Sjöar och vattendrag

I och runt Örebro finns ett flertal sjöar och vattendrag.

Vår viktigaste resurs

Vatten är vår viktigaste resurs. Tack vare våra sjöar och vattendrag har vi till exempel dricksvatten i kranen, skidbackar på vintern, någonstans att bada och mottagare för våra utsläpp.

I Örebro kommun har vi med EU:s ramdirektiv för vatten, statens vattenförvaltning och de svenska miljömålen som grund tagit fram en vattenplan. Den anger hur vi ska minska våra utsläpp av näringsämnen och miljögifter samt se till att våra vatten är så naturlika som möjligt. Det handlar till exempel om att se till att det finns fiskvägar i våra sjöar och vattendrag.

Tillsammans når vi längre

Vatten är inte bundna till kommun- eller administrativa gränser. Det är många som påverkar vatten och kommunen samarbetar med bland annat Länsstyrelsen och Hjälmarens vattenvårdsförbund.

På deras webbplatser kan du läsa om vilka vatten som finns i länet och vilka prover som tas för att kontrollera miljöstatusen.

Kolla hur vattnet nära dig mår

I vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns information om miljöstatusen i Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Sök i databasen eller använda kartfunktionen. För varje vattendrag beskrivs vilken ekologisk status vattnet har och vilka miljöproblemen är.

Kontroll av kvicksilverhalt

Sverige har länge haft problem med höga halter av kvicksilver i vatten på grund av luftutsläpp från bland annat industrier i Europa. För att studera kvicksilverhalten används gädda som biologisk indikator. Dels för att gäddan befinner sig högst upp i näringskedjan och dels för att den förekommer i de flesta av kommunens sjöar.

Hjälmaren är sex mil lång och nästan två mil bred, vilket gör den till Sveriges fjärde största sjö samt sträcker sig genom tre län och fem kommuner. Medeldjupet i Hjälmaren är 6 meter och det största djupet ligger på 22 meter.

Hjälmaren har en enorm utvecklingspotential utifrån befintliga natur- och kulturmiljövärden, besöksmål, badplatser, småbåtshamnar, campingar och leder. Läs mer om Hjälmaren samt hur Örebro kommun tillsammans med andra aktörer arbetar med utvecklingen av Hjälmaren.

Svartån rinner från källan i Kilsbergen genom Örebro och ut i Hjälmaren. Det är Svartåns vatten som används till dricksvatten för de flesta i Örebro. Kommunen arbetar med att skapa ett vattenskyddsområde runt Svartån.

Vattenkvalitet i Svartån

Kommunen arbetar aktivt med att förbättra vattenkvaliteten i Svartån. Målet är att vattenkvaliteten generellt ska bli bättre men även att vi ska kunna bada i Svartån. Att det idag inte är lämpligt är en kombination av utsläpp och höga krav på badvattenkvalitet.

Under 2012 har man även hittat bakterier som är resistenta mot vissa typer av antibiotika i Svartån och Hemfjärden (del av Hjälmaren).

Kommunen arbetar aktivt med att minska utsläppen av bakterier och andra miljögifter genom att:

  • ständigt undersöka om det finns avloppsledningar som är felaktigt kopplade till dagvattennätet och åtgärda dessa
  • bygga reningsdammar för dagvatten
  • se till att enskilda avlopp klarar Naturvårdsverkets krav
  • kontrollera att jordbruket håller sig till de bestämmelser som finns för spridning av gödsel.
Senast uppdaterad:
Publicerad: