Biogas

El, värme och fordonsbränsle är några av de områden som Biogas kan användas till. Störst klimatnytta gör biogasen som bränsle genom att ersätta bensin och diesel

Biogas är en del av det naturliga kretsloppet. Gasen består av metangas och bildas när organiskt material, t.ex. avloppsslam, livsmedelsavfall eller spannmål, bryts ner i en syrefri miljö, så kallad rötning. Detta kan ske spontant i naturen, exempel sumpgas och gruvgas eller under kontrollerade former i en rötkammare.

Det främsta användningsområdet för biogas är som fordonsbränsle men man kan även producera värme och el med biogas. Detta utan att tära på jordens resurser i form av fossila bränslen, d.v.s. kol och olja. När biogas används som drivmedel tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären och koldioxidutsläppen (fossil koldioxid) minskar med cirka 90 procent jämfört med fossila drivmedel.

Ur biogasprocessen utvinner man även biogödsel som ersätter konstgödsel i lantbruket.

Orebro.se/biogas

På orebro.se/biogas kan du läsa om några av de företag som använder sig av biogas i sin verksamhet.

Lokalproducerad gas

I Örebro finns två anläggningar som producerar biogas med lokala råvaror. I Skebäcks reningsverk rötas slam från det vi spolar ned i toaletterna och vid Atleverket används lantbruksavfall och biprodukter från livsmedelsindustrin.

Som privatperson kan man sedan tanka den lokalproducerade gasen vid Gustavsvik, (Gustavsviksvägen 6 ) och vid tankstationen Rejmes i Bettorp (Bettorpsgatan 6). Kommunens biogasfordon tankas vid macken på Karosserigatan 10.

Det finns även två tankstationer i Berglunda för lastbilar med flytande och komprimerad gas.

I Sverige finns idag ett hundratal mackar och antalet ökar snabbt.

Tankstationer för gas

Totalt produceras 70 GWh fordonsgas i Örebro vilket motsvarar cirka 7 miljoner kubikmeter fordonsgas. Det ersätter ungefär lika många kubikmeter fossila bränslen. Därutöver produceras det 50 GWh fordonsgas i Karlskoga av bl.a. det matavfall som Örebro kommun samlar in och som tillsammans med biogas som produceras från avloppsslammet förser Örebros stadsbussar med gas.

Läs mer om att köra biogasbil

Illustration gaslopp

Utvecklar biogasanvändandet i Örebro kommun

I dag överstiger fordonsgasproduktionen den lokala användningen, vilket resulterar i att en stor del av gasen går på export istället för att ersätta fossil energi inom kommunen.

Detta är något som Örebro kommun vill ändra på och intensifierar nu därför sitt arbete för få fler att använda biogas och ansluta sig till det lokala gasnätet.

Allt detta i syfte att driva på omställningen till en grön och hållbar energi, där biogasen har en självklar plats redan idag men som bedöms vara betydande i det framtida lokala energisystemet i Örebro.

Senast uppdaterad:
Publicerad: