Klimat- och miljöarbete

Vi i Örebro kommun vill komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över dem till kommande generationer. Vi strävar efter att skapa ett hållbart samhälle ur ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Program för hållbar utveckling

Under 2020 antogs "Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030 Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)". Det är Örebro kommuns första program som samlat utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Miljöprogrammet ersätts

Innan programmet för hållbar utveckling fanns sammanfattade Miljöprogrammet kommunens miljömål. Numera är det ersatt av "Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030 Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)".

Ett giftfritt Örebro

Strategi för giftfritt Örebro Pdf, 486.8 kB. (Pdf, 486.8 kB) och Handlingsplan för giftfria barnverksamheter Pdf, 450.7 kB. (Pdf, 450.7 kB) anger mål och strategi för att minska vår exponering för gifter.

Det övergripande målet för kommunkoncernen är att exponeringen av farliga ämnen ska vara lägre än i övriga samhället för de flickor och pojkar respektive kvinnor och män som vistas i lokaler ägda av kommunkoncernen eller tar del av kommunens tjänster.

Strategi för giftfritt Örebro har tre målområden; giftfri upphandling, giftfria barnverksamheter, samt kemiska produkter.

Strategi för miljöanpassat byggande

Strategi för miljöanpassat byggande Pdf, 230 kB. (Pdf, 230 kB) anger som övergripande mål att byggnader som uppförs av Örebro kommunkoncern ska ha lägre miljöpåverkan än vad som krävs av aktuell lagstiftning, ha långsiktiga perspektiv i säkerhetsfrågor och ekonomiska kalkyler, samt bidra till positiva upplevelser och livsbetingelser i närområdet.

Klimatpositiv kommun 2050

Örebro kommuns långsiktiga mål är att vara en klimatneutral kommun år 2045 och klimatpositiv år 2050, se kommunens program för hållbar utveckling (ovan). Kommunens klimatstrategi Pdf, 940.8 kB. (Pdf, 940.8 kB) , som beslutades 2016, konkretiserar vad som behöver göras inom klimatområdet för att målen ska kunna nås.

Strategin har två delar, en för den egna organisationen (kommunkoncernen) och en för det geografiska området Örebro kommun. Det geografiska området inkluderar alla som bor, verkar och färdas inom kommunens gränser.

För Örebro kommun som geografiskt område är målet en minskad klimatbelastning med 70 procent per invånare till 2030, jämfört med år 2000. Målet för kommunkoncernen är att vara klimatneutral till 2030.

Vissa av målen i klimatstrategin gick ut 2020 och det har hänt mycket de senaste åren inom klimatområdet som gör att strategin behöver revideras. Det första steget i revideringen av strategin har varit att ta fram en nulägesanalys Pdf, 956.9 kB. (Pdf, 956.9 kB) med tillhörande koldioxidbudget.

För att skapa ett motståndskraftigt samhälle som står robust inför klimat­förändringarnas konsekvenser har Örebro kommun också en Klimatanpassningsplan Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB). Risken för störningar i kommunala eller andra viktiga samhällstjänster ska minimeras. Mer konkret rör det sig om att förebygga negativa konsekvenser av översvämning, skyfall, värmebölja, torka och försämrad råvattenkvalitet.

Gröna finanser

Örebro kommun är föregångare i arbetet med gröna finanser. Vi har en placeringspolicy Pdf, 236 kB. (Pdf, 236 kB) som innebär att vi undviker att placera pengar i verksamheter kopplade till utvinning av fossila bränslen. När vi gör gröna investeringar finansierar vi det genom att emittera gröna obligationer, vilket ger hållbara placeringsmöjligheter till omvärlden. Läs mer om grön ekonomi i Underlagsrapport ny klimatstrategi Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB).

Klimatsmart vardag

Som privatperson kan du på olika sätt bidra till att klimatbelastningen minskar.

orebro.se/klimatsmartvardag får du konkreta tips och råd för hur du kan bidra till ett hållbart samhälle. Här finns också nya utmaningar och erbjudanden varje månad, till exempel att testa en elcykel, prova på stadsodling eller vegetarisk mat.

Självförsörjande på förnybar el

En viktig del i kommunens klimatsatsning är att bli självförsörjande på förnybar el till 2020. Därför finns ett kommunalt bolag med uppdrag att producera el från vind och sol.

Om du som privatperson eller småföretagare har frågor om hur du kan bli klimatsmartare, t.ex. när det gäller uppvärmning, elanvändning och resor, kontakta kommunens klimat- och energirådgivning.

Mer hållbara transporter

Hur kan vi resa och transportera på ett hållbart sätt? I trafikprogrammet för Örebro kommun Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB) finns många åtgärder för att ge kommuninvånarna bättre möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Till exempel ska det finnas konkurrenskraftig kollektivtrafik och det ska vara lätt att välja cykeln istället för bilen.

En grönare kommun

Arbetet med de gröna frågorna utgår från naturplanen Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB). Ambitionen är att stärka biologisk mångfald, folkhälsa och kommunens attraktionskraft.

Örebro kommun är unikt i Sverige genom att ha bildat tjugo egna natur- och kulturreservat. Under devisen ”natur för alla” pågår arbete för att utveckla naturvärden och tillgänglighet. Vi planerar ett eget Naturum vid Rynningeviken.

En blåare kommun

Örebros kommuns vattenplan Pdf, 902.7 kB. (Pdf, 902.7 kB) utgår från EU:s vattendirektiv. Viktiga frågor är övergödning och miljögifter. Ungefär hälften av allt dagvatten renas, vilket är mer än någon annan kommun i Sverige. Örebro kommuns arbete har lyfts fram som ett gott exempel och förebild i flera sammanhang, bland annat av Vattenmyndigheterna.

Läs mer på sidan Sjöar och vattendrag.

Smartare mat

I Örebro kommun jobbar vi enligt konceptet smartare mat. Maten ska inte bara vara god och ha hög kvalitet, den ska också belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. Dessutom vill vi att de som producerar våra livsmedel ska ha schyssta arbetsvillkor.

Helt enkelt smartare mat.

Örebro kommun har också en policy för etiska inköp och är en Fair Trade City. Samtliga mål inom Smartare mat har lyfts in i kommunens klimatstrategi som antogs i juni 2016. Pdf, 940.8 kB. (Pdf, 940.8 kB)

Läs mer om hur arbetet fortskrider i Temarapport Smartare mat 2014. Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

Avfall och återvinning - avfallsplan

För att bättre hushålla med jordens ändliga resurser har Örebro kommun en avfallsplan Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB). I den finns mål och åtgärder för hur vi ska öka återvinning av material och produkter och hur vi kan bli bättre på att förebygga avfall.

Minska avfallet

Örebro kommun har antagit Avfall Sveriges utmaning att minska mat- och restavfallet med en fjärdedel på fem år. Att ändra små vanor i vardagen, för att minska mängden avfall, kan ge stora vinster. Om vi lyckas minska avfallet förbrukas färre naturresurser, klimatpåverkan blir mindre och vi får renare luft med mindre utsläpp.

Läs mer om hur mat- och restavfallet kan minska.

Miljönär-vänlig märkning

För att underlätta en hållbar konsumtion delar Örebro kommun ut Miljönär-vänlig märkningen. Den uppmärksammar företag som jobbar med reparationer, delning eller återbruk och på så sätt minskar mängden avfall i samhället. De Miljönär-vänliga organisationerna går att hitta via orebro.se kartan under fliken "Återvinning".

Stöd till förskolor och skolor i Örebro

Förskolor och skolor får stöd i sitt klimat- och miljöarbete genom flera olika verksamheter, inom och utanför kommunen.


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!