Karlslundsområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Under 2021 antogs en strategi för Karlslunds framtida utveckling. Strategin beskriver Örebro kommuns ambition med Karlslund och förutsättningarna för fortsatt utveckling av området.

Karta över Karlslundsområdets utveckling.

Karta över Karlslundsområdets utveckling. Klicka på bilden för att se den i större format.

Karlslundsområdet

Karlslundsområdet sträcker sig från Hästhagen i öster till Tekniska kvarnen och fältrittbanor i väster, från Strömsborg i söder till trädgårdsodlingar i norr.

Området innehåller strövområden och promenadstigar, grillplatser, utställningar, hantverkare, butiker, trädgårdar, bostäder, djur, café med mera och är en stilla men samtidigt livfull oas nära centrala Örebro.

Området idag

Karlslundsområdet är en fantastisk plats redan idag, men det har också en stor utvecklingspotential. En förebild är Oset och Rynningeviken, som verkligen har utvecklats till att bli självklara utflyktsmål för både örebroare och besökare.

Idag är många involverade i Karlslund, både olika kommunala verksamheter och bolag, föreningar och privata företag. Alla bidrar till att skapa den atmosfär som vi möts av i området, och alla är viktiga när Karlslund fortsätter utvecklas.

Utveckling av området

Under 2021 antog Programnämnd samhällsbyggnad en strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund. Strategin visar Örebro kommuns ambition med Karlslund och hur särskilt viktiga noder utvecklas för att öka Karlslunds attraktivitet som rekreationsområde.

Strömsborg har länge haft en speciell plats i många örebroares hjärtan och är en värdefull kulturhistorisk byggnad. Byggnaden i nationalromantisk stil var tidigare ett café, där många örebroare njöt av sköna sommardagar.

Under hösten 2021 påbörjade vi en renovering av Strömsborg. Byggnaden lyftes upp och flyttades till en närliggande gräsyta, medan man gjorde en ny grundläggning. Strömsborg är nu tillbaka på sin ordinarie plats och vi fortsätter med nästa steg i renoveringen.

Parallellt med att renoveringen pågår, har kommunen sökt en ny hyresgäst till Strömsborg. Under våren 2022 skrevs en avsiktsförklaring med Smultrongården AB, som planerar att hyra byggnaden för att bedriva café och restaurang.

Vi planerar även att restaurera de takmålningar som finns i byggnaden. Renoveringen beräknas bli klar vintern 2023/våren 2024 och ambitionen är att Strömsborg återigen blir ett populärt utflyktsmål för många örebroare, som kombinerar besöket med en utflykt i övriga delar av kulturreservatet.

Cafémöbler på en gräsmatta, människor som fikar och Strömsborgsbyggnaden i bakgrunden.

Café Strömsborg 1988. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/okänd fotograf.

För att Karlslund ska utvecklas till ett än attraktivare rekreationsområde har vi påbörjat processen med att binda samman Strömsborg och Hästhagen genom en gång- och cykelbro. Broförbindelsen planeras över Svartån, strax väster om dagvattenutloppet vid Strömsborg till Hästhagen.

Gång- och cykelbron planeras bli cirka 40 meter lång och utgöras av en fackverksbro i stål. I och med att området där gång- och cykelbron planeras utgör både ett kulturreservat och vattenskyddsområde tas stora försiktighetsåtgärder för att skydda miljön.

Under 2023 planerar vi att lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen som sedan handlägger ärendet. Gång- och cykelbron planeras att anläggas under 2024.

Illustrationskiss som visar planerad broförbindelse mellan Strömsborg och Hästhagen.

Planerad broförbindelse mellan Strömsborg och Hästhagen. Illustration av Susanne Flodin.

Gräsmattorna och omgivningarna i Hästhagen lämpar sig väl för rekreation, bollspel och andra lekar. Som en del i Karlslundsområdets utveckling, har flera åtgärder gjorts för att ytterligare förbättra fritidsområdet. Vi har integrerat Hästhagen bättre i övriga delar av området och bland annat tydliggjort entrén till kulturreservatet Karlslund. Dessutom har vi gjort åtgärder för att förbättra de sociala ytorna. Förhoppningen är att åtgärderna även ska stärka KFUM:s möjligheter att verka i området och därmed bidra till att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.

Som nästa steg i utvecklingen av Hästhagen planerar vi bland annat för fler grillplatser och sociala ytor, en utomhusscen, nya gångvägar och lekmiljöer med klätterlek. Vi planerar också en renovering av omklädningsrum med besökstoaletter.

I Karlslund finns en av Sveriges största ridskolor med drygt 1 000 medlemmar och 40 000 uppsittningar per år.

Ridsport är en av de idrotter som engagerar många tjejer och verksamheten behöver nu nya och bättre anpassade lokaler, för att säkerställa att både hästar, ridskoleelever och personal har en bra miljö.

I ett av stallen sker uppstallning fortfarande i spilta, som enligt forskning kan ha negativa effekter för hästarnas välmående. För att skapa förutsättningar för en trygg, pedagogisk verksamhet för ridskolan samt en bättre djurhållning byggs ett nytt stall och spiltorna ersätts med boxar.

Det gör att ett nytt stall behövs för att inte behöva minska antal hästar i ridskolan.

Dessa åtgärder planeras:

  • nybyggnation av stall.
  • övergång från spiltor till boxar i det större ridskolestallet.
  • iordningställande av en karantänsdel.
  • andra mindre åtgärder såsom ventilation, utgödsling och omklädningsrum, som förbättrar miljön för hästar, ridskoleelever och personal.

Våren 2022 fattade Örebro kommun ett tilldelningsbeslut för ridanläggningen. Projekteringen har skett i samverkan mellan Örebro kommun, tilldelad entreprenör och Örebro Fältrittklubb. Byggnationen påbörjas i augusti 2022 och ambitionen är att det nya stallet och åtgärderna i befintliga byggnader ska vara klara under 2023/2024. Här kan du läsa mer om byggnationen.

Här kan du läsa mer om Örebro Fältrittklubb.

Vy över ridanläggningen i Karlslund.

Karlslunds tegelbad invigdes i början av juli 2021 och är placerat i Karlsnäs vid en krök där Svartån är relativt grund. Tegelbadet ligger relativt undangömd på en ”udde” i Svartån. Svartåns botten sluttar lätt nedåt på platsen och går från strandkanten till ett djup på cirka 2,2 meter åtta meter ut i ån.

Badplatsen utgår från platsens specifika förutsättningar för att skapa en tydlig identitet och är utformad för att passa olika målgrupper. Vid den mindre viken finns en trappa i trä i form av en solfjäder. Trappan är utformad med breda trappsteg så att besökare kan sitta på trappstegen.

På platsen finns även grillplats, bänkbord, sopkärl och säkerhetsutrustning. Omklädningsrum och toaletter finns en liten bit bort vid Rosta gärde.

Badplatsen är avgiftsfri. Tätortsnära bad ger många möjlighet att på gång- eller cykelavstånd ta sig till platsen. Tack vare sin placering är Karlslunds tegelbad tillsammans med Hästhagens bryggbad nära till hands för många örebroare, däribland många barn och unga.

Namnet Karlslunds tegelbad kommer från det tegelbruk som fanns på platsen och var i drift fram till 1897 då det flyttade uppströms i Karlslund.

Här kommer du till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Här kan du läsa mer om Karlslunds tegelbad

Brygga i form av en trappa ut mot Svartån.

Det har länge funnits behov och intresse för ett tätortsnära friluftsbad i Örebro, då den äldre badplatsen i Hästhagen är stängd på grund av otjänliga badvattenprovet. Vid en mindre vik finns goda förutsättningar för ett nytt friluftsbad i Svartån i Hästhagen, som nu är färdigställt.

Hästhagens bryggbad, som den nya badplatsen heter, ligger mellan den äldre badplatsen och fallen nedanför Karlslunds herrgård. Badplatsen är avgiftsfri och ligger inom gång- och cykelavstånd från flera av kommunens större stadsdelar med socioekonomiska utmaningar.

Målet med badet är framför allt att ge barn och ungdomar tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Här kommer du till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Hästhagens bryggbad är ett friluftsbad i Svartån som utgår från en mindre vik på ungefär 6x8 meter. Vid badplatsen finns två flytbryggor. Dessa gör det möjligt för ungdomar och vuxna som vill simma eller bada fritt i Svartån att göra det, samtidigt som barn eller icke-simkunniga kan bada inne i viken.

För att optimera den badbara ytan både utanför och inne i viken har vi utformat den ena bryggan som en sexkant och den andra bryggan som en lätt böjd båge, för att fungera som en barriär mellan den grunda badviken och den djupa ån. Trappor finns till respektive brygga, som även har ett antal stegar för att du enkelt ska kunna ta dig ner i vattnet.

Vid badplatsen finns det säkerhetsutrustning, sopkärl och portabel toalett.

Hästhagens bryggbad.

Hästhagens bryggbad.

Barnens trädgård, som ligger nedanför Karlslunds herrgård, är ett populärt utflyktsmål för många barnfamiljer. Lekmiljön har utvecklats med både träskulpterade oxar och gäss, bruksdjur som traditionellt har använts i Karlslund, och en käpphästbana, gungor, gungbräda och ytterligare grillplatser. På detta sätt stärks Barnens trädgård som en unik lekmiljö som attraherar besökare från hela kommunen.

Här kan du läsa mer om Barnens trädgård.

Under 2020–2023 anordnar Örebro Naturskola ett antal naturvägledningar i och runt Karlslund för att tillgängliggöra områdets natur- och kulturhistoriska miljöer. Vägledningarna sker i samarbete med familjecentraler och fritidsgårdar i närområdet.

Målet är dels att människor ska skapa en personlig relation till naturen, som är centralt i ett ekologiskt hållbart liv. Dels att uppmuntra till en hållbar livsstil.

Här kan du läsa mer om Örebro Naturskola.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?