Biogas

Biogas är idag det minst miljöpåfrestande fordonsbränslet.

En slags solenergi

Biogas är idag det minst miljöpåfrestande fordonsbränslet. Samtidigt är framställningen energieffektiv och ren. När biogas används som fordonsbränsle tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären. Man kan säga att fordonen körs på solenergi, som först bundits i gröna växter och slutligen omvandlats till biogas.

Koldioxidutsläppen (fossil koldioxid) minskar med cirka 90 procent jämfört med fossila drivmedel. Även andra utsläpp är betydligt lägre än för bensin och diesel.

Det främsta användningsområdet i Sverige för biogas är just fordonsbränsle, men man kan även producera värme och el utan att tära på jordens resurser.

Biogasdrivna stadsbussar

I oktober 2009 tog Örebro nästa steg i en satsning på biogas, biogasdrivna stadsbussar, gröngasanläggning och ny bussdepå, i samarbete med bland annat näringsliv och lantbrukare. Biogassatsningen ingår i arbetet med att nå kommunens klimat- och miljömål.

Lokalt kretslopp och nya arbetstillfällen

Biogasproduktionen sker i Örebrotrakten; lokala råvaror blir till drivmedel. Lantbruken odlar biogasgrödorna som ett inslag i växtföljden. I produktionen framställs också biogödsel, som lantbruken köper tillbaka istället för att använda konstgödsel. Det skapas också arbetstillfällen i Örebro med omnejd genom att produktionen sker lokalt. Bland fördelar i en större skala märks minskat oljeberoende och minskade utsläpp av växthusgaser.

Till uppvärmning och fordon

Örebro kommun har under många år levererat biogas till Universitetssjukhuset i Örebro och lokala livsmedelsindustrier. Den biogasen kommer från rötning av slam – bland annat det vi spolar ned i toaletterna – vid avloppsverket i Skebäck. Vi samlar också upp den gas som annars skulle läckt ut vid avfallsdeponierna, den gamla soptippen vid Venan och den nuvarande vid Atle.

Den lokalproducerade biogasen från avloppsverket förädlas till fordonsgas och går till två mackar i Örebro, där privatpersoner och företag kan tanka. Här kan du läsa mera om att köra biogasbil.

Den ny produktionsanläggningen för biogas, som ligger i Atle och som ett privat företag driver, har fyrdubblat den lokala biogasproduktionen. Den så kallade gröngasen framställs framför allt genom rötning av växter från lokala lantbruk, men också av sekunda grödor, biprodukter från livsmedelsindustrin och våtmarksgräs. Den biogasen går framför allt till stadsbussarna i Örebro.

Minskar koldioxidutsläppen

Den totala produktionskapaciteten av fordonsgas i Örebro är vid full drift 60 GWh från gröngasanläggningen och 20 GWh från avloppsverket. Det motsvarar drygt 8 miljoner kubikmeter fordonsgas, vilket ersätter ungefär lika många miljoner liter fossila bränslen. Därmed minskar utsläppen av koldioxid med cirka 20 000 ton per år.

Enbart övergången från diesel till biogas i stadsbussarna innebär en utsläppsminskning på cirka 3 000 ton per år. Genom att biogödseln ersätter handelsgödsel får vi ytterligare miljövinster.

Senast uppdaterad: 1 november 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?