Enhetskostnader inom sociala investeringar

Syftet med sammanställningen av enhetskostnader är att underlätta vid arbetet med sociala investeringar, dels vid förkalkylen och dels vid utvärderingen. Ambitionen är att omfatta de vanligast förekommande insatserna/verksamheterna som kommunen finansierar och som kan vara relevanta inom sociala investeringssatsningar.

Skola
Årskostnader per elev inom olika skolformer och -nivåer. Detta är totala faktiska kostnader för skolornas verksamhet vilket inkluderar även särskilda stödåtgärder som genomförs inom skolans ansvar. Verksamhet inom kommunens centrala skolstöd finns däremot ännu inte med i sammanställningen.

Individ- och familjeomsorg
Socialtjänstens insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Funktionsnedsättning
Insatser efter beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här ingår även insatser inom Socialpsykiatrin.

Vård och omsorg
Insatser, normalt efter beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Avser främst äldreomsorg men även vissa andra insatser oavsett ålder, såsom hemtjänst.

Att tänka på när uppgifterna används

Enhetskostnaderna avser Örebro kommun.

  • De är avrundade nedåt.
  • Det är ofta svårt med entydiga definitioner inom dessa områden och de flesta insatsers omfattning varierar beroende på individens behov. Här redovisas genomsnittliga uppgifter som i vissa fall bygger på skattningar och rimlighetsbedömningar.
  • De kommer att uppdateras löpande när ny data är tillgänglig.
  • Kostnaderna inkluderar, om inget annat anges, alla typer av kostnader som ingår i respektive verksamhet. I definitionen av kostnad per brukare (KPB) ingår normalt OH-kostnader på nämnd- och kommunnivå, men detta är borttaget här.
  • Inga kostnader är överlappande med andra. Däremot finns ytterligare kostnader, men som inte kunnat anges per enhet eller varit alltför små eller av individuell karaktär för att redovisas här.

Enhetskostnaderna i denna sammanställning kan inte generellt betraktas som marginalkostnader. I vissa fall, t.ex. externa/köpta HVB-placeringar är enhetskostnaden i princip likställig med marginalkostnad (beroende på avtal). I andra fall, t.ex. en årsplats i grundskolan, är en renodlad marginalkostnad för en enskild elev avsevärt lägre.

Där kan det vara lämpligt att åtminstone exkludera lokalkostnaderna, vilket datamaterialet ger möjlighet till. Sociala investeringar syftar till att uppnå långsiktiga effekter och på lång sikt är de fasta kostnaderna möjliga att påverka i större grad än på kort sikt.

Enhetskostnaderna är alltså mer relevanta ju längre sikt den samhälls- eller kommunalekonomiska kalkylen avser. Men här bör en avvägning och ett resonemang föras kring dess användning i en specifik satsning. Då är också utformningen av en eventuell återföringsmodell av betydelse.

Senast uppdaterad:
Publicerad: