Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera ekologiskt hållbara investeringar inom kommunkoncernen.

Så arbetar vi med gröna obligationer

Som andra kommun i Sverige, emitterade Örebro kommun sin första gröna obligation i oktober 2014. Vid bokslut 2022 omfattade kommunens gröna obligationer totalt 5,2 miljarder.

Diagram i två olika färger - mörkgrönt och grått. Diagram 1: Andel gröna obligationer av den totala låneskulden (per 2022-12-31) 29 procent. Diagram 2: Andel gröna obligationer av utestående obligationer inom MTN-programmet (per 2022-12-31) 56 procent.

De gröna investeringsprojekten genomförs i enlighet med målen i kommunens program för hållbar utveckling samt tillhörande styrdokument exempelvis inom klimat och miljöanpassad byggnation.

De övergripande målen för arbetet är:

  • Örebro kommuns program för hållbar utveckling, delmål 6.5:
    • År 2030 ska kommunkoncernens investeringar vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt värdeskapande, så att de generationer som har nytta av dem inte urholkar det ekonomiska, ekologiska eller sociala utrymmet för kommande generationer.
  • Klimatstrategi för Örebro kommun, delmål Org7b:
    • Den externa låneskulden ska förpackas i gröna obligationer där så är möjligt.

Ramverk

Vilka investeringar som kan finansieras via en grön obligation beskrivs i kommunens ramverk för gröna obligationer Pdf, 266 kB., Ramverket bygger på Green Bond Principles och har kvalitetssäkrats Pdf, 385.5 kB. av den norska klimat- och miljöforskningsstiftelsen Cicero.

Finansierade projektkategorier

Produktion och leverans av förnybar energi och tillhörande infrastruktur exempelvis vind, sol och biogas, eller omställning från fossil till förnybar energi.

Exempel på projekt

Vitt vindkraftverk snett uppifrån med röda och gröna fält i bakgrunden.

Vindkraftpark

KumBro är en bolagskoncern ägd till 80 % av Örebro kommun (resterande del ägs av Kumla kommun) som arbetar med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning.

KumBro Vind AB verksamhet omfattar idag 16 vindkraftverk i Kumla, Hallbergs, Hylte och Halmstads kommun. Syftet med bolaget är att förse kommunernas verksamheter med förnybar el. KumBro Vinds vindparker producerar 96 GWh under ett normalår och därigenom är kommunerna självförsörjande på grön el.

Läs mer om vindkraft på Kumbro.se.

Resultat

Mängd växthusgaser som har undvikits genom investeringen under 2021: cirka 16 131 tCO2.

Nya eller befintliga byggnader som uppfyller krav i "Miljöbyggnad silver", en certifierings­modell utvecklad av Sweden Green Building Council, inklusive minst 20 % lägre energianvändning per m² och år, jämfört med de krav som fastställts i Boverkets byggregler (BBR) vid tidpunkten för godkännandet.

Exempel på projekt

Grå träbyggnad i stadsmiljö

Biplanet

Örebrobostäder AB (ÖBO) är ett helägt allmännyttigt bostadsbolag inom Örebro kommun, som förvaltar radhus, villor, flerbostadshus och lokaler på många platser i kommunen.

I kvarteret Biplanet bygger ÖBO två nya bostadshus med 75 bostäder inkl. en förskola. Biplanet byggs i området Södra Ladugårdsängen, ett område som ska utformas med hållbarhet i fokus. Biplanet ska stå klart sommaren 2023 och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Läs mer och se bilder på Öbos webbplats.

Resultat

Mängd växthusgaser som kommer att undvikas när husen är i drift, jämfört med byggnation enligt gällande BBR: cirka 30 tCO2 per år.

Nya eller befintliga byggnader som uppfyller kraven i "Miljöbyggnad silver", inkl. minst 30 % lägre energianvändning per m² och år, jämfört med de krav som fastställts i Boverkets byggregler (BBR) vid tidpunkten för godkännandet.

Exempel på projekt

Beigefärgad träbyggnad med orangefärgat tegeltak.

Futurums konceptförskolor

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolagets fastigheter består till stor del av skol– och förskolemiljöer, där kommunens barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid.

Futurum konceptförskolor byggs med trästomme och med en fasad helt i trä. Förskolorna certifieras enligt Miljöbyggnad silver och trästommen genererar även ett lägre koldioxidavtryck i byggfasen, i jämförelse med en konventionell betongstomme. Exempel på färdigställda konceptförskolor är förskolorna Beckasinen och Fiskgjusen.

Läs mer på Futurums webbplats.

Resultat

Mängd växthusgaser som undviks vid drift av förskolan Beckasinen under 2021, jämfört med byggnation enligt gällande BBR: cirka 3 tCO2 per år.

Kulturkvarteret

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag inom Örebro kommun, vars affärsidé är att aktivt utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro.

År 2018 togs det förstas spadtaget till Kulturkvarteret, det största byggprojektet i Örebro kommuns regi på 50 år och det största någonsin för byggherren Örebroporten. Byggnaden på cirka 15 000 kvadratmeter certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och invigdes under 2021.

Läs mer på Örebroportens webbplats.

Resultat

Mängd växthusgaser som kommer att undvikas när Kulturkvarteret är i drift, jämfört med byggnation enligt gällande BBR: cirka 70 tCO2 per år.

Större renovering av byggnader som leder till minst 30 % minskad energi­användning per m², eller en energianvändning i enlighet med tillämpliga bestämmelser för nya byggnader. Energieffektivitetsåtgärder i befintliga byggnader som leder till minst 30 % mindre energianvändning.

Exempel på projekt

Åbylunden, hus 1 (tidigare Stadsbyggnadshus 1)

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag inom Örebro kommun, vars affärsidé är att aktivt utveckla hållbara miljöer som stärker Örebro.

Örebroportens ombyggnation av Åbylunden, hus 1 beräknas står klart under 2023 och kommer då att rymma aktivitetsbaserade kontorslokaler för Örebro kommuns administrativa verksamheter. Ombyggnationen certifieras enligt Miljöbyggnad guld.

Läs mer på Örebroportens webbplats.

Resultat

Mängd växthusgaser som minskas efter ombyggnation av Åbylunden: cirka 92 tCO2 per år.

Dricksvattenhantering inklusive infrastruktur samt anläggningar för hantering och behandling av avloppsvatten.

Exempel på projekt

Flygbild över reningsverket och i bakgrund syns Mälaren.

Kväverening i Skebäcks avloppsreningsverk

Skebäcks reningsverk är Örebro kommuns största avloppsreningsverk. Under 2014 utvecklades reningsverkets kväverening för att klara Naturvårdsverkets utsläpps­krav för kväveföreningen ammonium.

Investeringen i kväverening har minskat reningsverkets utsläpp av ammonium så att gränsvärdet för ammoniak inte längre överskrids i recipienterna Svartån och Hemfjärden.

Resultat

Volym avloppsvatten som renats från kväve vid Skebäcks reningsverk under 2021: 16 760 108 m3. Reduktionen av totalkväve i reningsverket var under samma år cirka 60 % och reduktion ammoniumkväve var cirka 81 %. Anslutna personer till reningsverket i slutet av 2021: 134 691 personer.

Återrapportering

Kommunens effektrapportering som finansierats med en grön obligation följs upp för föregående år. Effektrapporteringen sker i enlighet med The Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting 2024 Pdf, 5.4 MB..

Effektrapport 2022

Effektrapporten från 2022 hittar du här Pdf, 860.8 kB..

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: