Lokalförsörjning

Örebro kommun växer vilket ställer krav på att vi säkerställer framtidens lokalbehov. Genom långsiktig och strategisk planering arbetar vi för ändamålsenliga och kostnadseffektiva bostäder och lokaler för kommunal verksamhet. Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt verktyg för att sammanställa kommunens lokalbehov på kort och lång sikt i takt med kommunens utveckling.

Byggnader bakom ett gult fält med gräs och växter.

Lokalförsörjning ansvarar för cirka 980 000 kvm av kommunens verksamhetslokaler och anläggningar. Det handlar bland annat om förskolor, skolor, fritidsgårdar, vårdboende, idrottsplatser och anläggningar.

Lokalförsörjningen är hyresgäst för majoriteten av kommunens verksamhetslokaler och ansvarar för gällande avtal och lokalplanering i befintliga lokaler. Vi analyserar att lokalerna i kommunens bestånd används på bästa sätt.

Lokalerna ägs främst av kommunens olika fastighetsbolag som ansvarar för drift och förvaltning. I vissa fall förekommer andra fastighetsägare för våra verksamhetslokaler.

Lokalförsörjningsplan

Varje år sammanställer vi framtidens lokalbehov av lokaler på kort och lång sikt i en lokalförsörjningsplan. Grunden för planen är hur kommunen växer och hur befintligt lokalbestånd nyttjas.

Tillsammans med kommunens översiktsplan och årliga befolkningsprognoser skapar planen en helhetsbild för att kunna tillgodose rätt lokaler, i rätt tid, på rätt plats. Planen är ett underlag för kommunens ekonomiska planering.

Lokalförsörjningsplanering Örebro kommun

Här kan du ta del av kommunens senast antagna lokalförsörjningsplaner. Lokalförsörjningsplan för Programnämnd samhällsbyggnad omfattar även planer för Fritidsnämnden, Kulturnämnden och Tekniska nämnden.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?