Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om allas lika rättigheter, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck och socioekonomisk situation.

Örebro kommuns arbete med mänskliga rättigheter utgår ifrån FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som är en grundpelare i Agenda 2030 och som också ligger till grund för kommunens Program för hållbar utveckling. Mänskliga rättigheter och demokrati styrs nationellt av Regeringsformen i Sveriges grundlag.

Örebro kommun har tillsammans med alla andra kommuner och staten ett ansvar för att de mänskliga fri- och rättigheter efterlevs och inte kränks inom de områden vi ansvarar för, till exempel äldreomsorg, barnomsorg, utbildning, socialtjänst och kultur och fritid.

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, det handlar bland annat om tanke- och religionsfrihet, yttrandefrihet, kunna påverka beslut som berör en, rätt till utbildning, arbete och fritid och rätten till frihet från våld och rätten till bästa möjliga hälsa.

Mänskliga rättigheter handlar om allas rättigheter dvs. barnets rättigheter, kvinnors rättigheter, HBTQI-personers rättigheter, nationella minoriteters rättigheter och rättigheter för personer som har funktionsnedsättningar etc.

Det finns lagar som kompletterar Sveriges grundlag och de olika MR-konventionerna, som till exempel barnkonventionen som numera är lag, diskrimineringslagen, socialtjänstlagen, skollagen, LSS m.fl. och som utgör alltså det fundament som kommuners arbete vilar på.

Mänskliga rättighetsdagar i Örebro kommun

Civilsamhällsföreningar i Örebro anordnar varje år Mänskliga rättighetsdagar med stöd av Örebro kommun. Syftet är att sätta fokus på mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande och hur vi lever upp till detta i Örebro. Mänskliga rättighetsdagar i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad: