Matavfall

Genom att sortera ut ditt matavfall och slänga det i den bruna matavfalls­påsen bidrar du till ett kretslopp där vi tar vara på både energiinnehåll och näringsämnen, genom att matresterna omvandlas till biogas och biogödsel.

Rötning av matavfall

Processen där matavfallet blir till biogas kallas rötning och är precis samma sak som sker spontant i naturen i till exempel sumpmarker. Vid en biogasanläggning sker detta under kontrollerade former i en så kallad rötkammare, där man tar vara på den metangas som bildas under nedbrytningen.

Gasen kan sedan användas som fordonsbränsle eller till uppvärmning och bidrar då till minskad användning av fossila bränslen som till exempel bensin och olja.

De rester som blir kvar efter rötningen kallas rötslam och innehåller stora mängder näringsämnen. Slammet fungerar som biogödsel, ett mycket effektivt gödningsmedel som kan användas på åkrar, istället för konstgödsel. På så sätt återför vi alla näringsämnen till naturen igen.

Så här sorterar du ditt matavfall

Miljöfördelar med biogas

Biogas består i huvudsak av metangas och koldioxid. Resten är kväve, svavelväte och olika typer av kolväten. Sammansättningen varierar beroende på hur gasen bildas och vilket material som används ("råvarorna" i rötningsprocessen).

Eftersom metangas har omkring 20 gånger större växthuseffekt än koldioxid, är det bättre för miljön att tillvarata den energirika metangasen och använda den till förbränning än att den släpps direkt ut i atmosfären. De gaser som bildas vid förbränning av metangaser har nämligen mycket liten inverkan på miljön.

Utsläppen av partiklar, försurande ämnen och oförbrända kolväten blir mycket låga vid användning av biogas jämfört med till exempel förbränning av olja.

Rötning har ersatt kompostering

Tidigare komposterade vi matavfallet i Örebro. Från och med den 1 mars 2013 rötar vi allt matavfall till biogas istället. Vid kompostering "läcker" det ut växthusgaser som man inte kan ta hand om fullt ut. I en biogasanläggning däremot kan man ta tillvara på alla de gaser som bildas när materialet bryts ned.

Det är därför bättre för miljön och ett bättre resursutnyttjande att göra biogas och biogödsel av matavfallet än att kompostera det till jord.

Jordförsäljningen har upphört

Det innebär att Örebro kommun inte längre säljer jord från komposterat matavfall.

Film om matavfallets kretslopp

I filmen får du se hur det kan gå till när matrester omvandlas till biogas och biogödsel.

Senast uppdaterad:
Publicerad: