsformen i Sveriges grundlag.

Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

2016 tog Örebro kommun fram Handlingsplan mot våld nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 574.7 kB. och är ett styrdokument för alla kommunala verksamheter. Målsättningen är att Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla.

Handlingsplanen omfattar sex utvecklingsområden

Insatser för utsatta

En person som varit utsatt för systematiskt våld ska erbjudas stöd och skydd, på både kort och på lång sikt. Särskild hänsyn tas till barn som utsätts för, eller bevittnar våld.

Insatser för förövare

De som själva inte ser och tar ansvar för sitt beteende, måste samhället göra vad det kan för att påverka och erbjuda hjälp. Insatser riktade till våldsutövarna är det mest rimliga sättet att förhindra att våld upprepas.

Information

Arbetet med kunskapshöjande åtgärder riktar sig till såväl medborgare som chefer och anställda i Örebro kommun. Informationen ska vara riktad och lättillgänglig.

Främjande och förebyggande

Målet är att det ständigt ska pågå förebyggande och främjande arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet kommer att utvecklas och intensifieras, både genom samverkan med det civila samhället och genom attityds- och värderingsarbete där kopplingen mellan genus och våld ska bearbetas.

Kvalitetsarbete

Arbetet ska kvalitetssäkras och metoder för uppföljning av insatser ska utvecklas. De kommunala insatserna ska svara mot mål, lagar, föreskrifter, allmänna råd samt invånarnas behov.

Samordning

Både de utsatta och våldsutövarna behöver ofta ha kontakt med flera verksamheter som var och en har sitt eget verksamhetsuppdrag. Samsyn, gemensamt förhållningssätt och samverkan mellan berörda aktörer är viktigt för dem som är i behov av samhällets hjälp.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling, skadar, smärtar, skrämmer eller kränker får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.

Per Isdal, psykolog

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är en form av våldsutövande som främst drabbar kvinnor och flickor och utövas oftast av män. Det finns flera olika former av våld, så som fysiskt, psykiskt eller ekonomisk våld.

Våld och förtryck drabbar inte endast flickor och kvinnor utan även pojkar och män, och både män och kvinnor kan vara förövare. Särskilt sårbara grupper riskerar även i hög utsträckning att utsättas för olika former av våld, så som HBTQI-personer, personer med funktionsnedsättning och barn.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående. Det kan vara såväl heterosexuella som HBTQ-relationer, syskon- och andra familje- och släktkonstellationer.

Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren. Det försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker ofta inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är kollektivt utövat eller sanktionerat och kontrollen av främst, men inte endast, flickors och kvinnors sexualitet är central.

Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, oskuldsnorm, giftermål och skilsmässa. I sin yttersta form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män.

Psykiskt våld

Våld i nära relationer innehåller alltid psykiskt våld. Det kan handla om verbala kränkningar, manipulationer, lögner, hot och isolering av den utsatta. Det psykiska våldet kan få den våldsutsatta att börja tvivla på sig själv och på sin uppfattning om omvärlden.

De som utsatts för både psykiskt och fysiskt våld säger ofta att det är det psykiska våldet som är värst.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan handla om att hålla fast, knuffa, dra i håret, sparka, ge örfilar, slå med knytnävarna eller ta stryptag. Våldet kan även innefatta användande av tillhyggen. Det är vanligt med slag där det inte syns, vilket innebär att den utsatta kan ha fysiska skador som utomstående inte ser.

Sexuellt våld

Många gånger förekommer sexuellt våld. Det kan handla om kränkande anspelningar, ovälkomna fysiska närmanden, våldtäkt, övergrepp med tillhyggen, att tvingas titta på porr, och att utföra sexuella handlingar i någons åsyn. Det kan också handla om foton eller inspelningar som förövaren använder som utpressning.

Sexuellt våld är mycket kränkande och ofta väldigt svårt för den utsatta att berätta om.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är också vanligt. Förövaren kan till exempel övertala den utsatta att ta gemensamma lån eller i eget namn, tvinga eller lura den utsatta att skriva på äktenskapsförord till förövarens fördel, eller att förfalska den utsattas namnteckning.

Många gånger tar förövaren full kontroll över ekonomin och den utsatta kan få be om att pengar till sig och eventuella barn.

Materiellt våld

Materiellt våld kan bestå av materiell skadegörelse, exempelvis om våldsutövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller förstör eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Sakerna som förövaren har sönder är ofta sådant som den utsatta värdesätter och behöver.

Försummelse

Försummelse är också en form av våld där förövaren använder sig av att den utsatta är i stark beroendeställning. Våldet är vanligast mot äldre eller personer med funktionsnedsättning. Det kan vara att lämna den utsatta utan hjälp eller tillsyn, inte ge tillräckligt med mat eller avsiktligt ge fel medicin.

Digitalt våld

Utvecklingen av digitala medier har under senare år medfört nya sätt för förövare att på ett mer omfattande sätt kontrollera, hota och förfölja den utsatta.

Utvecklingen har också skapat nya kanaler för att köpa och sälja sexuella tjänster. Det har konsekvenser både vad gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer och för kvinnors och flickors utsatthet för våld av både bekanta och okända män på offentliga arenor samt för särskilt utsatta grupper.

Senast uppdaterad:
Publicerad: