Partnerskap Örebro

Partnerskap Örebros övergripande uppdrag är att genom samverkan förbättra livskvalitén för våra medborgare i våra fem partnerskapsområden, Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Oxhagen och Brickebacken.

Målet är att arbeta för en bra utveckling för de boende i våra områden. Det handlar om att på lokal nivå samordna och förenkla för kommunala förvaltningar i nära samverkan med det civila samhället och övriga myndigheter för att skapa en framtidstro hos medborgarna.

Partnerskapets fyra övergripande mål:

  1. Stärka förutsättningar för barn och unga att nå målen i skolan.
  2. Stärka förutsättningar för en attraktiv och trygg stadsdel.
  3. Stärka förutsättningar för medborgare kring utbildning, arbete och integration i det svenska samhället.
  4. Stärka förutsättningarna för en meningsfull fritid.

Partnerskap Örebro har sitt ursprung från Partnerskap Vivalla som började 2011.

Syftet var då att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i Vivalla att nå målen i skolan och gå vidare till studier på gymnasiet, universitetsstudier eller arbete. Då samarbetade de tre förvaltningarna Förskole- och grundskoleförvaltningen, Kultur-och fritidsförvaltningen samt Socialförvaltningen.

Efter ett beslut i kommunstyrelsen 2014 utvidgades Partnerskap Vivalla till Partnerskap Örebro. Från januari 2015 är fem områden, Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Oxhagen och Brickebacken inkluderade i Partnerskap Örebro.

Idag samordnas fyra förvaltningar. Förutom de tre som varit med från början och nämns ovan, ingår även Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Andra viktiga aktörer som Partnerskapet samordnar är fastighetsbolagen ÖBO, Västerporten och Futurum. Samordningen gäller också polisen, det lokala näringslivet, religiösa samfund samt civilsamhället. I Vivallas fall också Örebro Folkhögskola och Folkets hus.


Figur: Organisation Partnerskap Örebro

Verksamhetsnära ledningsgrupp

Var 5:e vecka träffas även den verksamhetsnära ledningsgruppen områdesvis under ledning av respektive platschef. Den består av enhetschefer från de kommunala förvaltningarna. Här finns också enhetschefer från fastighetsbolagen, polisen och i Vivallas fall Örebro Folkhögskola och Folkets hus.

På de verksamhetsnära ledningsgrupperna verkställs uppdrag från styrgruppen eller från politiken Denna snabba och raka kommunikation i två led påskyndar processen vilket gynnar medborgarna i våra områden.

Två gånger om året träffas samtliga enhetschefer från Partnerskapsområdena för gemensam fortbildning kollegialt lärande.

Figur 2: Partnerskap Örebro, årshjul

Kontaktperson

Mats Brantsberg, t.f. verksamhetschef Partnerskapet, mats.brantsbergs@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?