Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Barn som är 1–5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar eller studerar och under restiden till och från arbetet eller skolan. Är du arbets­sökande eller föräldra­ledig (för annat barn) har barnet rätt till 15 timmar i veckan.

Du ansöker till kommunala förskolor genom att fylla i e-tjänsten som länkas ovan.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Om du inte har BankID, kontakta en handläggare via Servicecenter, 019-21 10 00.

Ska ditt barn börja i förskole­klass hösten 2024?

Perioden för att söka plats till kommunala grundskolor inför höstterminen 2024 var 15–31 januari 2024. Här finns mer information om att söka skola.

Om du har skyddade person­uppgifter

Om Skatteverket har gett dig skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten för att ansöka om plats. Kontakta istället en handläggare via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Fristående förskolor eller fristående pedagogisk omsorg

För att ansöka om plats på fristående förskolor eller pedagogisk omsorg vänder du dig direkt till den fristående verksamheten. I listan över alla förskolor och pedagogisk omsorg ser du vilka verksamheter som är fristående.

Det är bara på kommunala förskolor som barnet är garanterad en plats. För att vara säker på att barnet får en plats i en förskola eller pedagogisk omsorg behöver du därför även söka plats på en kommunal förskola. Då blir inte barnet utan plats om det skulle vara fullt i den fristående verksamheten.

Fristående pedagogisk omsorg avvecklas under 2024

Förskolenämnden beslutade den 26 september 2023 att avveckla fristående pedagogisk omsorg i Örebro kommun. Fristående pedagogiska omsorger ska vara avvecklade senast 31 juli 2024.

Detta berör endast pedagogisk omsorg, enligt 25 kapitlet i skollagen. Detta gäller alltså inte fristående förskolor eller skolor. Du kan läsa mer om avvecklingen av fristående pedagogisk omsorg här.

När ska jag ansöka?

Ansök så snart du vet att du kommer att behöva plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Ansök senast fyra månader innan önskat startdatum för att vara garanterad en plats i Örebro kommun. Tänk på behovet av inskolning, normalt cirka två veckor.

Tidigaste ködatum är barnets fyramånadersdag, även om du kan skicka in ansökan tidigare. Ditt barn kan få plats tidigast från ett års ålder. Om du ansökt tidigare än barnets fyramånadersdag blir fyramånadersdagen ködatumet.

Generellt är det svårare att få den plats du vill ha under våren och sommaren än på hösten. Lättast att få plats är i augusti/september när många barn slutar för att börja i skolan.

Om du ska flytta till Örebro

Ska du flytta till Örebro så kan du ställa ditt barn i kö redan innan familjen har flyttat hit. För att få börja i en förskola i Örebro kommun måste barnet vara folkbokfört här.

Var kan jag ansöka?

Du kan ansöka om plats på en förskola som ligger var som helst i Örebro kommun. På sidan Alla förskolor i Örebro kommun ser du vilka förskolor och pedagogiska omsorger som finns att söka.

Ditt barns förskoleplacering påverkar inte vilken skola ditt barn får. Här kan du läsa mer om att söka skola.

Barn med allergi eller infektionskänslighet ska kunna vistas i förskolan. Om ditt barn har en allergi eller infektionskänslighet kan du ha förtur till en allergiavdelning.

På förskolan Klätterträdet finns allergiavdelningen Bofinken. Om du önskar en plats där ansöker du via länken "Ansök om plats i förskola (för barn 1–5 år)" högre upp på sidan. Välj Klätterträdets förskola och kryssa i att ditt barn har en allergi eller infektionskänslighet.

Du behöver även skicka in ett intyg som stärker ditt barns allergi eller infektionskänslighet med post. Skicka intyget till:

Förskole- och grundskoleförvaltningen
Planeringsenheten
Box 30040
701 35 Örebro

Läs mer om Klätterträdets förskola samt vilka krav som finns på personal, vårdnadshavare och barn som vistas i lokalerna.

Örebro kommun ingår i finskt förvaltningsområde vilket betyder att den finsktalande minoriteten i kommunen har särskilda rättigheter för sitt eget språk och egen kultur. Om du är finsktalande har ditt barn rätt att få en plats på förskola där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska.

På Mejeriets förskola finns finskspråkig personal. Om du önskar en plats där ansöker du via länken "Ansök om plats i förskola (för barn 1–5 år)" högre upp på sidan. Välj Mejeriets förskola, samt finska som hemspråk.

Läs mer om Mejeriets förskola.

Rätt till plats i förskola i annan kommun

I vissa fall har barn rätt att gå i en kommunal förskola i en annan kommun än där man är folkbokförd, om det finns personliga förhållanden och särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola.

Ett sådant skäl kan exempelvis vara att barnets vårdnadshavare bor i olika kommuner. Det kan också handla om att barnet bor nära kommungränsen och den andra kommunens förskola. Ett annat skäl kan vara att barnet behöver särskilt stöd i förskolan och att en annan kommun kan erbjuda plats i en förskola som är anpassad efter barnets behov.

Det är den mottagande kommunen som bedömer om det finns särskilda skäl att ta emot ett barn från en annan kommun.

Kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg

Du som arbetar vardagkvällar efter kl. 18.30 och/eller på helger kan ansöka om plats på kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg.

Använd blanketten "Ansökan om kommunal barnomsorg på obekväm tid" som finns på sidan Självservice inom förskola och pedagogisk omsorg. För ansökan till fristående verksamhet vänder man sig direkt till verksamheten.

Mer information om kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg.

Ändra förskoleansökan

Om du har ansökt om förskoleplats via e-tjänsten "Ansökan till förskola" och vill göra en ändring i ansökan kan du göra det via e-tjänsten "Ändra din förskoleansökan", se länk nedan. Du kan ändra ansökan tills dess att du tackat ja till ditt förstahandsval. Efter det avslutas ansökan och barnet står inte längre kvar i kön.

Behöver du ändra ansökan för flera barn ska du göra en ändring per barn. Om du vill ändra din ansökan till en fristående förskola eller pedagogisk omsorg vänder du dig direkt till den verksamheten.

Du kan inte skicka in en ändringsansökan samma dag som du skickar in originalansökan. Du måste vänta ett dygn innan du skickar in ändringen.

Turordning

Om det är kö till en plats i förskoleverksamheten fördelas platsen enligt följande turordning:

1. Syskon

Barn med syskon har, i mån av plats, förtur till plats på den förskola där syskonet går. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll. Syskonet som ger förtur måste ha en pågående placering när inskolning påbörjas för att förtur ska gälla.

2. Kötid

Datumet då ansökan kommer in till kommunen styr platsen i kön. Tidigast möjliga ködatum är den dag barnet är fyra månader.

Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, ska erbjudas plats samtidigt. Någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma ställe kan dock inte ges.

3. Ålder

Om flera barn har samma ködatum ligger barnets födelsedatum till grund för placering, vilket innebär att det äldsta barnet får plats först.

Förtur

Barn kan erbjudas plats i förskolan efter särskild prövning enligt skollagen. Skäl till förtur kan vara familjens situation eller att barnet har ett eget behov av stöd i sin utveckling. Plats ska erbjudas där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Byte av plats

Barn som redan har en placering och väntar på plats till sitt förstahandsval erbjuds byte till önskad förskola i augusti och januari, om ledig plats finns. Byte kan erbjudas under terminerna om det finns särskilda skäl.

Köregler

Det är möjligt att ansöka om plats till max tre förskolor i Örebro kommun. Kötiden för barnet startar tidigast när barnet är 4 månader.

Om du inte erbjuds plats på den förskola du helst önskar kan du tacka ja till platsen du erbjuds på en annan förskola och stå kvar i kön till dina önskade förskolor. Du behåller då din kötid. När du som vårdnadshavare tackat ja till ditt förstahandsval tas barnet bort från kön.

Erbjudande om plats

Har du ansökt senast fyra månader innan önskat startdatum kommer ditt barn att erbjudas en plats på en av Örebro kommuns förskolor utifrån det önskade datumet. Ditt barn kan få plats tidigast från ett års ålder.

Erbjudande om plats i förskola skickas ut löpande utifrån önskad startmånad. Beroende på hur ansökan kommit in till Örebro kommun får vissa vårdnadshavare ett digitalt erbjudande och vissa får erbjudande via papperskopia.

Önskad startmånad i januari eller februari slås ihop till en sökperiod och augusti eller september till en. Då många barn önskar börja förskolan i augusti och september påbörjas handläggningen redan under februari månad. Övriga månader på året sker placeringar månadsvis i turordning.

Barnet ska börja på förskolan under den månaden som du fått plats. Exakt datum för inskolning bestämmer du ihop med förskole­personalen. Du kan inte skjuta upp förskole­starten efter att du erbjudits en plats, även om du betalar för platsen.

Digitalt erbjudande

Du som får ett digitalt erbjudande får ett meddelande till den e-postadress du angivit i ansökan med en direktlänk till Min sida. Via länken kan du se och svara på erbjudandet direkt på "Min sida" och slipper pappershanteringen.

Är ni två vårdnadshavare med gemensam vårdnad måste båda svara på erbjudandet inom 7 kalenderdagar. Efter att en av vårdnadshavarna har svarat på erbjudandet, kommer ett meddelande skickas till den andre vårdnadshavaren via e-post.

Förskola för fler

Från den 1 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen. Detta innebär att alla kommuner ska arbeta uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskolan. Kommunen ska informera om förskolan och barns rätt till förskola.

Kommunerna ska också erbjuda och reservera en förskoleplats för en viss grupp av barn, även om barnets vårdnadshavare inte har ansökt om förskoleplats. Vårdnadshavarna har rätt att tacka nej till erbjudandet om plats.

Första kontakten tas inför hösten det år barnet fyller tre år.

Meddela hushållets inkomst

När du får ett erbjudande om plats ska du samtidigt anmäla inkomst via e-tjänst "Meddela din inkomst", se länk nedan. Tänk på att uppdatera uppgifterna när inkomsten förändras.

När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Läs mer om schema, inkomstuppgift, byte och uppsägning av plats, vilka dagar förskolan är stängd och annat som rör dig som har plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Avgifter

Avgiften för en plats i förskolan gäller från första inskolningsdagen. Hur mycket det kostar beror på hushållets totala inkomst före skatt.

Allmän förskola innebär att barn som är 3–5 år har rätt att gå i förskola avgiftsfritt 15 timmar i veckan. För att få en avgiftsfri förskoleplacering behöver du anmäla detta en månad innan. Det är endast de barn som är på förskolan max 15 timmar per vecka som kan få avgiftsfritt denna period. Har man en avgiftsfri placering har barnet inte rätt att vara på förskolan under skolans lov. Allmän förskola gäller först från hösten det år barnet fyller tre år.

Här kan du läsa mer om avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg.

Anmäl avgiftsfri förskoleplacering

Anmälan blir tillgänglig i maj.

Frågor om barnomsorg

Ring Servicecenter, 019-21 10 00.

Om ditt barn redan fått en plats och du har frågor som rör den aktuella förskolan eller pedagogiska omsorgen – kontakta personalen på förskolan/pedagogiska omsorgen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: