Strategiskt arbete mot hemlöshet

I april 2022 antog Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete i Örebro kommun en strategi mot hemlöshet. Kommunen vill tillsammans med andra aktörer inom offentlig, ideell och privat sektor verka för att ingen ska behöva vara hemlös i Örebro.

En bostad är en mänsklig rättighet och en grundläggande förutsättning för att kunna planera och forma sin tillvaro. Det handlar också om att kunna ta del av samhällets välfärd och vara aktiv del i demokratin och samhällets utveckling.

Strategiska områden

Under perioden 2022–2030 kommer Örebro kommun att arbeta med utgångspunkt i fyra strategiska områden för att förebygga och motverka hemlöshet. Dessa områden är:

Förutsättningar

Örebro kommun åtar sig att samordna arbetet kring en gemensam nollvision mot hemlöshet mellan aktörer inom offentlig, ideell och privat sektor. Örebro kommun åtar sig också att skapa förutsättningar för systematisk uppföljning och analys av hemlösheten lokalt.

Främjande

En grundförutsättning för att motverka hemlöshet en bostadsmarknad där alla invånare har möjlighet att skaffa och behålla en bostad, oavsett inkomstnivå eller sociala kontakter. Brist på bostäder (med rimliga hyresnivåer), långa kötider och dyra bostäder behöver motverkas och innovativa sätt att tillgängliggöra bostäder för fler behöver utvecklas.

Förebyggande

Kommunen ska tillsammans med andra aktörer utveckla sitt vräkningsförebyggande arbete för att så långt som möjligt undvika att människor hamnar i hemlöshet. Det handlar också om ett starkt generellt socialt förebyggande arbetet kring bland annat ANDT, skulder och våld i nära relation.

Åtgärdande

Örebro kommuns åtgärder och insatser för den som är hemlös ska vara kvalitativa och likvärdiga. Individens behov utifrån ett helhetsperspektiv ska vara i fokus.

Grundläggande perspektiv

Grundläggande perspektiv som ska genomsyra arbetet mot hemlöshet är barnrätt, jämställdhet, jämlikhet, delaktighet och inkludering, likabehandling och ett helhetsperspektiv kring den enskilda människans behov.

Läs hela strategin

Strategi mot hemlöshet i Örebro Pdf, 962.4 kB.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet

1. Akut hemlöshet

Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande.

2. Institutionsvistelse och stödboende

Personen är antingen intagen eller inskriven på en kriminalvårdsanstalt, ett hem för vård och boende (HVB), ett familjehem eller en SiS-institution, eller bor på ett stödboende som drivs av socialtjänst/hälso- och sjukvård. Personen ska flytta därifrån inom tre månader, men har inte någon egen bostad ordnad inför flytten eller utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.

3. Långsiktiga boendelösningar

Personen bor i en av kommunen (socialtjänsten) ordnad boendelösning såsom försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal (eller kontrakt) där boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.

4. Eget ordnat kortsiktigt boende

Personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos en privatperson.

Senast uppdaterad:
Publicerad: