Barns lekmiljöer

Lek är livsviktigt! Det är lika viktigt för barn som att äta och sova. Genom leken utvecklar barn en lång rad olika förmågor, och leken är avgörande för hjärnans utveckling. Därför behöver alla barn ha tillgång till rika lekmiljöer som fungerar för många olika sorters lek och aktiviteter. Det är ett viktigt kommunalt ansvar att se till att det finns en god tillgång till trygga, spännande och stimulerande lekmiljöer i alla områden där barn bor och vistas.

Örebro kommun vill att alla lekmiljöerna successivt ses över för att bidra till barns fysiska och psykiska hälsa, lärande och utveckling, samt för att bidra till att göra Örebro till en attraktiv och hållbar stad där lekmiljöerna utgör mötesplatser.

Detta ska lekmiljöerna bidra till

Barns fysiska och psykiska hälsa, lärande och utveckling

Lekmiljöerna ska ge barn tillgång till spännande och stimulerande miljöer med plats för fantasi och nya upptäcker. Lekmiljöerna ska också bidra till rörelseglädje och erbjuda utmaningar för många olika åldrar. Där barn varit medskapare och delaktiga i utveckling av lekmiljöer bidrar det även till stolthet och självkänsla.

En attraktiv stad

Rika och stimulerande lekmiljöer gör Örebro till en bättre plats att växa upp i och bidrar också till att göra Örebro till en attraktiv stad. Alla barn ska ha en jämlik tillgång till bra lekmiljöer.

Mötesplatser

Lekmiljöerna ska ge bra förutsättningar för möten mellan barn i olika åldrar, mellan människor i olika livssituationer, och över gränserna mellan olika bostadsområden. Det är ett sätt att arbeta för trygghet och social gemenskap.

En hållbar stad

Bra lekmiljöer bidrar till att bygga en hållbar stad. Gröna lekmiljöer, så kallade lekotoper, kan bidra till biologisk mångfald. En positiv relation till naturen och intresse för att vara ute, grundläggs i barndomen.

Strategi och mål

En av fem strategier i Grönstrategi för Örebro kommun Pdf, 3.4 MB. är att öka parkers och naturområdens sociala värden. En del i detta är att utveckla barns lekmiljöer.

Den övergripande målsättningen med de offentliga lekplatserna är att

  • ge barn tillgång till spännande och stimulerande lekmiljöer,
  • främja barns hälsa och utveckling,
  • skapa attraktiva mötesplatser för barn och vuxna.

För att uppnå den övergripande målsättningen med lekplatserna krävs en god tillgång till lekplatser. I god tillgång ingår flera olika aspekter. Det handlar självklart om avstånd, men också om hur vägen till lekplatsen upplevs och barntätheten i området. Hur attraktiv lekplatsen är i sin utformning och innehåll har också betydelse, liksom om det finns en variation bland lekplatserna i ett område.

Riktlinjer för lekplatser

Som stöd i arbetet för att utveckla kommunens lekplatser har Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser Pdf, 330.6 kB. tagits fram. Riktlinjerna är inriktade på att öka variationen och lekvärdet på de offentliga lekplatserna. Det handlar bland annat att flytta fokus från lekredskap till lek­miljöer som stimulerar till olika typer av lek.

En annan inriktning i riktlinjerna handlar om att utveckla vissa lekplatser till utflyktslekplatser som kan attrahera barn och besökare från alla delar av kommunen.

Barnkonventionen

Barnkonventionens artikel 31 säger att varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Kommunens lekparker och lekmiljöer

På sidan Lekplatser och lekmiljöer kan du läsa mer om några av de lekmiljöer vi skapat.

Senast uppdaterad:
Publicerad: