HBTQI-personers rättigheter

Örebro kommuns arbete med mänskliga rättigheter utgår ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som är en grundpelare i Agenda 2030 och som också ligger till grund för kommunens Program för hållbar utveckling. Mänskliga rättigheter och demokrati styrs nationellt av Regeringsformen i Sveriges grundlag.

Mänskliga rättigheter handlar om allas lika rättigheter, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck och socioekonomisk situation.

Detta innebär att du som invånare ska kunna förvänta dig ett bra bemötande med kompetens när du kontaktar Örebro kommun oavsett vem du är.

Vad är HBTQI?

Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. Som homosexuell blir man kär i och attraherad av personer av samma kön som en själv. Som bisexuell blir man kär i och attraherad av personer oavsett kön.

Trans handlar om könsidentitet och hur man uttrycker sitt kön. Många transpersoner identifierar sig inte med det kön man tilldelades vid födseln. Trans har inget med sexualitet att göra utan handlar om vilket kön man själv har eller hur man uttrycker det.

Queer i förkortningen “hbtqi” handlar om queer som identitet, att vara queer. Det innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer, exempelvis genom att vara transperson, ha en icke-monogam relation eller att skaffa barn med en vän istället för en kärlekspartner.

Intersexperson kan en person kalla sig som har en intersexvariation. Intersexvariationer är ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat.

Samlingsbegreppet hbtq förklaras enklast genom att dela in bokstäverna i tre grupper; h och b för de sexuella läggningarna homo- och bisexualitet, t för transpersoner som samlingsbegrepp för personer som överskrider normerna för könsidentitet eller könsuttryck, och q för queerpersoner som anammar ett kritiskt förhållningssätt till heteronormen och kan ha vilken sexuell läggning eller könsidentitet som helst.

Ingen homogen grupp

Det är viktigt att komma ihåg att hbtqi-personer inte är en homogen grupp. Alla människor är unika individer med olika behov och livssituationer, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Hbtq-personer har dock en del gemensamt, bland annat en utsatthet som inte återfinns hos heterosexuella i samma utsträckning och av samma karaktär.

Utsattheten beror till stor del på den heteronormativitet som råder i samhället och som bidrar till att hbtq-personer uppfattas som avvikande, vilket resulterar i exkludering, svårigheter och hinder. Utsattheten orsakar även ett försämrat hälsotillstånd, psykisk ohälsa, ökad riskbenägenhet och självdestruktivt beteende.

Kompetens och bemötande

Örebro kommuns medarbetare får utbildning inom HBTQI och vissa verksamheter har HBTQ-diplomerats för att höja sin kunskap och skapa trygghet och inkluderande bemötande både för medarbetare och invånare.

Senast uppdaterad:
Publicerad: