Klimatneutrala Örebro 2030

Städer har en avgörande roll i klimatomställningen, för trots att de bara täcker cirka tre procent av jordens yta står de ändå för cirka 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Dessutom växer världens städer snabbt och i Europa beräknas uppemot 85 procent av befolkningen bo i städer år 2050.

Gemensam satsning på klimatneutrala städer

Genom Viable Cities satsning ”Klimatneutrala städer 2030” kraftsamlar nu 23 städer för att uppnå klimatneutrala och hållbara städer år 2030 – och Örebro är en av dem. Syftet med satsningen är att snabba på klimatomställningen och tillsammans arbeta för missionen ”Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. För att nå detta krävs samarbete, samverkan och innovation och alla, såväl näringsliv, akademi och offentlig sektor som civila samhället och enskilda invånare, måste vara med för att vi tillsammans ska lyckas med den omställning som krävs för att nå klimatneutralitet.

Deltagande städer

Viable Cities, som är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer, finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Städerna som får dela på 200 miljoner kronor för att gå före och snabba på klimatomställningen i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet är: Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro och Östersund. Dessa städer har tillsammans 40 procent av Sveriges befolkning.

Läs mer om Viable Cities och Klimatneutrala städer 2030.

Klimatkontrakt 2030

”Klimatkontrakt 2030” är ett centralt verktyg i omställningsarbetet, för att snabba på klimatomställningen och bidra till att begränsa den globala uppvärmning till under 1,5 grader, samt bidra till ett gott liv för alla som finns på vår planet.

Kontraktet är ett årligen reviderat avtal mellan Örebro kommun, sex nationella myndigheter och Viable Cities, där samtliga parter åtar sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen för att nå klimatneutrala städer 2030. Uppföljning och revidering kommer att ske varje år, både på lokal och nationell nivå.

Det första klimatkontraktet för Örebro kommun signerades av John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, under ”European Viable Cities Day” den 8 december 2022.

Samarbetspartners Örebro

Inom ramen för satsningen samverkar Örebro kommun med Örebrobostäder (ÖBO), Örebroporten, Futurum, EON, Örebro universitet och Örebro föreningsråd. Fokusområden för arbetet är bland annat att skapa förutsättningar för lokala omställningsbehov i dialog med kommuninvånarna, för att minska klimatpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv.

Andra delar handlar om att skala upp och fortsätta utveckla smarta energilösningar inom befintliga såväl som nya stadsdelar samt att jobba med klimatsmart mobilitet som gång, cykel och kollektivtrafik. Arbetet inom satsningen har i Örebro fokus på åtta arbetspaket, som du kan läsa mer om i plusboxarna nedan.

Projektrådet

Projektrådet är det forum där konsortiet (med arbetspaketsledare) samlas för att gemensamt utveckla nya samverkansformer och arbetssätt, byta och sprida erfarenheter och synliggöra synergier mellan varandra. Projektrådet ansvarar för helheten och ska stötta arbetspaketen samt vara en brygga mellan styrgrupp och arbetspaket.

Delmål för arbetspaketet

Skapa en plattform för samverkan, som syftar till att skapa ett sammanhang som möjliggör för en samverkan mellan samhällsaktörer att gemensamt agera för ett klimatneutralt och hållbart Örebro. Det behöver inte vara en ny plattform.

Åtaganden 2023:

 • Identifiera och lista vilka fler aktörer vi behöver involvera, eller koppla ihop oss med, i klimatomställningsarbetet för att vi ska ta oss närmare målet om klimatneutralitet inom det geografiska området.
 • Genomför löpande kommunikationsinsatser om projektet/samverkansplattformen, för bredare förankring och spridning både internt och externt.
 • I en gemensam process forma innehållet i Klimatkontrakt 2030, där vi tydligt vässar våra gemensamma ambitioner.
 • Presentera en gemensam bild av en eller flera samverkansplattformer för klimatneutrala och hållbara Örebro. Om det är en ny samverkansplattform som ska skapas ska det tydligt framgå vad plattformens syfte, funktion, organisation, arbetssätt och innehåll är.

Arbetspaketsledare

Örebro kommun

Energigemenskap

Genom att skala upp och bygga vidare på arbetet inom Tamarinden finns förutsättningar att minska energianvändandet för fler nya och befintliga stadsdelar. Ambitionen är att lokala aktörer samarbetar i en energigemenskap som flyttar systemgränsen från den enskilda brukaren till området. Genom smart styrning och samordning av dessa resurser kan effekttoppar för både produktion och konsumtion kapas. Lösningar gäller bland annat energieffektivisering, lokal solenergiproduktion, lågtempererat fjärrvärmenät, energilagring (även koppling till elektrifiering av transporter genom lösning V2G). Dessutom ingår visualisering för att involvera hyresgäster och påverka brukarbeteenden.

Arbetet kommer att utvecklas under ledning av kommunens egna fastighetsbolag men ambitionen är att sprida och bredda arbetet så att även privata fastighetsägare och andra aktörer inom kommunen involveras.

Delmål för arbetspaketet

Gemensamt utveckla smart styrning och samordning för att aggregera och optimera produktion, lagring och delning av energi, där målet är att flytta systemgränsen från den enskilda fastigheten till hela staden.

Åtaganden 2023:

 • Genom att beskriva en strukturerad metod, ramverk och tekniska lösningar kunna hantera ”lagring och delning mellan fastigheter och fastighetsägare” i större skala.
 • Etablera ett mer organiserat samarbete där individuella utvecklingsframsteg kan delas och realiseras i det samlade beståndet. Ta fram processer, rutiner och konkreta verktyg där konceptet smart stad byggs med ledning av sina egna fastighetsbolag.
 • Tydliggöra effekterna m a p energi, klimat och ekonomi, för respektive projektdeltagare och aggregerat.
 • Bidra till tydliga underlag för Örebro kommuns klimatstrategi och energistrategi.
 • Upprätta kunskap och processer kring en ändrad systemgräns inom konceptet smart stad med produktion, lagring och delning och som inbegriper nätägare (el) och fjärrvärmeleverantör (Navirum).

Arbetspaketsledare

Örebrobostäder (ÖBO) är arbetspaketsledare.

Mer information

Läs mer om Tamarinden på Bygg Örebro.

Läs nyheten "De kommunala bolagen skapar gemensam styrning av fastigheter för att minska Örebros klimatbelastning" på ÖBO:s webbplats.

Klimatneutral fjärrvärme

Arbetspaketet handlar om att skapa en samsyn och gemensam förståelse för klimatneutral fjärrvärme och ta fram en handlingsplan för kommunens och projektaktörernas gemensamma målsättningar. Utredningar kring kolinlagring kommer eventuellt vara möjliga spår inom arbetspaketet. I arbetspaketet samlas, tillsammans med fjärrvärmeleverantören, nyckelaktörer vilka alla verkar för att minska sin klimatpåverkan från uppvärmning av byggnader.

Delmål för arbetspaketet

Ta fram en gemensam målbild för klimatneutral fjärrvärme och en handlingsplanför för aktörernas gemensamma målsättningar för en minskad klimatpåverkan från fjärrvärmen till 2030.

Åtaganden 2023:

 • Upprätta nuläge – Koldioxidutsläpp från fjärrvärme i Örebro.
 • Vi har förståelse för nuvarande standard för miljövärdesrapportering från kraftvärmeproduktionen – samt utformning av miljöprodukter.
 • Vi har ett prognosverktyg för hur fjärrvärmens miljövärden påverkas av olika beslut inom energibolagets produktion.
 • Vi redogör för en teoretisk potential och avsättning för kolinlagring via biokol eller CCS i Örebro/Kumla/Hallsberg.
 • Vi fördjupar dialogen kring samarbetet runt CESO/AI och redogör för potentialen för minskad och optimerad resursanvändning för uppvärmning.
 • Vi bidrar med insikter från arbetspaketet till kommunens arbete med framtagande av en reviderad klimatstrategi samt ny energistrategi.
 • Vi vidtar åtgärder inom vår påverkan för att minska andelen fossil plast i värdekedjan som går till energiåtervinning.
 • Vi har en avstämd budget för arbetspaketet under 2023.

Arbetspaketsledare

Navirum (EON) är arbetspaketsledare.

Klimatneutralt byggande och anläggning

Arbetspaketet handlar om att utveckla ett koncept för klimatneutralt byggande och infrastruktur i Örebro.

Delmål för arbetspaketet

Se över allt från styrdokument till upphandling och projektledning.

Åtaganden 2023:

Inom ramen för dessa jobbar vi med olika aktiviteter.

 • Kunskapsuppbyggnad kring klimatneutralt byggande, nya byggmaterial och arbetssätt.
 • Strategiska dokument: mål, ställningstaganden, definitioner, koppling till Örebro kommuns klimatstrategi och energistrategi.
 • Praktiskt tillvägagångssätt: riktlinjer, ställningstaganden, basnivå/spets, entreprenadform, klimatberäkningar.
 • Markanvisningar: teman, utvärderingskriterier, krav.
 • Återbruk: projekt inom Teknik- och serviceförvaltningen.
 • Detaljplan: klimatkalkylen (verktyg).
 • Plattformar för att sprida och inhämta kunskap inom lokala byggbranschen, energi- och klimatrådet, fastighetsnätverket med flera.

Arbetspaketsledare

Örebro kommun

Lokala omställningsmöjligheter

Inom arbetspaketet kommer vi att utforska hur delningsekonomi och återbruk kan bli en integrerad del i olika bostadsområden och kommuninvånares vardag. Det gäller såväl infrastruktur och andra fysiska förutsättningar som individers och gruppers medvetenhet, normer och val.

Delmål för arbetspaketet

Identifierat relevanta arbetssätt för projektaktörerna i att främja en hållbar konsumtion, som också accepteras av invånare.

Åtaganden 2023:

 • Genomföra 6–8 fokusgrupper med invånare från olika bostadsområden för att belysa deras inställning till att dela på resurser.
 • Sammanställa forskning om hur en stadsmiljö/lokalsamhälle kan främja minskad konsumtion/”tillräcklighet” i kombination med hög livskvalitet och välbefinnande.
 • Genomföra minst 10 kompletterande dialoger med invånare och föreningar för att uppmuntra till egna initiativ för en hållbar konsumtion och sammanställa lärdomar om fungerande arbetssätt för sådana dialoger.

Arbetspaketsledare

Örebro kommun är arbetspaketsledare.

Medborgarförsamling

Arbetspaketet syftar till att förankra arbetet inom Klimatneutrala Örebro och dess arbetspaket bland invånare i Örebro, stärka invånarnas möjligheter att utöva inflytande över projektet/klimatomställningsarbetet i Örebro och att stärka arbetspaketens kunskap om invånarnas intressen och kunskaper.

Delmål för arbetspaketet

 • Utveckla en metod för att genomföra en medborgarförsamling relaterad till klimatneutrala städer.
 • Mobilisera ett urval av innevånare i Örebro som är representativt för populationen samt centrala åsiktsdimensioner.
 • Samla relevant expertis inom respektive område/fråga för medborgarförsamlingen.

Åtaganden 2023:

 • Fastställa en budget för genomförandet av en medborgarförsamling.
 • Säkra finansieringen för genomförandet av medborgarförsamlingen.
 • I dialog med övriga arbetspaket, formulera teman för medborgarförsamlingen.
 • Rekrytera experter, medborgarvittnen och moderatorer för respektive tema.
 • Utveckla en utvärderingsmetod för medborgarförsamlingen.

Arbetspaketsledare

Örebro universitet

Hållbar mobilitet

Ambitionen inom arbetspaketet är att utveckla en gemensam bild av trafiksystemets hållbarhetsutmaningar och påbörja implementering av åtgärder där deltagarna har rådighet och åtgärder som gör verklig skillnad.

Delmål för arbetspaketet

Utveckla en gemensam bild av trafiksystemets hållbarhetsutmaningar och påbörja implementering av åtgärder där deltagarna har rådighet och som gör verklig skillnad.

Åtaganden 2023:

 • Utveckla en Trafikstrategi för Örebro kommun 2023–2024. Pågående arbete som drivs av kommunen, men med input från många aktörer.
 • Samarbete med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kring parkeringsfrågor, 2022–2024. En stadsdelsplan har tagits fram i samråd med flera aktörer. Visar bland annat på kraftfulla subventioner och brist på kunskap om de faktiska kostnaderna. Kunskapsutbyten kommer att genomföras under året, och gärna ett pilotprojekt om fastighetsägare och bostadsrättsföreningar vågar.
 • Påverka stora arbetsgivare att påverka sina anställda att resa mer hållbart, 2023–2024. Drivs av Region Örebro län, kommunen medverkar och bör tillsammans med Region Örebro län vara föredöme. Medel kan finnas hos Trafikverket men ytterligare finansiering är sannolikt nödvändig. Eventuellt en fråga för regionalt energi- och klimatråd?

Arbetspaketsledare

Örebro kommun

Ett sammankopplat Örebro

Genom nätverket Ett sammankopplat Örebro (ESÖ) har kommunen byggt upp en kapacitet som gör projektets digitala ambitioner realistiska att skalas upp i ett quadruple helix samarbete.

Nätverket drivs av Örebro kommun tillsammans med Örebro universitet och följande aktörer ingår i nätverket: Örebrobostäder (ÖBO), Örebroporten, Futurum, Länsgården, Akademiska hus, Kumbro och Alfred Nobel Science Park.

Syftet med samarbetet är att bygga kapacitet för att möjliggöra en datadriven omställning, med stöd av AI, inom samhällsbyggnadsområdet. En uppkoppling av enbart smart teknik räcker inte, vi måste bli sammankopplade och arbeta över organisationsgränser för att lösa problem som uppstår på systemnivå.

Delmål för arbetspaketet

Målet är att skapa ett forum där gränssnittet mellan klimatneutralitet, digitalisering, och samhällsbyggnad diskuteras. Dissektionerna ska i sin tur leda till en ökad kapacitet att jobba i denna fråga över organisationsgränserna samt till spin-off projekt och aktivitet som på ett mer konkret sätt bidrar till omställningen av en klimatneutral framtid.

Åtaganden 2023:

 • Elva nätverksträffar.
 • Minst sju inspirationsföreläsningar.
 • Studieresa/konferensdeltagande.
 • Minst två spin-offs (till exempel inskickade ansökningar, tema-event eller konkreta gemensamma projekt).

Arbetspaketsledare

Örebro kommun

Tio personer som står på Stortorget i Örebro framför vinterdekorationen "kärlekens träd".

Det här är några av oss som jobbar med Klimatneutrala Örebro 2030. Översta raden från vänster: Mikael Klintberg (Örebro universitet), Amanda Näsström (Futurum fastigheter), Jonas Tannerstad (ÖBO), Joakim Lind (EON/Navirum) och Sascha Benes (Örebro kommun). Nedersta raden från vänster: Lisa Falkenström (Örebro kommun), Katarina Bååth (Örebro universitet), Catarina Wennerlund (ÖBO), Åsa Stridfeldt (ÖBO) och Sara Andersson (Örebro kommun).

Senast uppdaterad:
Publicerad: