Örebro del av nationell satsning på sociala investeringar

Örebro kommun har sedan 2013 haft 65 miljoner kronor avsatta för arbetet med sociala investeringar. Medlen ska möjliggöra tidiga insatser för ett minskat utanförskap bland barn, unga, vuxna och äldre.

Genom en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting deltar vi nu i ett nationellt projekt under 2015, för utveckling av arbetet med sociala investeringar.

Sociala investeringar skapar möjligheter att genomföra gränsöverskridande nytänkande samverkan mellan kommunens verksamheter och förvaltningar, men också tillsammans med civila aktörer. Samverkan ska ske kring förebyggande insatser som syftar till att minska utanförskapet genom nya arbetssätt och metoder som man tror kan bidra till att lösa de utmaningar kommunen står inför.

Arbetet med sociala investeringar ställer nya krav på organisationen kring frågor som behovsanalys, val av insatser och inte minst kring uppföljning och utvärdering.

Utvärdering och uppföljning i fokus

Enligt en kartläggning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjort arbetar cirka 50 kommuner och landsting med konceptet sociala investeringar. Av dem bedöms Örebro vara en av de främsta i landet inom området och därigenom är vårt arbete intressant ur såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Med anledning av det väljer SKL nu att stödja Örebro kommun genom ett intensivt utvecklingsarbete under år 2015. Arbetet kommer att gå under beteckningen "Aktion 2015 – sociala investeringar".

Örebro kommer att fokusera på utvärdering och uppföljning. Utvecklingsarbetet ska kunna inspirera och hjälpa andra kommuner, samt bidra med värdefull kunskap om hur sociala investeringar kan bli ett viktigt verktyg i den framtida utvecklingen av offentlig sektor.

Överenskommelsen med SKL resulterar också i att vi blir en del av en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att utveckla samhällets insatser för psykisk hälsa, där sociala investeringar är ett av utvecklingsspåren. Förutom Örebro ingår även Norrköpings kommun i utvecklingsarbetet.

Nu tillförs också ytterligare 15 miljoner kronor för arbetet med sociala investeringar,medel som tas från 2014 års överskott. Det innebär att det totalt kommer finnas 80 miljoner kronor avsatta och möjliga att ansöka om för genomförandet av satsningar.

Läs mer om sociala investeringar och hur man ansöker om medel på orebro.se/socialainvesteringar

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?