Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera ekologiskt hållbara investeringar inom kommunkoncernen.

Så arbetar vi med gröna obligationer

Som andra kommun i Sverige, emitterade Örebro kommun sin första gröna obligation i oktober 2014. Vid bokslut 2020 omfattade kommunens gröna obligationer totalt 4 miljarder kr.

Diagram i två olika färger - mörkgrönt och gult. Diagram 1: Andel gröna obligationer (25 procent) av internbankens totala låneskuld per 2020-12-31.  Diagram 2: Andel gröna obligationer (77 procent) av totala volymen utestående obligationer under kommunens MTN-program 2020-12.31.

De gröna investeringsprojekten genomförs i enlighet med målen i kommunens program för hållbar utveckling samt tillhörande styrdokument exempelvis inom klimat och miljöanpassad byggnation.

De övergripande målen för arbetet är:

  • Örebro kommuns program för hållbar utveckling, delmål 6.5:
    • År 2030 ska kommunkoncernens investeringar vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt värdeskapande, så att de generationer som har nytta av dem inte urholkar det ekonomiska, ekologiska eller sociala utrymmet för kommande generationer.
  • Klimatstrategi för Örebro kommun, delmål Org7b:
    • Den externa låneskulden ska förpackas i gröna obligationer där så är möjligt.

Ramverk

Vilka investeringar som kan finansieras via en grön obligation beskrivs i kommunens ramverk för gröna obligationer Pdf, 266 kB. (Pdf, 266 kB), Ramverket bygger på Green Bond Principles och har kvalitetssäkrats Pdf, 385.5 kB. (Pdf, 385.5 kB) av den norska klimat- och miljöforskningsstiftelsen Cicero.

Finansierade projektkategorier

Produktion och leverans av förnybar energi och tillhörande infrastruktur exempelvis vind, sol och biogas, eller omställning från fossil till förnybar energi.

Exempel på projekt

Vitt vindkraftverk snett uppifrån med röda och gröna fält i bakgrunden.

Vindkraftpark

KumBro är en bolagskoncern ägd till 80% av Örebro kommun (resterande del ägs av Kumla kommun) som arbetar med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning.

KumBro Vind AB verksamhet omfattar idag 16 vindkraftverk i Kumla, Hallbergs, Hylte och Halmstads kommun. Syftet med bolaget är att förse kommunernas verksamheter med förnybar el. KumBro Vinds vindparker producerar 96 GWh under ett normalår och därigenom är kommunerna självförsörjande på grön el.

Läs mer om vindkraft på Kumbro.se.

Resultat

Mängd växthusgaser som har undvikits genom investeringen under 2020: cirka 25 553 tCO2.

Nya eller befintliga byggnader som uppfyller krav i "Miljöbyggnad silver", en certifieringsmodell utvecklad av Sweden Green Building Council, inklusive minst 20% lägre energianvändning per m² och år, jämfört med de krav som fastställts i Boverkets byggregler (BBR) vid tidpunkten för godkännandet.

Exempel på projekt

Grå träbyggnad i stadsmiljö

Biplanet

Örebrobostäder AB (ÖBO) är ett helägt allmännyttigt bostadsbolag inom Örebro kommun, som förvaltar radhus, villor, flerbostadshus och lokaler på många platser i kommunen.

I kvarteret Biplanet bygger ÖBO två nya bostadshus med 75 bostäder inkl. en förskola. Biplanet byggs i området Södra Ladugårdsängen, ett område som ska utformas med hållbarhet i fokus. Biplanet ska stå klart sommaren 2023 och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Läs mer och se bilder på Öbos webbplats.

Resultat

Mängd växthusgaser som kommer att undvikas när husen är i drift, jämfört med byggnation enligt gällande BBR: ca 26,7 tCO2/år

Nya eller befintliga byggnader som uppfyller kraven i "Miljöbyggnad silver", inkl. minst 30 % lägre energianvändning per m² och år, jämfört med de krav som fastställts i Boverkets byggregler (BBR) vid tidpunkten för godkännandet.

Exempel på projekt

Beigefärgad träbyggnad med orangefärgat tegeltak.

Futurums konceptförskolor

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolagets fastigheter består till stor del av skol– och förskolemiljöer, där kommunens barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid.

Futurum konceptförskolor byggs med trästomme och med en fasad helt i trä. Förskolorna certifieras enligt Miljöbyggnad silver och trästommen genererar även ett lägre koldioxidavtryck i byggfasen, i jämförelse med en konventionell betongstomme. Exempel på färdigställda konceptförskolor är förskolorna Beckasinen och Fiskgjusen.

Läs mer på Futurums webbplats.

Resultat

Mängd växthusgaser som undviks vid drift av förskolan Beckasinen under 2020, jämfört med byggnation enligt gällande BBR: ca 2,5 tCO2/år.

Träväggar med texter och en stor foaje.

Fotograf: Karin Foberg

Kulturkvarteret

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag inom Örebro kommun, vars affärsidé är att aktivt utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro.

År 2018 togs det förstas spadtaget till Kulturkvarteret, det största byggprojektet i Örebro kommuns regi på 50 år och det största någonsin för byggherren Örebroporten. Byggnaden på cirka 15 000 kvadratmeter certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och invigdes under 2021.

Läs mer på Örebroportens webbplats.

Resultat

Mängd växthusgaser som kommer att undvikas när Kulturkvarteret är i drift, jämfört med byggnation enligt gällande BBR: ca 64,8 tCO2/år.

Större renovering av byggnader som leder till minst 30 % minskad energianvändning per m², eller en energianvändning i enlighet med tillämpliga bestämmelser för nya byggnader. Energieffektivitetsåtgärder i befintliga byggnader som leder till minst 30 % mindre energianvändning.

Exempel på projekt

Åbylunden, hus 1 (tidigare Stadsbyggnadshus 1)

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag inom Örebro kommun, vars affärsidé är att aktivt utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro.

Örebroportens ombyggnation av Åbylunden, hus 1 beräknas står klart under sommaren 2022 och kommer då att rymma aktivitetsbaserade kontorslokaler för Örebro kommuns administrativa verksamheter. Ombyggnationen certifieras enligt Miljöbyggnad guld.

Läs mer på Örebroportens webbplats.

Resultat

Mängd växthusgaser som minskas efter ombyggnation av Åbylunden presenteras under 2022.

Dricksvattenhantering inklusive infrastruktur samt anläggningar för hantering och behandling av avloppsvatten.

Exempel på projekt

Flygbild över reningsverket och i bakgrund syns Mälaren.

Kväverening i Skebäcks avloppsreningsverk

Skebäcks reningsverk är Örebro kommuns största avloppsreningsverk, med 134 066 anslutna personer under 2020. Under 2014 utvecklades reningsverkets kväverening för att klara Naturvårdsverkets utsläppskrav för kväveföreningen ammonium.

Investeringen i kväverening har minskat reningsverkets utsläpp av ammonium så att gränsvärdet för ammoniak inte längre överskrids i recipienterna Svartån och Hemfjärden.

Resultat

Volym avloppsvatten som renats från kväve vid Skebäcks reningsverk under 2020: 15 678 621 m3. Reduktionen av totalkväve i reningsverket var under samma år ca 62% (inkommande 568 ton, utgående 215 ton) och reduktion ammoniumkväve var ca 83 % (inkommande 405 ton, utgående 68 ton).

Återrapportering

Kommunens effektrapportering som finansierats med en grön obligation följs upp för föregående år. Effektrapporteringen sker i enlighet med The Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB).

Effektrapport 2020

Effektrapporten från 2020 hittar du här Pdf, 578.9 kB. (Pdf, 578.9 kB).

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!