Arbete inom vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten. Skyddet kan gälla både ytvattentäkter, grundvattentäkter och grundvattentäkter med infiltration.

För en verksamhet eller åtgärd inom ett vattenskyddsområde kan det krävas tillstånd eller att en anmälan lämnas in till Miljökontoret. Detta regleras av föreskriften för respektive vattenskyddsområde.

Exempel på åtgärder som kräver anmälan eller tillståndsansökan är

  • Hantering av petroleumprodukter.
  • Hantering av bekämpningsmedel.
  • Avverkning och uppläggning av timmer.
  • Tillfälliga upplag av avfall och massor.
  • Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt.
  • Täktverksamhet, schaktningsarbeten och muddring.
  • Energianläggningar och uttag av grundvatten.
  • Transport av farligt gods och farligt avfall.
  • Uppställning av fordon, järnvägsvagnar och arbetsmaskiner.
  • Miljöfarlig verksamhet.
  • Infiltration och avledning av avloppsvatten.
  • Väghållning.
  • Schaktning, täktverksamhet och muddring.

  Anmälan

  Ansökan

  Handläggning av anmälan och ansökan

  När Miljökontoret mottagit er anmälan eller ansökan görs en bedömning om åtgärden eller verksamheten kan påverka dricksvattenförsörjningen negativt. Därefter kommer Miljökontoret att fatta ett beslut med antingen försiktighetsmått eller villkor. Det är viktigt att sökanden kan visa att åtgärden eller verksamheten kan genomföras utan att utsätta vattentäkten för stora risker.

  Kostnad

  Miljönämnden tar ut en avgift för handläggningen av ansökan eller anmälan. Avgiften för 2016 är 940 kronor /timme.

  Generella regler för åtgärder eller verksamhet inom vattenskyddsområde
  • Tankning, påfyllning av oljor och glykol får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Endast bränsle av miljöklass 1 får användas.
  • Påfyllning av oljor och glykol får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Arbetsmaskiner som utför arbete inom vattenskyddsområde ska använda hydraulvätskor som finns upptagna på Statens provningsanstalts förteckning över hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i Svensk Standard 15 54 34.
  • Mindre maskiner, till exempel byggmaskiner, och även motordrivna handredskap, exempelvis motorsåg, ska drivas med akrylatbensin eller bränslen med likadana eller bättre miljövärden.
  • Utanför arbetstid får ingen uppställning av fordon eller arbetsmaskiner ske inom vattenskyddsområde utom på anvisade platser.
  • Arbetsmaskiner och fordon ska vara utrustade med absorberingsmedel.
  • Upplag av flis och timmer bör bortforslas inom två månader.
  • Verksamheter som utför arbeten inom vattenskyddsområden ska redovisa rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid olycka, haveri, spill eller läckage som riskerar att förorena mark och/eller vatten.
  • Företaget som utför arbeten inom vattenskyddsområden ansvarar för att personal som arbetar inom vattenskyddsområde är informerad om och följer gällande bestämmelser.

  Ansökan spridning av bekämpningsmedel

  För att hantera bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde ska en särskild ansökan göras. Mer information och ansökan hittar du på sidan Bekämpningsmedel.

  Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

  I Örebro kommun finns åtta stycken vattenskyddsområden som ska ge ett skydd till vattentäkten. I Bista-Jägarbacken och Eker framställs dricksvatten av en blandning mellan naturligt och konstgjort grundvatten. I de övriga vattentäkter tas naturligt grundvattnet ut.

  Vattenskyddsområdena delas in i en inre och en yttre skyddszon (med undantag av Bista-Jägarbacken som har tre skyddszoner) där den inre har högst skyddsvärde. I skyddsföreskrifterna för varje vattenskyddsområde anges vilka åtgärder eller verksamheter som kräver anmälan eller ansökan i den inre respektive yttre skyddszonen. Innan du gör en ansökan eller anmälan, se föreskriften för vattenskyddsområdet om vilka krav som ställs. Om du är osäker på om det krävs en anmälan eller ansökan för verksamheten eller åtgärden, kontakta Servicecenter på telefon 019-21 10 00.

  Karta

  Karta över vattenskyddsområden. Klicka på bilden för att se webbkartan med alla vattenskyddsområden

  Linje

  Bista Jägarbackens vattenskyddsområde

  Orange linje

  Primär skyddszon (inre zon) - högsta skyddsvärde

  Röd linje

  Sekundär skyddszon

  Blå linje

  Tertiär skyddszon (yttre zon)

  Linje

  Övriga vattenskyddsområden

  Röd linje

  Inre zon - högsta skyddsvärde

  Blå linje

  Yttre zon

  Olycka

  Om det inträffar en olycka inom ett vattenskyddsområde ring omgående 112.

  Senast uppdaterad: 22 augusti 2017
  Publicerad: 3 oktober 2016
  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?