Lokalförsörjning

Örebro kommun växer vilket ställer krav på att vi säkerställer framtidens lokalbehov. Genom långsiktig och strategisk planering arbetar vi för ändamålsenliga och kostnadseffektiva bostäder och lokaler för kommunal verksamhet. Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt verktyg för att sammanställa kommunens lokalbehov på kort och lång sikt i takt med kommunens utveckling.

Byggnader bakom ett gult fält med gräs och växter.

Lokalförsörjning ansvarar för cirka 980 000 kvm av kommunens verksamhetslokaler och anläggningar. Det handlar bland annat om förskolor, skolor, fritidsgårdar, vårdboende, idrottsplatser och anläggningar.

Lokalförsörjningen är hyresgäst för majoriteten av kommunens verksamhetslokaler och ansvarar för gällande avtal och lokalplanering i befintliga lokaler. Vi analyserar att lokalerna i kommunens bestånd används på bästa sätt.

Lokalerna ägs främst av kommunens olika fastighetsbolag som ansvarar för drift och förvaltning. I vissa fall förekommer andra fastighetsägare för våra verksamhetslokaler.

Lokalförsörjningsplan

Varje år sammanställer vi framtidens lokalbehov av lokaler på kort och lång sikt i en lokalförsörjningsplan. Grunden för planen är hur kommunen växer och hur befintligt lokalbestånd nyttjas.

Tillsammans med kommunens översiktsplan och årliga befolkningsprognoser skapar planen en helhetsbild för att kunna tillgodose rätt lokaler, i rätt tid, på rätt plats. Planen är ett underlag för kommunens ekonomiska planering.

Information till fastighetsägare om hyresgästanpassningar

Åtgärder i befintlig lokal som genererar en kostnad för verksamheten kallas hyresgäst­anpassning. Hyresgästanpassningar upp till 20 prisbasbelopp kan utredas och beställas av respektive förvaltning genom utsedd lokalsamordnare.

Frågor som behöver utredas är exempelvis om åtgärden påverkar lokalens kapacitet eller vilken kostnad som åtgärden medför.

Lokalsamordnaren ansvarar för samordning med Lokalförsörjningsavdelningen enligt interna rutiner. Lokalförsörjningsavdelningen ansvarar för granskning och signering av eventuella tilläggsavtal för dessa hyresgästanpassningar.

Förvaltningarnas lokalsamordnare

  • Förskole- och grundskoleförvaltningen: Kontakta lokalsamordnarna via lokaler.FGF@orebro.se.
  • Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen: Anton Öhrn och Markus Eklund.
  • Kommunledningsförvaltningen: Charlotte Pålsson.
  • Kultur- och fritidsförvaltningen: Elin Göthberg. Niklas Lind är tillfällig ersättare från och med 14 augusti 2023.
  • Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen: Erik Skagerlund.
  • Socialförvaltningen: Michael Backman och Susanne Oscarsson.
  • Teknik- och serviceförvaltningen: Anders Parkow.
Senast uppdaterad:
Publicerad: