Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga och omfattande samhällsproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas.

Örebro kommuns arbete för att bekämpa våld utgår ifrån FN:s mänskliga rättigheter.
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 574.7 kB. (Pdf, 574.7 kB) är ett styrdokument för alla kommunala verksamheter. Målsättningen är att Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla.

Handlingsplanen omfattar sex utvecklingsområden

Insatser för utsatta

En person som varit utsatt för systematiskt våld ska erbjudas stöd och skydd, på både kort och på lång sikt. Särskild hänsyn tas till barn som utsätts för, eller bevittnar våld.

Insatser för förövare

De som själva inte ser och tar ansvar för sitt beteende, måste samhället göra vad det kan för att påverka och erbjuda hjälp. Insatser riktade till våldsutövarna är det mest rimliga sättet att förhindra att våld upprepas.

Information

Arbetet med kunskapshöjande åtgärder riktar sig till såväl medborgare som chefer och anställda i Örebro kommun. Informationen ska vara riktad och lättillgänglig.

Främjande och förebyggande

Målet är att det ständigt ska pågå förebyggande och främjande arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet kommer att utvecklas och intensifieras, både genom samverkan med det civila samhället och genom attityds- och värderingsarbete där kopplingen mellan genus och våld ska bearbetas.

Kvalitetsarbete

Arbetet ska kvalitetssäkras och metoder för uppföljning av insatser ska utvecklas. De kommunala insatserna ska svara mot mål, lagar, föreskrifter, allmänna råd samt invånarnas behov.

Samordning

Både de utsatta och våldsutövarna behöver ofta ha kontakt med flera verksamheter som var och en har sitt eget verksamhetsuppdrag. Samsyn, gemensamt förhållningssätt och samverkan mellan berörda aktörer är viktigt för dem som är i behov av samhällets hjälp.

Mer information

Våld i nära relationer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!