Örebro - Europas teckenspråkshuvudstad

I mars 2010 utropade sig Örebro kommun till Europas teckenspråks­huvudstad.

Örebro som teckenspråkshuvudstad

Sverige fick en språklag 1 juli 2009. Lagen säger att svenskt teckenspråk jämställs med de nationella minoritetspråken finska, samiska, romani chib, jiddish och meänkieli (tornedalsfinska). Det innebär till exempel att samhället har ansvar för att det ska finnas utbildningar på teckenspråk och att döva och hörselskadade ska kunna få information om samhället på teckenspråk.

Avsiktsförklaring

Det finns en avsiktsförklaring för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad. Fokus ligger på samordning mellan olika samhällsaktörer som tillsammans ska jobba för att teckenspråkiga invånare ska känna framtidstro, delaktighet, tillit och att ha makt och möjlighet att påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen.

Tillsammans har Region Örebro län, Örebro universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Länsstyrelsen i Örebro skrivit under avsiktsförklaringen. Där Örebro kommun har huvudansvaret för att driva och samordna arbetet. Tillsammans vill parterna utveckla och synliggöra teckenspråkiga och svenskt teckenspråk med målet att Örebro ska vara Europas ledande teckenspråkshuvudstad.

Gemensamt kommer parterna att:

  • Aktivt samverka för att förbättra och skapa jämlika livsvillkor.
  • Aktivt samverka för att skapa likvärdiga förutsättningar till lärande, utbildning och arbete.
  • Förbättra kunskapen om teckenspråkiga inom den egna organisationen.
  • Samverka med företrädare från språkgruppen för att ta vara på teckenspråkigas kompetens och erfarenhet.
  • Ta fram en gemensam aktivitetsplan för Europas teckenspråkshuvudstad.

Läs avsiktsförklaringen. Pdf, 90.3 kB.

Avsiktsförklaring stäms av årligen och gäller fram till 2030.

Definition

Teckenspråkiga invånare är personer som har svenskt teckenspråk som modersmål eller som använder sig av svenskt teckenspråk.

Teckenspråkiga invånare är döva, hörselskadade, personer med dövblindhet, hörande barn till döva, dövblinda eller hörselskadade föräldrar, CODA (Children of deaf adults), syskon till döva barn, döva och hörselskadade personer med funktionsnedsättning och hörande som använder teckenspråk.

Dessa grupper uppbär olika kulturella identiteter med den gemensamma nämnaren svenskt teckenspråk.

Senast uppdaterad:
Publicerad: