Vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboende är till för dig som inte kan få den vård och omsorg du behöver i ditt hem. Där bor du i egen lägenhet och det finns personal dygnet runt. Det finns både kommunala och privata boenden på många olika platser i Örebro kommun.

Omvårdnad, mat, service och aktiviteter

På vård- och omsorgsboenden erbjuds omvårdnad, mat, service och aktiviteter utifrån vad du behöver, dygnet runt. Du ska kunna fortsätta leva ditt liv som du är van vid och som du vill ha det.

Läs mer om vad de enskilda boendena har att erbjuda.

Du har rätt att fortsätta bo tillsammans med din partner i ett vård- och omsorgsboende. Det gäller även om bara en av er har behov av plats på vård- och omsorgsboende.

Bo tillsammans med din partner

Du har rätt att fortsätta leva tillsammans med din partner i ett vård- och omsorgsboende. Det gäller även om bara en av er har behov av plats på vård- och omsorgsboende.

Att kunna välja var och hur man ska bo när man blir äldre är viktigt. Partners som har levt tillsammans har rätt att fortsätta bo tillsammans i ett vård- och omsorgsboende, ett så kallat parboende.

Alla sammanboende vill inte fortsätta att bo tillsammans, men vill ändå leva vardagslivet tillsammans. För att möta rätten att leva hela livet tillsammans erbjuder Örebro kommun flera möjligheter till delad vardag utifrån önskemål och behov vad gäller boendeform, närhet, omsorg, service och sociala aktiviteter.

Dessa vård- och omsorgsboenden har parboende:

Gemensam vardag

Den ena partnern bor på vård- och omsorgsboende medan den andra bor kvar hemma. Vård- och omsorgsboendet bjuder aktivt in och välkomnar den hemmaboende till en gemensam vardag med sin partner. Den hemmaboende erbjuds att fortsätta dela måltider och delta i aktiviteter tillsammans med sin partner.

Närhet i vardagen

Närhet kan vara avgörande för möjligheten att dela vardagen. Det kan finnas möjlighet att flytta till en seniorbostad i anslutning till, eller i närheten av, vård- och omsorgsboendet. Det kan vara ett alternativ för den som upplever resande till och från vård- och omsorgsboendet som ett hinder.

Dessa vård- och omsorgsboenden ligger i direkt anslutning till seniorbostäder:


Bo tillsammans

När paret önskar bo tillsammans på vård- och omsorgsboende har de möjlighet att göra det. Den medboende får då tillgång till kyl, frys, garderober, tvättmaskin och torkmöjligheter. Köks- och tvättutrustning finns oftast genom storhushållsprincipen.

Kostnader för medboende

Avgifter och kostnader för aktiviteter, hälso- och sjukvårdsinsatser, måltider, service och omsorg regleras utifrån taxan för vård och omsorg.

Vård på teckenspråk

På Karlslundsgården finns möjlighet till vård på teckenspråk. Det finns 8 platser med teckenspråksinriktning, där omsorg och aktiviteter sker på teckenspråk. Här finns mer information om Karlslundsgården.

Vård på finska

På Löwenhjelmska huset finns profilerade finskspråkiga platser och de har finsktalande personal som regelbundet anordnar aktiviteter för finsktalande boende. Mer information om Löwenhjelmska huset.

Avgift för hyra, mat, vård och omsorg

Du som bor i vård- och omsorgsboende betalar hyra för lägenheten, avgift för mat samt en avgift för vård och omsorg.

Hyra

Hyran varierar mellan olika vård- och omsorgsboenden. Kontakta vård- och omsorgsboendets enhetschef eller boendesamordningen för aktuella hyresuppgifter.

Bostadstillägg

Om du är under 65 år och har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Du som har fyllt 65 år och har hel ålderspension ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Innan du ansöker bör du göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.

Mat

I avgiften för mat ingår frukost, lunch, middag, mellanmål och fika.

Vård och omsorg

I vård- och omsorgsavgiften ingår personlig omvårdnad och service. Vård och omsorgsavgiften är individuell och beräknas utifrån din inkomst och din hyra. Lämna in dina inkomstuppgifter så har du möjlighet att få reducerad avgift. Läs mer om taxor och avgifter.

Du lämnar in dina inkomstuppgifter på ansökningsblanketten "Inkomstförfrågan, beräkning av vård- och omsorgsavgift" som finns på självservicesidan. Du får ett skriftligt besked om din avgift. Avgiften gäller tills vidare. Om uppgifterna ändras är du skyldig att meddela det. Har du nyligen lämnat in inkomstuppgifter behöver du inte lämna in en ny blankett när du fått plats på ett vård- och omsorgsboende.

Om du får dubbla boendekostnader i samband med att du flyttar till ett vård- och omsorgsboende kan du ansöka om sänkt omsorgsavgift i maximalt tre månader. Din tidigare bostad ska vara uppsagd eller lämnad till försäljning och du behöver bifoga underlag på det ihop med din ansökan. Om din partner bor kvar i den gamla bostaden kan du inte bli beviljad sänkt omsorgsavgift.

Fyll i blanketten "Ansökan om ändrad beräkning av vård-och omsorgsavgift på grund av dubbla boendekostnader vid flytt till vård- och omsorgsboenden" som finns på självservicesidan. Ansökan ska ha kommit in senast tre månader efter inflyttning.


Om du har behov av vård- och omsorgsboende behöver du göra en ansökan och få ett biståndsbeslut.

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta Servicecenter.

En biståndshandläggare kommer att vilja träffa dig i ditt hem för att göra en utredning. Det är för att få veta vad du behöver hjälp med och bedöma hur dina behov kan tillgodoses. En sjuksköterska och en arbetsterapeut kan också vara med. Dina anhöriga får gärna vara med vid besöket.

Skriftligt besked

Efter utredningen får du ett skriftligt beslut. Är beslutet att du behöver vård- och omsorgsboende placeras du på väntelista. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Vänd dig till din biståndshandläggare om du vill ha hjälp att överklaga.

Önskemål om inflyttning

Du har möjlighet att önska var du vill bo. Om vi inte direkt har en ledig lägenhet på det boende du önskat kommer du att erbjudas lägenhet på ett annat boende. Om du flyttar till ett boende som inte är ditt förstahandsval, finns möjligheten att byta när det blir en lägenhet ledig.

Väntetiden för att få en lägenhet kan vara upp till tre månader. När en lägenhet blir ledig i ett vård- och omsorgsboende kontaktas du eller en närstående och blir anvisad lägenheten. Du lämnar besked inom tre dagar och flyttar in inom åtta dagar, räknat från den dagen du blev erbjuden lägenheten.

Ansökan för dig som bor i annan kommun

Du som bor i annan kommun kan ansöka om vård- och omsorgsboende i Örebro kommun. För att din ansökan ska kunna behandlas behöver vi begära in uppgifter om dig från biståndshandläggare i din hemkommun. Vi behöver ditt samtycke för att kunna begära in uppgifterna. Du ansöker om vård- och omsorgsboende samt lämnar ditt samtycke via en blankett:

Lägenheten - kontrakt, möbler m.m.

Lägenheten hyrs ut omöblerad, säng och madrass ingår. Du tar med egna möbler och personliga saker för att känna dig hemma. Tänk på att inte möblera för trångt.

Personal

På alla boenden arbetar undersköterskor, vårdbiträden, administratörer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschefer. Vårdpersonal sköter tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Tillgång till läkare och sjukgymnast finns. Läs mer om hälso- och sjukvård.

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt. Det innebär att personal inte får föra vidare sådant som hen fått kännedom om rörande personliga förhållanden utan att den enskilde gett sitt samtycke.

Ekonomi

Du som bor i vård- och omsorgsboende betalar hyra för lägenheten, avgift för mat och samt en avgift för vård och omsorg.

Du betalar även dina kläder, hygienartiklar, läkarvård, läkemedel, försäkringar, telefon och tidningsprenumeration med mera. Du ansvarar för din personliga ekonomi med eventuell hjälp av närstående eller god man.

Vård- och omsorgsplan

För att på bästa sätt möta dina behov av vård, omsorg och rehabilitering gör personalen en individuell vård- och omsorgsplan tillsammans med dig och dina anhöriga. För att du ska behålla din förmåga att klara dina dagliga aktiviteter så länge som möjligt arbetar personalen utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.

Om du behöver hjälpmedel för din vardag, som till exempel rullstol eller duschpall, får du det genom arbetsterapeuten på boendet.

Kontaktperson

Du får en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en kontaktperson som har ett särskilt ansvar att ta tillvara dina behov och önskemål.

Gemensamhetslokaler och aktiviteter

På boendet finns matsal och vardagsrum för samvaro. Personalen, föreningar och frivilliga ordnar olika aktiviteter som till exempel musikunderhållning, högläsning, högtidsfirande.

Ändrat vårdbehov

Om ditt behov av vård ändras kan du behöva byta till en annan avdelning inom boendet eller till ett annat vård- och omsorgsboende där dina behov kan tillgodoses bättre. Bytet görs i samråd med dig och dina anhöriga.

Garantier

Örebro kommun garanterar dig som bor i vård- eller gruppboende att

 • du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du din vård och omsorg samt dina inne- och uteaktiviteter så att detta utförs utifrån dina behov. Dina anhöriga får delta om du vill.
 • du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta kontaktperson om du vill.
 • dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov.
 • vi hör av oss till dig, om den planerade tiden för besök ändras. Vi hör också av oss till dig om det kommer en annan person än den som tidigare planerats.
 • du garanteras hjälp att sköta din mun- och tandhälsa.
 • du garanteras hjälp att sköta och hantera dina hörsel- och synhjälpmedel.
 • du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång av dina läkemedel en gång per år eller vid behov.
 • du har rätt att ta del av din vård- och omsorgsdokumentation.
 • ditt trygghetslarm fungerar.
 • dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt.
 • all personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig legitimation.
 • du som söker stöd för att klara ditt vardagliga liv blir kontaktad av ansvarig biståndshandläggare inom tre arbetsdagar efter din ansökan har inkommit.

Synpunkter och klagomål

För att öka möjligheterna att utveckla och förbättra verksamheten på våra särskilda boenden tar personalen gärna emot tankar, synpunkter och klagomål.

Nära vård är en nationell, långsiktig omställning som pågår i hela Sverige. I Örebro län kallar vi utvecklingsarbetet ”Vi skapar hälsa tillsammans”.

Personcentrering, samverkan och att arbeta hälsofrämjande är uttalade framgångsfaktorer.

Det personcentrerade arbetssättet innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just dig som hyresgäst på vård- och omsorgsboende.

Du ska också uppleva att vi tar ett ansvar i att samordna din vård och omsorg och att alla som behöver det har rätt information.

Både psykisk och fysisk hälsa påverkas i hög grad av levnadssätt och det omkringliggande samhället. Med bättre anpassad miljö, närhet till grannar och medarbetare vill vi att du som hyresgäst på vård- och omsorgsboende ökar dina möjligheter att ta ansvar för sin egen hälsa. Fokus i det hälsofrämjande arbetet ligger på fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och meningsfullhet, vilket beskrivs som hörnpelare för ett gott åldrande.

Senast uppdaterad:

Publicerad: