Mottagande av nyanlända i skolan

På Örebro kommuns mottagningsenhet Perrongen får nyanlända barn, unga och deras vårdnadshavare eller gode man information om det svenska skolsystemet och eleverna förbereds inför förskole- eller skolstarten.

Mottagningsenheten Perrongens målsättning är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Örebro ska få en bra skolstart.

Organisation

Organisatorisk tillhörighet

Perrongen är placerad under Förskole- och grundskoleförvaltningen och tillhör Enheten för flerspråkighet. Vi arbetar med alla elever som kommer till Örebro kommun oavsett vilken skola, kommunal eller fristående, som vårdnadshavare avser att välja.

Personal

Här jobbar ansvarig chef, kartläggningspedagoger, lärarassistent, skolsköterska och fritidspedagog. Pedagogerna arbetar med SVA (svenska som andraspråk).

Vi använder tolkar vid inskrivningssamtal och kartläggning steg 1.

Mottagandet

För alla elever startar mottagandet med en anmälan till Perrongen, som görs på sidan Skola och förskola för nyanlända.

När en elev anmälts till Perrongen bjuder vi in eleven och vårdnadshavarna alternativt god man till ett möte. På mötet deltar personal från mottagningsenheten Perrongen. Där pratar vi om hur den svenska skolan fungerar, elevens tidigare skolgång samt om elevens hälsa, vid besök hos skolsköterskan.

I samband med mötet upprättas en ansökan om skola för elever i ålder 6–15 år, som vidarebefordras till Grundskoleantagningen. Elever 6–15 år deltar i Perrongens verksamhet fram till starten på sin skola. Elever i ålder 16–19 år startar på gymnasieskolans Språkintroduktionsprogram.

Undervisning och kartläggning

Under sin tid på Perrongen kartläggs eleven med Skolverkets material steg 1. Dessutom sker undervisning i SVA genom temastudier.

Utslussning

Kontakt med respektive rektor tas, när eleven ska börja på sin skola.

Elevhälsa

Perrongens skolsköterska ansvarar för elevhälsofrågor under den tid eleven vistas där.

Mottagningsenheten har inget eget elevhälsoteam men för att arbeta med elevhälsofrågor har vi ett elevhälsoforum där skolsköterska, ansvarig pedagog, enhetschef samt skolöverläkare deltar. Vid behov har vi också med skolpsykolog.

Mottagningsenheten Perrongen samarbetar med elevhälsa och pedagoger på mottagande skola. Där det finns behov av mer omfattande insatser av kurator eller psykolog fördjupas samarbetet med rektor och den mottagande skolan.

Alla erbjuds syn- och hörselkontroll och annan inledande undersökning.

Studiehandledning på modersmålet

Ute på skolan har eleverna rätt att få studiehandledning på sitt modersmål. Här finns mer information om studiehandledning.

Information för nyanlända

Skola för nyanlända

Invandrare och flykting

Information för dig som arbetar i skolan

Nyanlända elever i skolan på Pedagog Örebro

Nyanländ elev – definition

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

(ur Skolverkets Allmänna Råd för Nyanlända Elever)

Senast uppdaterad:
Publicerad: