Barnets rättigheter

Att lyssna på barn och ta hänsyn till deras behov ska vara en självklarhet i våra kommunala verksamheter. Så här jobbar vi med barnkonventionen i Örebro kommun.

Barnkonventionen

Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention, den definierar barns rättigheter så här:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2).
  • Barnets bästa ska prioriteras i frågor som gäller henne/honom (artikel 3).
  • Barn har rätt att leva och utvecklas (artikel 6).
  • Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att bli hörda i frågor som gäller henne/honom (artikel 12).

Policy för barnets rättigheter

"Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter."

Policyn antogs av kommunfullmäktige i Örebro i september 2014 och ersätter den tidigare Barnvisionen från 2001. Policyn uttrycker kommunens värdegrund och är vägledande för hur vi ska arbeta med barnrättsfrågor.

Barnets rättigheter vid beslut

I kommunens övergripande styrdokument handlar ett av de fyra strategiområdena om barns och ungas behov. Till varje strategiområde finns indikatorer framtagna för att måluppfyllelsen ska kunna mätas.

Innan beslut i samtliga kommunala nämnder sker ska en konsekvensbedömning göras utifrån barn-, genus- och mångfaldsperspektiven.

Barnfattigdom

I Örebro lever cirka 11 procent av alla barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan 2013 har Örebro kommun en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll med målet att halvera barnfattigdomen till år 2020.

Handlingsplanen har ett brett angreppssätt med många olika åtgärder där åtskilliga av kommunens verksamheter involveras. Det handlar exempelvis om satsningar för att få föräldrar i sysselsättning, att erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter och att grundskolan ska vara fri från dolda avgifter.

Partnerskap för barnets rättigheter i praktiken

Örebro kommun ingår tillsammans med tio andra kommuner i ”Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken”. Syftet är att lyfta fram och organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte kring olika metoder för hur man kan jobba aktivt med barnkonventionen.

Partnerskapets tre fokusområden:

  • barns och ungas inflytande
  • kommunernas styrprocesser
  • uppföljning och indikatorer.

Partnerskapet har under årens gång genomfört tre kollegiala granskningar av de deltagande kommunernas arbete för barnets rättigheter. Den senaste granskningen gjordes 2013 och rapporten ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet av barnets rättigheter i Örebro kommun.

Här hittar du Kollegiala granskningen av Örebro kommun 2013. (pdf, 151 kB)

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!