Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Kommunens första gröna obligation emitterades i oktober 2014, som andra kommun i Sverige, och under 2019 omfattade kommunens gröna obligationer totalt 3 000 mnkr.

De gröna investeringsprojekten ska genomföras för att målen i kommunens miljöprogram med tillhörande styrdokument inom klimat, byggnation, trafik, natur, giftfri miljö, avfall och vatten ska kunna nås.

Örebro kommunkoncern ska vara klimatneutral år 2030. Finansverksamheten ska bidra till minskad klimatpåverkan genom sin kapital- och skuldförvaltning. Klimatbelastningen från kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030. Dessutom ska den externa låneskulden förpackas i gröna obligationer där så är möjligt.

Investeringarna som kan finansieras via en grön obligation beskrivs i vårt ramverk som bygger på Green Bond Principles. Ramverket har genomlysts av den norska klimat- och miljöforskningsstiftelsen CICERO. Våra projekt riktar sig till:

  • att begränsa kommunens klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar,
  • klimatanpassningsåtgärder samt
  • till en mindre del (max 20 %) projekt som är relaterade till hållbar miljö istället för direkt klimatrelaterade åtgärder.

Återrapportering

Löpande information och rapportering om kommunens gröna obligationer och aktuellt ramverk publiceras på Örebro kommuns hemsida. På hemsidan publiceras också en årlig effektrapport med uppföljning av de investeringar som finansierats med en grön obligation. Effektrapporteringen sker i enlighet med The Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.

Tidigare effektrapportering

Impact report 2018 (pdf, 499.4 kB)

Impact report 2017 (pdf, 1.1 MB)

Investor letter 2016 (pdf, 531.8 kB)

Investerarbrev 2016 (pdf, 530.7 kB)

Investerarbrev 2015 (pdf, 340.5 kB)

Investerarbrev 2014 (pdf, 558.4 kB)

Senast uppdaterad: 18 juni 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?