Barnets rättigheter

Att lyssna på barn och ta hänsyn till deras behov ska vara en självklarhet i våra kommunala verksamheter. Så här jobbar vi med barnkonventionen i Örebro kommun.

I Örebro kommun går barnrätts­arbetet hand i hand med kommunens övergripande hållbarhets­arbete och är en viktig del i strävan mot ett hållbart samhälle. Örebro kommun arbetar kontinuerligt med barnets rättigheter och barn­konventionens intentioner är väletablerade i kommunens verksamheter.

Barnrätts­frågorna ses inte som ett arbete för bara de verksamheter som arbetar direkt med barn, utan arbete med att utveckla barnrätts­perspektivet pågår redan idag i alla förvaltningar. Sedan 2016 finns ett kommun­övergripande nätverk som samordnar och driver utvecklingen av barnrätts­arbetet.

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­konventionen) svensk lag. Barn­konventionen består i sin helhet av 54 artiklar och konventionen omfattar alla barn och unga upp till 18 års ålder. De fyra nedanstående artiklarna är så kallade grund­principer, som uttrycker kärnan i barnets rättigheter:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras (artikel 2).
  • Barnets rätt att få sitt bästa bedömt och beaktat i åtgärder som rör barnet (artikel 3).
  • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6).
  • Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som berör dem. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad (artikel 12).

Policy för barnets rättigheter

"Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter."

Policyn antogs av kommunfullmäktige i Örebro i september 2014 och ersätter den tidigare Barnvisionen från 2001. Policyn uttrycker kommunens värdegrund och är vägledande för hur vi ska arbeta med barnrättsfrågor.

Barnets rättigheter vid beslut

Övergripande strategier och budget (ÖSB) är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och styrelser. De sex mål­områdena, som beskriver den politiska ambitionen för innevarande mandat­period, grundas på de 17 globala målen i Agenda 2030 och motsvarar mål­områdena i Örebro kommuns nyligen beslutade program för hållbar utveckling.

I ÖSB:n och i hållbarhets­programmet lyfts barnets rättigheter fram, framförallt inom målområde 1 (Örebro i sin fulla kraft) och 3 (Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro) och barns jämlika uppväxt­villkor har varit en strategisk fråga i Örebro kommun under många år.

Innan beslut sker i de kommunala nämnder ska en bedömning av konsekvenserna göras utifrån barn-, genus- och mångfalds­perspektiven.

Barnfattigdom

I Örebro lever cirka 10,5 procent av alla barn i ekonomiskt utsatta familjer. Sedan 2013 har Örebro kommun en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll med målet att halvera barnfattigdomen till år 2020.

Handlingsplanen har ett brett angreppssätt med många olika åtgärder där åtskilliga av kommunens verksamheter involveras. Det handlar exempelvis om satsningar för att få föräldrar i sysselsättning, att erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter och att grundskolan ska vara fri från dolda avgifter.

Partnerskap för barnets rättigheter i praktiken

Örebro kommun ingår tillsammans med nio andra kommuner i ”Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken”. Syftet är att lyfta fram och organisera ett idé- och erfarenhets­utbyte kring olika metoder för hur man kan jobba aktivt med barn­konventionen.

Partnerskapets fokusområden under 2020–2021:

  • Utbildning/fortbildning kring lagen om barns rättigheter.
  • Lagens påverkan på kommunernas arbete.
  • Metodutveckling för att omsätta lagen i praktiken.
  • Spridning av kunskap om konkreta arbetssätt eller speciella projekt, inom såväl som utanför partnerskapet.

Partnerskapet har under årens gång genomfört tre kollegiala granskningar samt en större utvärdering av de deltagande kommunernas arbete för barnets rättigheter. Rapporterna samt mer information hittar du på Partnerskapets hemsida.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!