Unga kriminella

Socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar att verka för att barn och unga får växa upp under goda uppväxtvillkor, att särskilt uppmärksamma och erbjuda stöd till unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt och att samverka med andra i detta syfte.

I kommunens övergripande strategi och budget uttalas det gällande organiserad brottslighet att kommunen skall ta initiativ till ett samlat arbete för att motverka nyrekrytering, hjälpa personer som vill hoppa av samt i så stor utsträckning som möjligt motverka organisationernas verksamheter.

Social insatsgrupp

Social insatsgrupp är ett nationellt initiativ för att arbeta med och erbjuda unga kriminella en chans till ett annat liv. Därför har Örebro kommun inlett ett samarbete där Polisen och Socialtjänsten ska ta fram en bra modell för att ge bästa stöd till ungdomar och deras föräldrar. Denna Örebromodell ska vara klar 2015 och Örebro universitet stödjer oss i framtagandet.

Örebromodellen

Modellen har bland annat sin grund i vad som framkom i "utredningen mot kriminella grupperingar", att tidiga, tydliga och koordinerade insatser skapar bättre framtidsutsikter för ungdomar som begår kriminella handlingar och är på väg att etablera en kriminell livsstil (SOU 2010:15).

Modellen bygger på att polis, socialtjänst och andra för ungdomen och dennes familj viktiga samarbetspartners arbetar ihop för att stötta och erbjuda ungdomen/familjen möjlighet att bryta med sitt gamla liv. För att vi ska lyckas måste ungdomen och dennes familj säga ja till att polisen, socialtjänsten och andra viktiga personer får prata med varandra.

Samtycket innebär att en gemensam genomförande plan kan upprättas tillsammans med ungdomen och familjen där man fördelar vad som ska göras.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss som jobbar med SIG vänd dig till enhetschef Dick Grandin 070-565 47 37 eller SIG-samordnare Johanna Winberg 076-551 58 15.

Du kan också nå oss på e-post johanna.winberg@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad: