Gröna obligationer

Örebro kommun emitterar gröna obligationer för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar. Totalt har gröna obligationer omfattande 1 750 mnkr emitterats. Den första gröna obligationen emitterade Örebro kommun i oktober 2014 som andra kommun i Sverige.

De gröna investeringsprojekten ska genomföras för att målen i kommunens miljöprogram med tillhörande styrdokument inom klimat, byggnation, trafik, natur, giftfri miljö, avfall och vatten ska kunna nås.

Örebro kommunkoncern ska vara klimatneutral år 2030. Finansverksamheten ska bidra till minskad klimatpåverkan genom sin kapital- och skuldförvaltning. Klimatbelastningen från kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030. Dessutom ska den externa låneskulden förpackas i gröna obligationer där så är möjligt.

Investeringarna som kan finansieras via en grön obligation beskrivs i vårt ramverk som bygger på Green Bond Principles. Ramverket har genomlysts av den norska klimat- och miljöforskningsstiftelsen CICERO. Våra projekt riktar sig till:

  • att begränsa kommunens klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar,
  • klimatanpassningsåtgärder samt
  • till en mindre del (max 20 %) projekt som är relaterade till hållbar miljö istället för direkt klimatrelaterade åtgärder.

 

Godkända projekt enligt ramverket 2016-12-31

Projekt

Total investering

Upparbetat 2014

Upparbetat 2015

Upparbetat 2016

Upparbetat totalt

Förnybar energi


- Vindkraftverk

450,0

100,0

149,0

58,4

307,4

- Solcellspark

16,0
0,0

Energieffektiva byggnader


- Nybyggnation


Pärllöken – ett passivhus för hyresbostäder ​

51,0

51,051,0

Vintrosa skola – Miljöbyggnad ”Silver”

70,0


70,0

4,0

74,0

Handelshögskolan - Novahuset

300,0300,0

300,0

Mariebergs förskola

26,526,5

26,5

Studentboende Grankotte­vägen

70,0
0,0

Förskola i Bettorp

70,0
0,0

Mitt gröna kvarter i Vivalla – flerfamiljsbostäder

35,0
0,0

Brunnskolan

30,0
0,0

- Renoveringar


Maskinisten - ombyggnation av studentlägenheter

56,0

49,0

7,0


56,0

Energieffektiviseringar i bostäder i Varberga

266,0


75,0*

100,0

175,0

Hovstavägen etapp 1

45,0


45,0*


45,0

- Generella miljöåtgårder


Kväverening i reningsverk

18,025,0

25,0

Totalt

1 503,5

200,0

346,0

513,9

1 059,9

 

*Omallokering av medel i samband med årlig uppföljning av de gröna projektens överensstämmelse med ramverket.

Återrapportering

Här kommer löpande information och rapportering om den gröna obligationen och projekten som finansieras av den att publiceras, liksom aktuellt ramverk. Här publiceras också det årliga investerarbrevet som beskriver hur arbetet fortlöper, och innehåller projektbeskrivningar av de investeringar som finansierats med en grön obligation.

Mer information

Här kan du läsa mer om kommunens klimat- och miljöarbete.

Senast uppdaterad: 11 december 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?