Modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning och studiehandledning i skolan. Det gäller alla elever i alla skolor i Örebro kommun, både kommunala skolor och friskolor.

Innehåll på sidan

Ansök om undervisning i modersmål

Ansökan lämnar du till skolans expedition.
För elever i grundskolan gäller ansökan under hela grundskolan, årskurs 1–9.
Elever i gymnasieskolan måste lämna in en ansökan inför varje nytt läsår.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket. På gymnasiet krävs goda kunskaper.

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att Örebro kommun ska anordna modersmålsundervisning krävs det att:

  • elevens rektor har godkänt ansökan.
  • det finns minst fem elever som beviljats undervisning i språket.
  • det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmåls­undervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Nationella minoritetsspråk och teckenspråk

I Sverige är de nationella minoritets­språken samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch. I Örebro kommun har man beslutat att även hantera det svenska tecken­språket som ett nationellt minoritets­språk.

Elever med dessa ­språk har rätt till modersmåls­undervisning även om språket inte är elevens dagliga umgänges­språk i hemmet.

Kravet på att det ska finnas minst fem elever som beviljats undervisning i språket gäller inte heller.

Elever på grundskolan behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. På gymnasiet krävs däremot goda kunskaper i språket (minst betyg E årskurs 9).

Undervisning i flera språk

En elev som har flera modersmål kan bara få modersmålsundervisning i ett av språken. En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Betyg i ämnet modersmål

Elever på grundskolan läser ämnet modersmål utanför ordinarie schema. Eleven får betyg från årskurs 6.

På gymnasiet läser eleven modersmål oftast utanför ordinarie schema. I vissa fall kan eleven läsa modersmål i stället för ett modernt språk. Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare för mer information.

Eleven får betyg i tre kurser:

  • Modersmål 1.
  • Modersmål 2.
  • Aktiv flerspråkighet.

Varje kurs är 100 poäng.

Sluta med modersmålsundervisning

Om eleven ska sluta med modersmål ska eleven avbeställa undervisning. Blanketten lämnar du på skolans expedition.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet innebär att eleven kan få stöd i skolans olika ämnen på sitt modersmål. Rätt till studiehandledning beror på hur bra eleven behärskar det svenska språket. Det är elevens rektor som avgör om eleven behöver studie­hand­ledning.

Mer information för skolor som beställer studiehandledning finns här.

Bra utveckling för barn som får modersmålsundervisning

Barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten.

Att utveckla sitt modersmål när man är barn ökar chansen att man blir tvåspråkig och bättre klarar av andra skolämnen.

Dokument och länkar

Här hittar du dokument med riktlinjer och länkar till sidan om Nationella minoriteter och minoritetsspråk samt Örebro – Europas teckenspråkshuvudstad.

Senast uppdaterad:

Publicerad: