Minska avfallet

Örebro kommun har antagit utmaningen att minska mat- och restavfallet med en fjärdedel på fem år, som Avfall Sverige har gett till Sveriges kommuner. Att ändra små vanor i vardagen, för att minska mängden avfall, kan ge stora vinster. Om vi lyckas minska avfallet förbrukas färre naturresurser, klimatpåverkan blir mindre och vi får renare luft med mindre utsläpp.

Avfallet ska minska med en fjärdedel till 2025

Målet är att det totala mat- och restavfallet, från alla invånare i Örebro kommunen, ska minska med 25 procent under perioden 2015–2025. Det innebär att mat- och restavfallet behöver minska från 192 kg per person och år till 160 kg per person och år.

Renare luft med mindre utsläpp, färre farliga ämnen i omlopp i naturen, färre förbrukade naturresurser och mindre klimatpåverkan – det är några av vinsterna om vi lyckas minska avfallet.

Tips!

Små förändringar i vardagen gör stor skillnad för miljön.

Hur ska målet nås?

De kommande åren planerar Örebro kommun flera aktiviteter för att inspirera örebroarna att minska sitt avfall. Tillsammans kan vi nå målet och minska avfallet med en fjärdedel till år 2025. Några aktiviteter som vi redan jobbar med är Miljönär-vänlig märkning, tävlingen Minimeringsmästarna och maskinell sortering.

Miljönär-vänlig märkning

Miljönär-vänlig är en nationell märkningen som har skapats av Avfall Sverige för att inspirera till hållbar konsumtion. Örebro kommun delar ut Miljönär-vänlig märkningen till företag för att tacka och uppmärksamma dem som gör det möjligt för kunderna att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minskar avfallet.

Läs mer om Miljönär-vänlig märkningen och hur ditt företag ansöker.

Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en nationell tävling som hölls 2021–2022, med fokus på hållbar livsstil och att minska sitt avfall. Under ett år fick sju uttagna hushåll i Örebro föreläsningar och utmaningar på fem olika teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. Det var 250 hushåll i hela Sverige som tävlade och tillsammans minskade de sitt avfall med 45 procent.

Minimeringsmästarna drevs av Göteborgsregionen med stöd från Avfall Sverige. På lokal nivå ansvarade Örebro kommun för genomförandet. Minimeringsmästarna ingick som del av en satsning för att minska mängden avfall i Örebro kommun med 25 procent till år 2025.

Läs mer om Minimeringsmästarna.

Maskinell sortering

Örebro kommun är en av de första kommunerna i Sverige med att sortera restavfall för att öka materialåtervinningen och minska mängden avfall som förbränns. Den maskinella sorteringen är ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna, som är den absolut viktigaste insatsen för att minska utsläppen av växthusgaser.

Den maskinella sorteringen görs på Stockholm Exergis materialåtervinningsanläggning, en så kallad Material Recovery Facility. Anläggningen ska enligt beräkningar kunna sortera ut cirka 3 500 ton återvinningsbart material per år.

Avtalet med Stockholm Exergi börjar gälla år 2022, och innebär att minst hälften av det återvinningsbara material som slängts som restavfall kommer att sorteras ut.

Undrar du på hur något avfall ska sorteras kan du söka i guiden på orebro.se

Vårt hållbara Örebro

Det här är en del av arbetet för att nå målen i Örebro kommuns program för hållbar utveckling – vårt bidrag till Agenda 2030. Tillsammans arbetar vi för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Örebro.

Läs mer om vad vi gör och hur du kan bidra på orebro.se/varthallbaraorebro

Statistik för avfallsmängder och återvinning

I Miljöbarometern finns statistik för bland annat avfallsmängder och återvinning i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad: