Mottagande av nyanlända i skolan

På Örebro kommuns mottagningsenhet Perrongen får nyanlända barn, unga och deras vårdnadshavare eller gode man information om det svenska skolsystemet och eleverna förbereds inför förskole- eller skolstarten. Perrongens målsättning är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Örebro ska få en bra skolstart.

Organisation

Organisatorisk tillhörighet

Perrongen är placerad under Avdelning centralt skol- och välfärdsstöd, som hör till Kommunstyrelseförvaltningen. Avdelning centralt skol- och välfärdsstöd erbjuder stöd till kommunala och fristående förskolor och skolor i Örebro kommun.

Personal

Vi som arbetar på Perrongen har pedagogisk utbildning och god kompetens att ta emot nyanlända barn och ungdomar. Vi har kunskap och kompetens att se alla barn från alla kulturella bakgrunder. Här jobbar en ansvarig chef, kartläggningspedagoger, en lärarassistent, en skolsköterska och en fritidspedagog. Vi har även tillgång till specialpedagog. Pedagogerna arbetar med SVA (svenska som andraspråk). Vi har en förstelärare i nyanländas lärande.

Vi använder tolkar tolkar vid inskrivningssamtal och kartläggning steg 1.

Mottagandet

För alla elever startar mottagandet med en anmälan till Perrongen, som görs på sidan Skola och förskola för nyanlända.

När en elev anmälts till Perrongen bjuder vi in eleven och vårdnadshavarna alternativt god man till ett möte. Elevens ålder avgör om det är personal från Perrongen eller Språkintroduktionsprogrammet som är med på mötet. Där pratar vi om hur den svenska skolan fungerar, elevens tidigare skolgång samt om elevens hälsa, vid besök hos skolsköterskan.

I samband med mötet upprättas en ansökan om skola för elever i ålder 6–15 år, som vidarebefordras till Grundskoleantagningen. Elever 6–15 år deltar i Perrongens verksamhet fram till starten på sin skola. Elever i ålder 16–19 år startar på gymnasieskolans Språkintroduktionsprogram.

Undervisning och kartläggning

För elever som stannar på Perrongen ser upplägget ut så här:

Under sin tid på Perrongen kartläggs eleven med Skolverkets material steg 1. Dessutom sker undervisning i SVA genom temastudier. En individuell studieplan upprättas för elever i årskurs 7-9.

Utslussning

Kontakt med respektive rektor tas, när eleven ska börja på sin skola.

Elevhälsa

Skolsköterskan utgör grunden i det elevhälsoarbete som för elevens del startar på Perrongen. Som en del i kartläggningen finns dessa delar med för att ge bästa möjliga start för eleven.

Perrongen samarbetar med elevhälsa och pedagoger på mottagande skola. Där det finns behov av mer omfattande insatser av kurator eller psykolog fördjupas samarbetet med rektor och den mottagande skolan.

Skolsköterskan är oftast med på första träffen med elev och vårdnadshavare/god man och informerar. Alla erbjuds vaccination, syn- och hörselkontroll och annan inledande undersökning.

Studiehandledning på modersmålet

Ute på skolan har eleverna rätt att få studiehandledning på sitt modersmål. Här finns mer information om studiehandledning.

Information för nyanlända

Skola för nyanlända

Invandrare och flykting

Information för dig som arbetar i skolan

Nyanlända elever i skolan på Pedagog Örebro

Nyanländ elev – definition

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

(ur Skolverkets Allmänna Råd för Nyanlända Elever)

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Publicerad: 22 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?