Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck. De slår fast att alla människor är födda fria, har lika värde och rättigheter.

Örebro kommun har tillsammans med alla andra kommuner och staten ett ansvar för att de mänskliga fri- och rättigheter efterlevs och inte kränks inom de områden vi ansvarar för, till exempel äldreomsorg, barnomsorg, utbildning, socialtjänst eller stöd till nyanlända.

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, det handlar bland annat om tanke- och religionsfrihet, yttrandefrihet, rätten till utbildning, arbete och hälsa.

Mänskliga rättighetsdagar i Örebro kommun

Örebro kommun anordnar varje år Mänskliga rättighetsdagar i Örebro. Syftet är att sätta fokus på mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande och hur vi lever upp till detta i Örebro. Mänskliga rättighetsdagar i Örebro kommun

Demokrati och inflytande

Några rättigheter som har en tydlig koppling till det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten, mötes- och föreningsfriheten samt den allmänna rösträtten.

Så här kan du påverka i Örebro kommun.

Demokrati, dialog och påverkan inom vissa områden.

Demokratiåret 2021 – Information och aktiviteter

Barnets rättigheter

Läs om barnets rättigheter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!