Klimat- och miljöarbete

Vi i Örebro kommun vill komma till rätta med miljöproblemen och inte lämna över dem till kommande generationer. Vi strävar efter att skapa ett hållbart samhälle ur ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Tyck till om hur samhället kan klimatsäkras

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Örebro kommuns Klimatanpassningsplan. Läs mer om Klimatanpassningsplanen och lämna dina synpunkter.

Miljöprogrammet tar ut riktningen

Kommunens miljömål finns sammanfattade i Miljöprogram för Örebro kommun (pdf, 468.2 kB). Fem områden är prioriterade: Klimat, biologisk mångfald, giftfri miljö, vatten, god bebyggd miljö.

Miljöprogrammet ger arbetet en bra struktur och sommaren 2015 utsågs Örebro till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Miljöaktuellt (numera Aktuell Hållbarhet).

Ett giftfritt Örebro

Strategi för giftfritt Örebro (pdf, 486.8 kB) och Handlingsplan för giftfria barnverksamheter (pdf, 450.7 kB) anger mål och strategi för att minska vår exponering för gifter.

Det övergripande målet för kommunkoncernen är att exponeringen av farliga ämnen ska vara lägre än i övriga samhället för de flickor och pojkar respektive kvinnor och män som vistas i lokaler ägda av kommunkoncernen eller tar del av kommunens tjänster.

Strategi för giftfritt Örebro har tre målområden; giftfri upphandling, giftfria barnverksamheter, samt kemiska produkter.

Strategi för miljöanpassat byggande

Strategi för miljöanpassat byggande (pdf, 230 kB) anger övergripande mål för miljöanpassat byggande är att byggnader som uppförs av Örebro kommunkoncern ska ha lägre miljöpåverkan än vad som krävs av aktuell lagstiftning, ha långsiktiga perspektiv i säkerhetsfrågor och ekonomiska kalkyler, samt bidra till positiva upplevelser och livsbetingelser i närområdet.

Klimatneutral kommun 2045

Örebro kommuns långsiktiga mål är att vara en klimatneutral kommun 2045. En ny klimatstrategi beslutades 2016. (pdf, 940.8 kB) Den har två delar, en för den egna organisationen och en för det geografiska området Örebro kommun. Det geografiska området inkluderar alla som bor, verkar och färdas inom kommunens gränser. För Örebro kommun som geografiskt område är målet en minskad klimatbelastning med 40 respektive 70 procent per invånare till 2020 och 2030, jämfört med år 2000. Målet för kommunkoncernen är en minskad klimatbelastning med 80 procent per invånare till 2020 och att vara klimatneutral till 2030.

Gröna finanser

Örebro kommun är föregångare i arbetet med gröna finanser. Vi har en placeringspolicy (pdf, 320.4 kB) som innebär att vi undviker att placera pengar i verksamheter kopplade till utvinning av fossila bränslen. När vi gör gröna investeringar finansierar vi det genom att emittera gröna obligationer, vilket ger hållbara placeringsmöjligheter till omvärlden. Läs mer om grön ekonomi i Underlagsrapport ny klimatstrategi (pdf, 1.1 MB).

Klimatsmart vardag

Som privatperson kan du på olika sätt bidra till att klimatbelastningen minskar.

orebro.se/klimatsmartvardag får du konkreta tips och råd för hur du kan bidra till ett hållbart samhälle. Här finns också nya utmaningar och erbjudanden varje månad, till exempel att testa en elcykel, prova på stadsodling eller vegetarisk mat.

Självförsörjande på förnybar el

En viktig del i kommunens klimatsatsning är att bli självförsörjande på förnybar el till 2020. Därför finns ett kommunalt bolag med uppdrag att producera el från vind och sol.

Om du som privatperson eller småföretagare har frågor om hur du kan bli klimatsmartare, t.ex. när det gäller uppvärmning, elanvändning och resor, kontakta kommunens klimat- och energirådgivning.

Mer hållbara transporter

Hur kan vi resa och transportera på ett hållbart sätt? I trafikprogrammet för Örebro kommun (pdf, 1.2 MB) finns många åtgärder för att ge kommuninvånarna bättre möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Till exempel ska det finnas konkurrenskraftig kollektivtrafik och det ska vara lätt att välja cykeln istället för bilen.

En grönare kommun

Arbetet med de gröna frågorna utgår från naturplanen (pdf, 1.3 MB). Ambitionen är att stärka biologisk mångfald, folkhälsa och kommunens attraktionskraft. Läs mer om hur arbetet framskrider i uppföljningsrapporten för 2014.

Örebro kommun är unikt i Sverige genom att ha bildat tjugo egna natur- och kulturreservat. Under devisen ”natur för alla” pågår arbete för att utveckla naturvärden och tillgänglighet. Vi planerar ett eget Naturum vid Rynningeviken.

En blåare kommun

Örebros kommuns vattenplan (pdf, 3.1 MB) utgår från EU:s vattendirektiv. Viktiga frågor är övergödning och miljögifter. Ungefär hälften av allt dagvatten renas, vilket är mer än någon annan kommun i Sverige. Örebro kommuns arbete har lyfts fram som ett gott exempel och förebild i flera sammanhang, bland annat av Vattenmyndigheterna. Läs mer på sidan Sjöar och vattendrag.

Smartare mat

I Örebro kommun jobbar vi enligt konceptet smartare mat. Maten ska inte bara vara god och ha hög kvalitet, den ska också belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. Dessutom vill vi att de som producerar våra livsmedel ska ha schyssta arbetsvillkor. Helt enkelt smartare mat. Örebro kommun har också en policy för etiska inköp och är en Fair Trade City. Samtliga mål inom Smartare mat har lyfts in i kommunens nya klimatstrategi som antogs i juni 2016. (pdf, 940.8 kB)

Läs mer om hur arbetet fortskrider i Temarapport Smartare mat 2014. (pdf, 1.8 MB)

Avfall och återvinning

För att bättre hushålla med jordens ändliga resurser har Örebro kommun en avfallsplan (pdf, 1.7 MB). I den finns mål och åtgärder för hur vi ska öka återvinning av material och produkter och hur vi kan bli bättre på att förebygga avfall.

Stöd till förskolor och skolor i Örebro

Förskolor och skolor får stöd i sitt klimat- och miljöarbete genom flera olika verksamheter, inom och utanför kommunen.

Senast uppdaterad: 4 september 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?