Klimatpositiva Örebro

Örebro ska vara en klimatpositiv kommun med ett gott liv inom planetens alla gränser. Tillsammans kraftsamlar vi för en klimatomställning i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet.

Övergripande politiska mål

I Örebro har vi övergripande politiska mål som säger att Örebro kommun som geografisk plats ska vara klimatneutral år 2045 och klimatpositiv år 2050. För att nå detta krävs samarbeten, handlingskraft, innovation och resultatinriktade initiativ.

Klimatneutral kommun

En klimatneutral kommun innebär nettonollutsläpp (läs mer om vad Nettonollutsläpp är nedan) av växthusgaser till atmosfären (växthusgaser är bland annat koldioxid, metan och lustgas). Utsläppen ska i så hög utsträckning som möjligt omfatta samtliga utsläpp av växthusgaser som kommunkoncernens och invånarnas konsumtion ger upphov till, oberoende av om utsläppen sker inom eller utanför kommunens gränser.

Klimatpositiv kommun

En klimatpositiv kommun innebär att utsläppen av växthusgaser är mindre än noll, det vill säga att upptaget av växthusgaser från atmosfären är större än utsläppet. Att binda in växthusgaser från atmosfären kan till exempel handla om avskiljning och lagring av koldioxid från biomassa eller ökad inbindning av kol i skog- och jordbruksmark.

Nettonollutsläpp

Nettonollutsläpp uppnås när nettosumman av växthusgasutsläppen är noll och de inte bidrar till växthuseffekten. De växthusgasutsläpp som orsakas ska minskas med motsvarande mängd, tas bort från atmosfären eller förhindras någon annanstans.

Örebro kommuns klimatstrategi

De övergripande politiska målen konkretiseras i kommunens klimatstrategi ”Klimatstrategi för Örebro kommun”. Klimatstrategin är uppdelad i två delar, en del för den egna organisationen (kommunkoncernen) och del en för det geografiska området (platsen). Det geografiska området inkluderar alla som bor, verkar och färdas inom kommunens gränser.

Läs Örebro kommuns Klimatstrategi. Pdf, 940.8 kB.

Minska utsläppen

Inom Örebro kommuns gränser står transporter och energi (el och uppvärmning) för de största utsläppen och klimatstrategins etappmål för det geografiska området är att minska utsläppen från transporter (personbilar, arbetsmaskiner samt lätta och tunga lastbilar/bussar) och energi (el-, fjärrvärme- och oljeanvändning) med 70 procent per invånare till år 2030, jämfört med år 2000.

Utsläppen från transporter och energi följs upp årligen och figuren nedan visar utvecklingen mellan år 2000–2019. Statistiken har en eftersläpning på två år.

Klimatbelastning för Örebro kommun som geografiskt område 2000–2019. I grafen har tillförd ”förnybar energi” (inom kommunkoncernen) räknats av från ”summa energi” (som utgör de totala utsläppen från energi). Klimatnyttan från tillförseln av ny förnybar energi synliggörs i figuren för att visa på storleksordningen.

Samarbete

För att vi ska nå klimatmålen inom Örebro kommuns gränser krävs det att vi samarbetar med varandra för att bidra till klimatomställningen. Samverkan krävs mellan aktörer från såväl offentliga verksamheter, näringsliv och akademi som civila samhället och enskilda kommuninvånare.

Många initiativ och projekt pågår för att minska utsläppen och nedan presenterar vi några av de insatser som vi arbetar med för att vi tillsammans ska minska utsläppen och nå klimatmålen.

Klimatneutrala Örebro 2030

Städer har en avgörande roll i klimatomställningen, för trots att de bara täcker cirka 3 procent av jordens yta står de ändå för cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Genom Viable Cities satsning ”Klimatneutrala städer 2030” kraftsamlar nu 23 städer för att uppnå klimatneutrala och hållbara städer år 2030 – och Örebro är en av dem. I satsningen samverkar Örebro kommun med aktörer från näringsliv, akademi och civila samhället.

Läs mer om Örebros projekt Klimatneutrala Örebro 2030.

Läs mer om Viable Cities och Klimatneutrala städer 2030.

Örebro läns Energi- och klimatråd

Energi- och klimatrådet är ett forum för att öka takten i klimatomställningen och samtidigt öka förutsättningarna för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län. Rådets arbete ska leda fram till faktiska aktiviteter och projektidéer med Örebro läns energi- och klimatprogram som plattform.

I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Örebro kommun är en av samverkansparterna i rådet och just nu pågår arbete inom de tre fokusområdena: Fossilfria transporter, Fossilfritt och robust energisystem, samt Klimatneutral produktion och konsumtion.

Läs mer om Energi- och klimatrådet.

Fastighetsnätverket

Fastighetsnätverket jobbar för en hållbar bygg- och förvaltningsprocess som gynnar affärsutveckling, innovation, regional tillväxt och lokala samt regionala energi- och klimatmål. Fokus inom nätverket är att skapa utvecklingsprojekt inom området, bidra till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling samt att lyfta goda exempel.

De kommunala fastighetsbolagen (Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten) är aktiva medlemmar i nätverket och Örebro kommun är med och finansierar det pågående projektet ”Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige”.

Läs mer om Energi- och klimatrådet.

Klimatsmart vardag

Även de små förändringarna i vardagen kan göra stor skillnad när de görs av många. Låt oss inspirera dig till en klimatsmartare vardag med härliga gröna middagar, fartfyllda elcykelresor eller trevliga upplevelser i din närmiljö. Tillsammans skapar vi ett hållbarare Örebro!

På Klimatsmart vardag hittar du massa praktiska tips.

Sveriges klimatkommuner

Örebro är en av medlemmarna i Klimatkommunerna, som är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.

Klimatkommunerna är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och inspiration. Föreningen driver flera projekt, svarar på remisser och uppvaktar också riksdagspolitiker, utredare och andra aktörer som behöver förstå kommuner och regioners förutsättningar i klimatomställningen.

Läs mer om Klimatkommunerna.

Vårt hållbara Örebro

Det här är en del av arbetet för att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling - vårt bidrag till Agenda 2030. Tillsammans arbetar vi för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Örebro. Läs mer om vad vi gör och hur du kan bidra på orebro.se/varthallbaraorebro.

Läs Örebro kommuns Program för hållbar utveckling.

Senast uppdaterad:
Publicerad: