Mottagande av nyanlända i skolan

På Örebro kommuns mottagningsenhet Perrongen får nyanlända barn, unga och deras vårdnadshavare eller gode man information om det svenska skolsystemet och eleverna förbereds inför förskole- eller skolstarten. Perrongens målsättning är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Örebro ska få en bra skolstart.

Organisation

Organisatorisk tillhörighet

Perrongen är placerad under Avdelning centralt skol- och välfärdsstöd, som hör till Kommunstyrelseförvaltningen. Avdelning centralt skol- och välfärdsstöd erbjuder stöd till kommunala och fristående förskolor och skolor i Örebro kommun.

Personal

Vi som arbetar på Perrongen har pedagogisk utbildning och god kompetens att ta emot nyanlända barn och ungdomar. Vi har kunskap och kompetens att se alla barn från alla kulturella bakgrunder. Här jobbar en ansvarig chef, en mottagningspedagog, fyra kartläggningspedagoger, en elevassistent, en skolsköterska och en specialpedagog. Pedagogerna är utbildade SVA-pedagoger och vi har en förstelärare.

När behov uppstår tar vi in kartläggningshandledare och tolkar för att lösa uppgifterna.

Mottagandet

Anmälan till den svenska skolan

För alla barn och ungdomar startar mottagandet med en anmälan till den svenska skolan. Nyanlända barn och ungdomar behöver anmälas till förskolan och skolan för att barnet ska få en plats. Anmälan till förskolan och skolan i Örebro kommun görs på sidan Skola och förskola för nyanlända.

Möte

När en elev anmälts till skolan bjuder vi in eleven och vårdnadshavarna till ett möte. Elevens ålder avgör om det är personal från Perrongen eller från Språkintroduktionsprogrammet som är med på mötet. Vid mötet pratar vi om hur den svenska skolan fungerar, elevens tidigare skolgång, elevens hälsa samt elevens intressen och drömmar inför framtiden.

Placering i förskola och skola

 • Barn 1–5 år får en placering direkt på en förskola.
 • Elever i årskurs 1–6 (normalt 6–12 år gamla) får en placering direkt på en grundskola.
 • Elever i årskurs 7–9 (normalt 13–15 år gamla) stannar kvar på Perrongen i upp till åtta veckor för introduktion till skolan och för vidare kartläggning av elevens kunskaper. Därefter får eleven en placering på en högstadieskola.
 • Ungdomar 16–19 år placeras inom Språkintroduktion som finns på flera gymnasieskolor i Örebro. 

Undervisning och kartläggning

För elever som stannar på Perrongen ser upplägget ut så här:

Vecka 1–3

 • Introduktion
 • Kartläggning (inkl. Skolverk. steg 2)
 • Kontakt med pedagoger på skola
 • Temastudier: svenska, samhällskunskap, övriga ämnen

Vecka 4–5

 • Uppföljning hem/god man/elev
 • Föräldramöte
 • Bekräftelse skolplacering
 • Kartläggning (inkl. Skolverk. steg 2)
 • Temastudier: svenska, samhällskunskap, övriga ämnen

Vecka 6–8

 • Temastudier: svenska, samhällskunskap, övriga ämnen
 • Kartläggning (inkl. Skolverk. steg 2)
 • Inskolning
 • Sammanfattning kartläggning
 • Utflytt

Utslussning

Mot slutet av de åtta veckorna påbörjas en inskolning på skolan. Hur den utformas bestäms i samråd med varje enskild skola. Personal från Perrongen och skolan träffas och går igenom elevens kartläggning innan eleven börjar på skolan.

Elevhälsa

Skolsköterskan och specialpedagogen utgör grunden i det elevhälsoarbete som för elevens del startar på Perrongen. Som en del i kartläggningen finns dessa delar med för att ge bästa möjliga start för eleven.

Perrongen samarbetar med elevhälsa och pedagoger på mottagande skola. Där det finns behov av mer omfattande insatser av kurator eller psykolog fördjupas samarbetet med rektor och den mottagande skolan.

Skolsköterskan är med på första träffen med elev och vårdnadshavare/god man och informerar. Alla erbjuds vaccination, syn- och hörselkontroll och annan inledande undersökning.

Studiehandledning på modersmålet

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Sådan studiehandledning kan bedrivas av en flerspråkig lärare eller övrig skolpersonal. Det kan också bedrivas av en lärare tillsammans med en studiehandledare som talar elevens modersmål.

Information för nyanlända

Skola och förskola för nyanlända

Invandrare och flykting

Information för dig som arbetar i skolan

Nyanlända elever i skolan på Pedagog Örebro

Nyanländ elev – definition

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

(ur Skolverkets Allmänna Råd för Nyanlända Elever)

Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Publicerad: 22 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?