Klimat- och miljöarbete

De övergripande målen för en ekologiskt hållbar utveckling finns beslutade i kommunens Program för hållbar utveckling och Översiktsplan. Inom vissa sakfrågor finns även ytterligare konkretiseringar i form av policys, program, strategier och planer.

Program för hållbar utveckling – Vårt hållbara Örebro

Under 2020 antogs "Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030 Pdf, 1.1 MB.". Det är Örebro kommuns första program som samlat utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Översiktsplan - Vårt framtida Örebro

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” antogs 2018 och ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Cirkulära Örebro - avfallsplan för Örebro kommunkoncern

För att bättre hushålla med jordens ändliga resurser har Örebro kommun en avfallsplan Pdf, 1.5 MB.. I den finns mål och åtgärder för hur vi ska öka återvinning av material och produkter och hur vi kan bli bättre på att förebygga avfall. Under 2022 gjordes en första uppföljning av arbetet med planen Pdf, 497.7 kB..

Grönstrategi för Örebro kommun

Kommunens Grönstrategi Pdf, 3.4 MB. fokuserar på parker, natur och grönområden i och nära Örebro stad och de mindre tätorterna. Att planera för en bra grönstruktur är att planera för en hållbar stad och ett gott liv.

Vi behöver grönstruktur som fyller många behov, så som offentliga mötesplatser, rekreationsområden, attraktiva gång- och cykelstråk, ytor som bidrar till minskade risker för översvämningar, som ger ett bättre lokalklimat och stärker den biologiska mångfalden.

Ett giftfritt Örebro

Strategi för giftfritt Örebro Pdf, 486.8 kB. och Handlingsplan för giftfria barnverksamheter Pdf, 450.7 kB. anger mål och strategi för att minska vår exponering för gifter.

Det övergripande målet för kommunkoncernen är att exponeringen av farliga ämnen ska vara lägre än i övriga samhället för de flickor och pojkar respektive kvinnor och män som vistas i lokaler ägda av kommunkoncernen eller tar del av kommunens tjänster.

Strategi för giftfritt Örebro har tre målområden; giftfri upphandling, giftfria barnverksamheter, samt kemiska produkter.

Klimatanpassningsplan Örebro kommun

För att skapa ett motståndskraftigt samhälle som står robust inför klimat­förändringarnas konsekvenser har Örebro kommun också en Klimatanpassningsplan Pdf, 1.4 MB.. Risken för störningar i kommunala eller andra viktiga samhällstjänster ska minimeras. Mer konkret rör det sig om att förebygga negativa konsekvenser av översvämning, skyfall, värmebölja, torka och försämrad råvattenkvalitet.

Klimatstrategi för Örebro kommun

Örebro kommuns långsiktiga mål är att vara en klimatpositiv kommun år 2050. Det finns även delmål för klimatneutralitet inom Örebro kommunkoncern och inom det geografiska området, se kommunens program för hållbar utveckling (ovan).

Kommunens klimatstrategi Pdf, 978.2 kB., som beslutades 2024, konkretiserar vad som behöver göras inom klimatområdet för att målen ska kunna nås. Klimatstrategin innehåller sex prioriterade fokusområden:

  • Transporter och mobilitet
  • Energi
  • Byggnation
  • Livsmedel och jordbruk
  • Konsumtion och avfall
  • Kolinlagring

Som ett underlag till klimatstrategin finns en nulägesanalys Pdf, 878.8 kB. med tillhörande koldioxidbudget.

Klimatpositiva Örebro

Örebro ska vara en klimatpositiv kommun med ett gott liv inom planetens alla gränser. Tillsammans kraftsamlar vi för en klimatomställning i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet.

Läs mer om klimatpositiva Örebro här.

Naturplan för Örebro kommun

Arbetet med de gröna frågorna utgår från naturplanen Pdf, 1.3 MB.. Ambitionen är att stärka biologisk mångfald, folkhälsa och kommunens attraktionskraft.

Örebro kommun är unikt i Sverige genom att ha bildat tjugo egna natur- och kulturreservat. Under devisen ”natur för alla” pågår arbete för att utveckla naturvärden och tillgänglighet. Vi planerar ett eget Naturum vid Rynningeviken.

Placeringspolicy för Örebro kommuns kapitalförvaltning

Örebro kommun är föregångare i arbetet med gröna finanser. Vi har en placeringspolicy Pdf, 236 kB. som innebär att vi undviker att placera pengar i verksamheter kopplade till utvinning av fossila bränslen. När vi gör gröna investeringar finansierar vi det genom att emittera gröna obligationer, vilket ger hållbara placeringsmöjligheter till omvärlden.

Strategi för miljöanpassat byggande

Strategi för miljöanpassat byggande Pdf, 230 kB. anger som övergripande mål att byggnader som uppförs av Örebro kommunkoncern ska ha lägre miljöpåverkan än vad som krävs av aktuell lagstiftning, ha långsiktiga perspektiv i säkerhetsfrågor och ekonomiska kalkyler, samt bidra till positiva upplevelser och livsbetingelser i närområdet.

Trafikprogram för Örebro kommun

Hur kan vi resa och transportera på ett hållbart sätt? I trafikprogrammet för Örebro kommun Pdf, 1.2 MB. finns många åtgärder för att ge kommuninvånarna bättre möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Till exempel ska det finnas konkurrenskraftig kollektivtrafik och det ska vara lätt att välja cykeln istället för bilen.

Vattenplan för Örebro kommun

Örebro kommuns vattenplan Pdf, 902.7 kB. utgår från EU:s vattendirektiv. Viktiga frågor är övergödning och miljögifter. Ungefär hälften av allt dagvatten renas, vilket är mer än någon annan kommun i Sverige. Örebro kommuns arbete har lyfts fram som ett gott exempel och förebild i flera sammanhang, bland annat av Vattenmyndigheterna.

Läs mer på sidan Sjöar och vattendrag.

Vattentjänstplan för Örebro kommun

I Örebro kommuns vattentjänstplan Pdf, 2 MB. finns en övergripande och långsiktig planering gällande utbyggnaden av kommunala vattentjänster. I planen ingår även en Skyfallsplan för kommunens VA-anläggningar som redovisar en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas , för att VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning som uppkommer vid kraftiga skyfall.

Självförsörjande på förnybar el

En viktig del i kommunens klimatsatsning är att bli självförsörjande på förnybar el till 2020. Därför finns ett kommunalt bolag med uppdrag att producera el från vind och sol.

Om du som privatperson eller småföretagare har frågor om hur du kan bli klimatsmartare, t.ex. när det gäller uppvärmning, elanvändning och resor, kontakta kommunens klimat- och energirådgivning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: