Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen

Örebro kommun vill bidra till minskad social och ekonomisk utsatthet samt ökad måluppfyllelse i skolan för barn i Varberga och Oxhagen. Därför avsätter kommunen drygt 10 miljoner kronor till tre satsningar inom ramen för sociala investeringar.

För att bidra till minskad social och ekonomisk utsatthet och ökad måluppfyllelse i skolan för barn i åldern 0-9 år i Varberga och Oxhagen genomförs tre olika satsningar; tvärkompetensteam, specialpedagogisk kompetensutveckling och El Sistema (musikalisk metod).

Den 23 september fattade Kommunstyrelsen beslut om att bevilja totalt 10,4 miljoner kronor till tre satsningar inom ramen för sociala investeringar som Socialförvaltningen, Förvaltningen förskola och skola, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Förvaltningen för funktionshindrade samt Kultur- och fritidsförvaltningen står bakom.

Satsningarna påbörjas under hösten 2014 och sträcker sig tre år framåt, till hösten 2017.

Sedan tidigare finns Partnerskap Vivalla, vars syfte är att utveckla de västra stadsdelarna genom gränsöverskridande samverkan. De nya satsningarna i Varberga och Oxhagen utformas med den befintliga partnerskapsstrukturen som grund och tar därmed tillvara på den samverkansform som de involverade förvaltningarna redan använder sig av.

Områdena Varberga och Oxhagen står inför en rad olika utmaningar. Satsningar har utformats utifrån områdenas karaktär, med målet att minska barns sociala och ekonomiska utsatthet och öka familjers upplevelse av delaktighet.

– Vårt arbete med att bekämpa barnfattigdom och minska klyftorna i Örebro går framåt, men fler krafter behövs i arbetet. Genom att satsa nya resurser på att stärka det lokala engagemanget i Varberga och Oxhagen, tror vi att fler av de idéer och den kraft som finns i områdena kommer till nytta. Det här är ett viktigt steg i arbetet med ett bättre Örebro och det bästa är att initiativet kommer från områdena satsningen berör, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett samlat stöd genom tvärkompetensteam

En av satsningarna syftar till att tillsätta ett tvärkompetensteam som ska utgå från familjecentralen i Oxhagen.

En av de största utmaningarna för teamet, som består av en specialpedagog, en arbetsterapeut, en socionom samt en studie- och yrkesvägledare/arbetskonsulent, blir att få fler föräldrar att acceptera och ta emot stöd som både de själva och deras barn kan ha behov av på grund av olika typer av svårigheter och problematik.

Aktiviteter kommer utgå ifrån familjecentralen, men riktade insatser kommer även genomföras på Hagaskolan och förskolorna i området.

Att en arbetsterapeut ingår i teamet är ett nytt grepp i Örebro kommun. På andra håll har arbetsterapeutens kompetensområde visat sig vara ett bra komplement till specialpedagogerna. Exempelvis kan arbetsterapeuterna bidra till att en bra skolmiljö skapas med strukturer som underlättar för elever med problematik, men som kommer alla elever till del.

– Vi har valt att ha fokus på de yngsta barnen i den här satsningen. Ju tidigare familjerna kan erbjudas hjälp desto bättre. Vi tror att det är lättare att ta emot små enkla stödinsatser än stora, när bekymren känns oöverstigliga, säger Susanne Bergström, förvaltningschef Socialförvaltningen.

Specialpedagogisk kompetensutveckling till pedagogerna i förskolan

Många förskolebarn visar tecken på att de kommer att behöva särskilt stöd när de börjar skolan. Om rätt stöd sätts in redan i förskolan och om pedagogerna framför allt har verktygen för att på ett tidigt stadium möta barns behov. Alla förskolepedagoger i Varberga och Oxhagen kommer därför att få utbildning i specialpedagogik och neuropsykiatrisk problematik.

– Om de barn som behöver extra stöd i skolan får det redan i förskolan innebär det att deras förutsättningar att nå skolans mål senare i livet ökar väsentligt. Vi hoppas också att fler föräldrar ska inse vikten av att deras barn får den hjälp de behöver och vågar vända sig till någon på förskolan, familjecentralen eller inom socialtjänsten, säger Margareta Borg, förvaltningschef Förskole- och grundskoleförvaltningen.

El Sistema – musik som metod för individ och samhälle

El Sistema är en metod där musiken används för mänsklig och social utveckling som vuxit fram i Venezuela under 35 års tid. I Sverige har den bland annat använts i Göteborg med gott resultat. Musikundervisningen, som Kulturskolan ansvarar för, vävs in i skolundervisningen för eleverna i förskoleklass på Hagaskolan samt för 5-åringarna på förskolan Blåmesen.

– Syftet med satsningen är framförallt att bygga broar mellan förskolan och skolan, skapa en organiserad kultur- och fritidsaktivitet för ökad känsla av delaktighet och gemenskap. Barnen ska även få uppleva känslan av att musicera tillsammans med en orkester, exempelvis Svenska kammarorkestern, säger Helene Lis, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen.

Här finns mer information om sociala investeringar i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad: