Kommunstyrelsen

Om Kommunfullmäktige fungerar som örebroarnas "riksdag", är Kommun­styrelsen Örebros "regering". Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning genom:

 • ledningsfunktionen
 • styrfunktionen
 • uppföljningsfunktionen
 • särskilda uppgifter.

Därutöver har Kommunstyrelsen ansvar för de kommunövergripande stödverksamheterna inom områdena:

 • ekonomi
 • upphandling
 • HR
 • säkerhet och trygghetsfrågor
 • informationsförsörjning
 • nämndstöd
 • juridik
 • digitalisering
 • kommunikation
 • näringsliv
 • lokalförsörjning
 • hållbar utveckling
 • statistik och analys.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och initiera arbetet med att ta fram koncern- och kommunövergripande styrdokument för kommunen.

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som finns angivna i detta reglemente jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar Kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträden

 • Tisdag 16 januari
 • Tisdag 6 februari
 • Tisdag 12 mars
 • Tisdag 9 april
 • Tisdag 7 maj
 • Måndag 3 juni
 • Tisdag 27 augusti
 • Tisdag 17 september
 • Tisdag 15 oktober
 • Tisdag 12 november
 • Tisdag 3 december.

Tid och plats

Alla möten är kl. 14.15 och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Kommunstyrelsen

Ärendelista för 3 juni 2024 Pdf, 211.6 kB..

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Ärendelista för 7 maj 2024 Pdf, 96.8 kB..

Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Ärendelista för 3 juni 2024 Pdf, 88.9 kB..

Kommunstyrelsens personalutskott

Ärendelista för 1 februari 2024 Pdf, 106.4 kB..

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde?
Mejla till kommunstyrelsen@orebro.se.

Delegationer och samrådsorgan

Under Kommunstyrelsen finns följande delegationer och samrådsorgan:

Kontakt

Kontakta oss via e-post: kommunstyrelsen@orebro.se.

Förvaltning

Kommunstyrelsen har en förvaltning, Kommunledningsförvaltningen, med anställda tjänstemän. Kontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet, samt för att de politiska besluten genomförs.

Senast uppdaterad:

Publicerad: