Nationella minoriteter

Är du same, tornedaling, jude, sverigefinne eller rom? I så fall tillhör du en av de nationella minoriteterna! De nationella minoritets­språken är samiska, meänkieli, jiddisch, finska och romani. I Örebro kommun har man beslutat att även hantera det svenska teckenspråket som ett nationellt minoritetsspråk.

Kansalliset vähemmistöt (finska).

Kommunens skyldigheter och dina rättigheter

Kommunen har ett ansvar att uppfylla nationella minoriteters rättigheter dels för att det finns lagar och regler att följa men framför allt för att Örebro kommun ska vara en inkluderande plats där mänskliga rättigheter och medborgarfokus hålls högt.

Örebro kommun har ansvar att informera om dina rättigheter och vad kommunen erbjuder inom områden som förskola, äldreomsorg, kultur och identitet samt språk.

 • Enligt lagen ska kommunen samråda med företrädare från språkgrupperna.
 • Kommunen ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
 • Kommunen är också skyldig att ta fram mål och riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk.

Vad kommunen erbjuder inom olika områden

 • Barn som vill utveckla sitt finska språk kan ansöka om plats på Mejeriets förskola som har finskspråkig personal.
 • Vill du att ditt barn ska få gå på en förskola med svenskt teckenspråk kan du ansöka till Klöverängens förskola som har teckenspråk som ett utökat uppdrag.
 • Vill du att ditt barn ska få romani chib i förskolan bör du skriva det i din ansökan till förskola.
 • Idag finns ingen förskola för den romska gruppen men det är ändå viktigt att du meddelar ditt språkönskemål när du ansöker.

Här ansöker du om plats i förskola.

 • Det finns en teckenspråkig avdelning på Vård- och omsorgsboendet Karlslundsgården. För att få plats på boendet behöver du göra en ansökan och få ett biståndsbeslut.
 • Är du finskspråkig och i behov av vård- och omsorgsboende, finns finskspråkig personal på Löwenhjelmska huset.
 • Har du behov av vård och omsorg, oavsett om du behöver hemvård eller boende på vård- och omsorgsboende, på romani chib ska du meddela det i din ansökan.

Här finns information om hur du ansöker till vård- och omsorgsboende.

 • Stadsbiblioteket har litteratur, digitala tidningar, streamade filmer, författarbesök, månadens språk och utställningar som handlar om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
 • I Örebro finns det en teckenspråkig kulturskola som har undervisning inom bild, dans, teater och foto.

 • I Örebro finns en teckenspråkig fritidsgård. Örebro kommun har avtal med Scenit som har öppet två kvällar i veckan.
 • Om du anser att du tillhör en nationell minoritet och/eller nationellt minoritets­språk har du rätt att ansöka om modersmålsundervisning. Du behöver inte prata språket hemma och det räcker med att ett barn vill det i kommunen för att få undervisning. Ämnet ingår inte i den ordinarie skoltiden utan planeras in efter skoltid och helst i grupp om det är möjligt. Fjärrundervisning tillämpas när det är möjligt.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk – en del av mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om allas lika värde och i praktiken att minska klyftorna mellan olika grupper. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk anges – utöver de grundläggande rättigheterna – att kommuner har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Kommuner ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Precis som alla andra kommuner och regioner har Örebro kommun skyldighet att informera om de nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas ansvar, enligt minoritetslagen och andra föreskrifter som lagen hänvisar till.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har stärkts och det är numera krav att alla kommuner ska ha riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Läs Örebro kommuns riktlinje för arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pdf, 284.9 kB.

Vill du läsa mer om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk så hittar du en länk lite längre ner på sidan.

Örebro kommun ingår i finskt förvaltningsområde – vilket innebär att kommunen har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning och att säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner och uppföljning av vidtagna åtgärder.

Det vill säga utöver grundskyddet som ligger i lagen så ska minoritetsgrupperna ha möjlighet att använda sitt språk i kontakt med kommunen både muntligen och skriftligen.

Kommunen ska se till att det finns personal som behärskar språket eller språken och ska utöver detta också kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken för den som begär det.

Läs mer om finskt förvaltningsområde.

Kommuner har även ett särskilt ansvar för romsk inkludering. Det Örebro kommun ska följa är den strategi som regeringen tog 2012 och som sträcker sig till 2032.

Det övergripande målet för den tjugoåriga strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Kvinnor och barn ska vara särskilt prioriterade i arbetet.

Läs regeringens strategi för romsk inkludering.

Det finns en avsiktsförklaring för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad. Fokus ligger på samordning mellan olika samhällsaktörer som tillsammans ska jobba för att teckenspråkiga invånare ska känna framtidstro, delaktighet, tillit och att ha makt och möjlighet att påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen.

Tillsammans har Region Örebro län, Örebro universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro skrivit under avsiktsförklaringen. Där Örebro kommun har huvudansvaret för att driva och samordna arbetet. Tillsammans vill parterna utveckla och synliggöra teckenspråkiga och svenskt teckenspråk med målet att Örebro ska vara Europas ledande teckenspråkshuvudstad.

Gemensamt kommer parterna att:

 • Aktivt samverka för att förbättra och skapa jämlika livsvillkor.
 • Aktivt samverka för att skapa likvärdiga förutsättningar till lärande, utbildning och arbete.
 • Förbättra kunskapen om teckenspråkiga inom den egna organisationen.
 • Samverka med företrädare från språkgruppen för att ta vara på teckenspråkigas kompetens och erfarenhet.
 • Ta fram en gemensam aktivitetsplan för Europas teckenspråkshuvudstad

Avsiktsförklaring stäms av årligen och gäller fram till 2030.

Läs mer: Avsiktsförklaring och Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad

Dialogforum

Örebro kommun utvecklar just nu arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Idag finns ett samråd med sverigefinska, romska och teckenspråkiga företrädare och politiska förtroendevalda.

Syftet med rådet är att skapa ett forum för samverkan där de olika grupperna ska kunna påverka och ha inflytande över frågor och beslut som berör dem. Samrådet ska också vara en plattform där angelägna frågor från de olika grupperna ska diskuteras.

Minnesanteckningar från Dialogforum finns på svenska och finska, men inte på romani eftersom det har visat sig svårt att kvalitetssäkra översättningar till romani.

Senast uppdaterad:
Publicerad: