Program för hållbar utveckling

Örebro kommun arbetar med att ta fram ett hållbarhetsprogram. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer.

Programmet för hållbar utveckling har varit ute på remiss till och med 31 december 2019.

Ett program för hållbar utveckling – vad är det?

Programmet för hållbar utveckling fastslår den politiska viljeinriktningen samt uttrycker värdegrund och önskvärd samhällsutveckling inom Örebro kommun fram till år 2050.

Programmet omfattar FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Målen omfattar även andra relevanta styrdokument för en hållbar samhällsutveckling med åtaganden för Örebro kommun: EU-direktiv, nationell lagstiftning, regionala utvecklingsmål samt beslutade lokala politiska ambitioner.

Programmet för hållbar utveckling innehåller en målstruktur med sex målområden, tre övergripande mål till år 2050 och 51 delmål till år 2030. Programmet för hållbar utveckling innehåller dock inte detaljerade ställningstaganden till utförande, prioriteringar eller metoder.

Programmet för hållbar utveckling, översiktsplanen och kommunens årliga budget utgör grunden styrningen av Örebro kommun. Den långsiktiga inriktningen för Örebro kommun anges i programmet för hållbar utveckling och i översiktsplanen, medan det korta perspektivet utgörs av den årliga budget- och verksamhetsprocessen.

Hur har förslaget tagits fram?

Under 2019 togs ett förslag till program för hållbar utveckling fram. Under hösten 2019 genomfördes en remissperiod. Över 700 synpunkter kom in från drygt 60 remiss­instanser. Dessa synpunkter har nu inarbetats i programmet.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling bereder förslaget till program för hållbar utveckling på sitt möte den 5 maj. Därefter fattas beslut om programmet den 9 juni. Därefter ska kommunfullmäktige fatta beslut om programmet måndag den 15 juni.

När planeras programmet för hållbar utveckling att antas?

Programmet för hållbar utveckling planeras att antas av kommunfullmäktige 15 juni.

Glokala Sverige

Örebro kommun är från 2019 med i det svenska FN-förbundets och SKL:s kommunikationsprojekt ”Glokala Sverige”, som finansieras av Sida. Syftet är att dela kunskap och sprida engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Läs mer om Glokala Sverige.

 

17 rutor med de globala målen i Agenda 2030.

Målen i Agenda 2030. Bild: FN

Senast uppdaterad: 11 juni 2020
Publicerad: 21 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?