Översvämningar

Örebro kommun samarbetar med länets andra stora aktörer som Region Örebro län, länsstyrelsen, polisen, brandkåren och Eon kring planering och förberedelse inför översvämning.

Modelleringar av höga flöden i Svartån och Älvtomtabäcken

Just nu håller vi på att ta fram modelleringar av höga flöden i Svartån och Älvtomtabäcken. Det gör vi för att förbättra vår kunskap och komplettera med åtgärder inför framtida skyfall och höga flöden.

Utifrån filmer från tidigare händelser kan vi beräkna flödeshastigheter. Om du har filmklipp från det höga flödet av Svartån och Älvtomtabäcken 12–13 augusti 2023 tar vi gärna del av dessa. Foton ska förutom vattendraget innehålla fasta installationer såsom brygga, bro eller byggnad. Skicka in de via servicecenter@orebro.se. Filmklippen ska helst vara längre än 10 sekunder och i liggande format.

Översvämningar delas upp i två olika typer

Höga flöden

Översvämning på grund av höga flöden innebär att långvarigt regnande eller snösmältning får vattnet i vattendrag och sjöar att stiga och översvämmas. De platser som är kritiska vid höga flöden-översvämning är låglänta områden längs med vatten.

Skyfall

Översvämning på grund av skyfall innebär att vattnet från kraftigt regn inte hinner rinna undan och kapaciteten i dagvattensystemet inte räcker till. Kritiska platser för skyfall är lågpunkter i tätbebyggda områden med många hårdgjorda ytor (som asfaltsvägar, betong och liknande) där vattnet inte kan sjunka ner i marken.

Översvämningskartläggningar

I översvämningskartläggningarna kan du se vilka risker för översvämning som finns i det område du bor.

Vad visar kartorna? Var är det översvämningsrisk?

Kartorna visar en teoretisk simulering av höjda vattennivåer respektive skyfall. Hur och var det blir översvämning i verkligheten kan man aldrig säga exakt.

Översvämningar med återkomsttid 50-årsflöde, 100-årsflöde och 200-årsflöde är översvämningar som är troliga att inträffa i genomsnitt en gång under en 50-årsperiod, 100-årsperiod respektive 200-årsperiod.

Vid beräkningen används en hydrologisk datamodell, som matas med maximalt ogynnsamma förutsättningar när det gäller bland annat nederbörd, snösmältning, markfuktighet och vattenstånd i sjöar. På så sätt kan ett beräknat högsta flöde (BHF) simuleras.

BHF som visas i en av utredningarna är för osannolik för att tillämpa (den inträffar ungefär en gång per 10 000 år) och därför har kommunen istället låtit ta fram en riskkartering med ett 1 000-årsflöde.

Största delarna av Örebro stad klarar sig enligt beräkningarna helt utan översvämningar om man ser på höga flöden med återkomst 50-100 år.

 • Området kring Tysslingen, Rumboslätten och Svartån uppströms – här finns stora arealer jordbruksmark som kan hamna under vatten.
 • Området kring Järleån vid Ervalla och Väringen – här finns stora arealer jordbruksmark och vissa vägar som kan hamna under vatten.
 • Karlslund - vissa delar ligger låglänt med risk för översvämningar. Eftersom ingen bor där ger det inga större skador.
 • Rynninge - kan drabbas av översvämning redan vid lägre flöden (50-års flöde), känt sedan tidigare. (Dock visar olika simuleringar olika resultat för hur väl vallen längs Lillån skyddar Rynninge mot översvämning.)

För skyfall finns ingen simulering för 50-årsregn. Men eftersom en normal gata och dagvattensystem är dimensionerade för att hantera ungefär ett 10-årsregn så kan översvämningar bildas lokalt:

 • Lågpunkter i terrängen som blir så kallade instängda områden där vattnet inte har någonstans att ta vägen.
 • Källare
 • Garagenedfarter där kantstenen mot gatan är borttagen.
 • Gång-, cykel- och vägtunnlar

Största delarna av Örebro klarar sig enligt beräkningarna helt utan översvämningar om man ser på höga flöden med återkomst 100–200 år. Viktiga samhällsfunktioner som ligger utom översvämningsrisk är sjukhuset, vatten– och reningsverk och värmeverket EON.

Samma riskområden som vid 50–årsflöde ovan, men även:

 • Rostastrand och delar av Rosta - med den nya höjdmodellen ser vi att vissa delar har mer översvämningsrisk än vi har vetat förut.
 • Hagaby och Holmen – i de delar som ligger längs Lillån.
 • Delar av E18 i höjd med ån Lillån – motorvägen kan hamna under vatten enligt beräkningarna med återkomsttid 100–200 år.
 • Rynningeviken–Oset - vissa delar ligger låglänt med risk för översvämningar. Eftersom ingen bor där ger det inga större skador.

Översvämning vid ett större skyfall (100–årsregn) skulle drabba många olika platser. Flera tunnlar skulle inte vara farbara, vissa gator riskerar att översvämmas liksom andra lågpunkter i terrängen, vilket också kan drabba privata fastighetsägare. Se skyfallskartan.

Vid så höga flöden som återkomsttid ca 1000 år skulle enligt beräkningarna, förutom ovan nämnda platser, även drabba:

 • Stora delar av centrala Väster
 • Järnvägen och Östra Bangatan i en sträcka kring Resecentrum
 • Stora delar av Rosta och Rostaskolan.
 • Västerleden (E20/E18) vid Västhaga och västra delarna av Tengvallsgatan

Vad gör kommunen för åtgärder för att minska riskerna för översvämning?

Det är inte möjligt att ”bygga bort” översvämningsrisken helt. Med kartorna som grund kan vi:

 • Förbättra krisberedskapen för översvämningar eftersom vi bättre vet var det kan bli översvämmat. Det handlar till exempel om att i förväg ha planerat hur trafik kan dirigeras om och hur utryckningsfordon kan ta sig fram om någon viktig gata översvämmas.
 • Ha ett bättre underlag för att kunna ta hänsyn till översvämningsrisk vid planläggning och bygglov, genom att placera och utforma nya byggnader och anläggningar där risken för översvämning är liten. Förut har vi fått mäta höjder manuellt där vi har misstänkt översvämningsrisk.
 • Ta hänsyn till översvämningsrisk när vi planerar hur marken ska användas i framtiden, var vi placerar nya stadsdelar. Det gjordes vid senaste revideringen av översiktsplanen 2018.
 • Identifiera några platser där vi vill anlita konsult som kan använda den hydrauliska modellen för att simulera förebyggande åtgärder, som till exempel att bygga en vall eller göra större vägtrummor på någon plats, och se vad åtgärden kan få för effekt.
 • Vidta mer långsiktiga åtgärder som att anlägga våtmarker uppströms Örebro stad som kan minska risken för översvämning. Inom stadsplaneringen identifieras också platser för storskalig dagvattenfördröjning.

Sedan 2020 har Örebro kommun en Klimatanpassningsplan Pdf, 1.4 MB. som bland annat innehåller åtgärder för att förebygga översvämning.

I Vattentjänstplanen Pdf, 2 MB. ingår en skyfallsplan för kommunens VA-anläggningar.

Hur hanterar kommunen generellt händelser som översvämningar?

Kommunen måste alltid vara förberedd på att hantera en krissituation eller extraordinär händelse. Vi har en krisledningsorganisation som sätts igång när den behövs och har också möjlighet att kalla in olika förstärkningsresurser (till exempel beredskapsstyrkan i Örebro län).

Om det blir en översvämning så prioriterar kommunen samhällsviktiga verksamheter som sjukhus och äldreboenden. Precis som det fungerar innan en översvämning eller kris.

Så här kan du förbereda dig

På sidan Felanmälan och vattenskador kan du läsa om hur du kan förebygga vattenskador och översvämning i din fastighet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: