Barnets rättigheter

Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter! Barnets rättigheter styrs av barnkonventionen och gäller alla barn i Sverige i ålder 0–18 år. Inget barn få diskrimineras! Att uppfylla alla barns rättigheter ska vara en självklarhet i våra kommunala verksamheter. Så här jobbar Örebro kommun med barnets rättigheter.

I Örebro kommun går barnrättsarbetet hand i hand med kommunens övergripande hållbarhetsarbete och är en viktig del i strävan mot ett hållbart samhälle för alla. Örebro kommun arbetar kontinuerligt med barnets rättigheter och barnkonventionens intentioner är väletablerade i kommunens verksamheter.

Barnrätts­arbetet pågår inte bara i de verksamheter som arbetar direkt med barn, utan arbete med att utveckla barnrätts­perspektivet pågår i alla förvaltningar. Sedan 2016 finns ett kommun­övergripande nätverk som samordnar och driver utvecklingen.

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­konventionen) svensk lag. Barn­konventionen består av regler som ska stödja och skydda barn samt säkerställa tillgång till grundläggande behov som stärker barnet inte bara här och nu utan också på lång sikt.

Alla barn upp till 18 års ålder har rätt till alla av barnkonventionens rättigheter. Barnet har rätt till att utvecklas till sin fulla potential och leva ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

De fyra nedanstående artiklarna är så kallade grund­principer, som beskriver kärnan i barnets rättigheter:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras (artikel 2).
  • Barnets rätt att få sitt bästa bedömt och beaktat i åtgärder som rör barnet (artikel 3).
  • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6).
  • Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som berör dem. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad (artikel 12).

Utveckling av ett hållbart samhälle för alla barn

I Program för hållbar utveckling och i Övergripande strategi och budget har Örebro kommun beslutat att alla mål och inriktningar ska omfatta alla invånare och att alla ska ta del av utvecklingen och ingen ska lämnas utanför. Det innebär att alla barns rättigheter ska främjas, skyddas och stärkas samt att barns jämlika uppväxt­villkor är prioriterat.

Arbetet för att minska skillnaderna, för att ingen ska lämnas utanför i utvecklingen, gäller alla förvaltningar och som stöd finns tjänstepersoner och det kommunala barnrättsnätverket.

Alla barn har rätt att få sitt bästa bedömt och därefter tagits hänsyn till inför beslut som rör barn. Därför arbetar Örebro kommun aktivt med att hitta smarta arbetssätt för att detta ska bli verklighet. För att bedöma vad som är barnets bästa måste barnet ha möjlighet att göra sin röst hörd.

Det ställer krav på oss i Örebro kommun att hitta metoder för hur det ska genomföras samt skapa en kultur där barn har ett förtroende för att dela med sig av sitt perspektiv.

Jämlika uppväxtvillkor

I Örebro lever cirka 11,7 procent av alla barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan 2013 har Örebro kommun en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll med målet att halvera barnfattigdomen till år 2020. Under 2022 kommer resultatet där Örebro kommun kan utvärdera om målet är uppnått.

Handlingsplanen har ett brett angreppssätt med många olika åtgärder där åtskilliga av kommunens verksamheter involveras. Det handlar exempelvis om satsningar för att få föräldrar i sysselsättning, att erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter och att grundskolan ska vara fri från dolda avgifter.

Policy för barnets rättigheter

Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter.

Policyn antogs av kommunfullmäktige i Örebro i september 2014 och ersätter den tidigare Barnvisionen från 2001. Policyn uttrycker kommunens värdegrund och är vägledande för hur vi ska arbeta med barnrättsfrågor.

Här hittar du Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Pdf, 207.1 kB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: