Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Kommunens första gröna obligation emitterades i oktober 2014, som andra kommun i Sverige, och i mars 2021omfattade kommunens gröna obligationer totalt 5 200 mnkr.

De gröna investeringsprojekten ska genomföras för att målen i kommunens miljöprogram med tillhörande styrdokument inom klimat, byggnation, trafik, natur, giftfri miljö, avfall och vatten ska kunna nås.

Örebro kommunkoncern ska vara klimatneutral år 2030. Finansverksamheten ska bidra till minskad klimatpåverkan genom sin kapital- och skuldförvaltning. Klimatbelastningen från kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030. Dessutom ska den externa låneskulden förpackas i gröna obligationer där så är möjligt.

Investeringarna som kan finansieras via en grön obligation beskrivs i vårt ramverk som bygger på Green Bond Principles. Ramverket har genomlysts av den norska klimat- och miljöforskningsstiftelsen CICERO. Våra projekt riktar sig till:

  • att begränsa kommunens klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar,
  • klimatanpassningsåtgärder samt
  • till en mindre del (max 20 %) projekt som är relaterade till hållbar miljö istället för direkt klimatrelaterade åtgärder.

Återrapportering

Löpande information och rapportering om kommunens gröna obligationer och aktuellt ramverk publiceras på Örebro kommuns hemsida. På webbsidan publiceras också en årlig effektrapport med uppföljning av de investeringar som finansierats med en grön obligation.

Effektrapporteringen sker i enlighet med The Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting. Här kan du läsa rapporten Gröna obligationer - effektrapportering 2020 Pdf, 578.9 kB. (Pdf, 578.9 kB).

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!