Individens behov i centrum – IBIC

IBIC står för Individens behov i centrum och är ett nationellt tanke- och arbetssätt som Socialstyrelsen tagit fram för att förstärka individens delaktighet och systematiken i utredning, dokumentation och uppföljning.

Socialförvaltningen, område Vård och omsorg samt område Funktionsstöd, och externa utförare arbetar utifrån IBIC som går hand i hand med ett rehabiliterande arbetssätt. IBIC används av handläggare och utförare, hela vägen från utredning, utförandet till uppföljning.

Det här är Individens behov i centrum – IBIC

IBIC är ett individanpassat, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där medarbetarna arbetar med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i såväl handläggning och genomförande som uppföljning. Arbetssättet används för alla individer, oavsett ålder, som får stöd utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Det är ett behovsinriktat arbetssätt där individens behov och mål styr vilket stöd som ges.
  • Det innebär en tydlig systematik, det vill säga en tydligare ordning i hur vi utreder, dokumenterar och följer upp individens behov och mål.
  • Det ger oss förutsättningar att stärka den enskildes inflytande och delaktighet.
  • Det underlättar samarbete mellan olika yrkesgrupper genom att vi använder gemensamma begrepp för samma saker enligt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).
  • Utredningar och genomförandet av stödet blir mer likvärdigt och rättssäkert.

Film om Individens behov i centrum – IBIC

Här kan du se en film om IBIC.

Vad innebär det här konkret?

  • I utredningen beskriver handläggaren individens behov, vad individen klarar själv (resurser) och individens mål istället för att fokusera på insatserna.
  • Handläggaren kartlägger individens livssituation och bara det som är relevant kommer med i utredningen och uppdraget. Det ger individen och utförarpersonal tydlig information om behov, resurser och mål att jobba utifrån.
  • Utförarpersonalen utarbetar tillsammans med individen en genomförandeplan för hur stödet ska utformas utifrån de behov, resurser och de mål som framkommer i uppdraget.
  • Genomförandeplanen är ett levande dokument som tydligt beskriver hur och när stödet ska utföras och av vem.
  • Uppföljning sker tillsammans med individen vid förändring och utifrån behov för att säkerställa riktning mot mål. Handläggare och utförare har en samverkan vid uppföljning av behov och mål.
Senast uppdaterad:
Publicerad: