Hållbart resande

Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser och har en stor påverkan på både hälsan, miljön och klimatet. Därför blir miljövänligare och effektivare resor allt viktigare för samhällsutvecklingen.

Vad gör kommunen?

Här är några exempel på hur Örebro kommun arbetar för att göra det enklare att resa hållbart:

Vi planerar samhället för att det ska vara enkelt att resa hållbart. Vi möjliggör för busstrafik, bygger cykelbanor och ser till att snöröjningen fungerar. När det är konkurrens om utrymme ska fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.

Kommunen har sedan länge arbetat med att bygga gång- och cykelvägnätet och kompletterande funktioner såsom cykelgarage, cykelpumpar och cykelparkeringar med låsbarhet mot ram och väderskydd.

I stan finns många breda gång- och cykelvägar och utformningar vid dess korsningspunkter mot biltrafiken är ofta gjorda för att prioritera de oskyddade trafikanterna.

Kommunen har dels egen bilpool men även en upphandlad bilpool som är öppen för privatpersoner och företag på kvällar och helger. Att dela bil är betydligt resurseffektivare och snällare mot klimatet än att varje person/anställd har en egen bil.

Upphandlad bilpool avslutad

Sunfleets bilpool i Örebro avslutade sin verksamhet sista juni 2020.

Det är viktigt att kommunen jobbar systematiskt med de egna verksamheterna, dels för att vi står för en betydande del av resandet, dels för att vi i dialogen med andra större aktörer måste föregå med gott exempel.

Många förändringar är direkt lönsamma. Vi försöker minska resandet i tjänsten och påverka anställdas resor till och från jobbet.

Kommunens huvudinriktning fram till 2020 är biogasdrift, med målet att minst 75 procent av personbilarna det året ska vara biogasdrivna.

För resterande 25 procent av bilparken, liksom vid inköp av tunga fordon och arbetsmaskiner, prioriterar kommunen fordon med så låg klimatpåverkan som möjligt, utifrån ett livscykelperspektiv.

Kommunen genomför regelbundet kampanjer för att fler ska gå, cykla och åka buss istället för egen bil. Många kampanjer är en del av Klimatsmart vardag, som ska underlätta mer hållbara val för kommunens invånare.

Exempel på utmaningar/kampanjer är att testa elcykel, vintercykling eller bilpool.

Örebro kommun är en etablerad röst i europeiska sammanhang för hållbara transporter, bland annat genom att vara en av två svenska städer i nätverket Polis.

Örebro medverkar ofta på internationella konferenser och har deltagit i flera EU-finansierade projekt, bl.a. cykelprojektet CHAMP och Push & Pull, som handlade om att kombinera parkeringsåtgärder med olika påverkanskampanjer.

Som en av sju städer i Europa ingick Örebro även i forskningsprojektet ”Pasta”, som handlade om fysiskt aktiva resor.

Vad kan du som privatperson göra?

Att gå till fots är människans ursprungliga och vanligaste sätt att ta sig fram. Det är det färdsätt som är mest naturligt och som vår kropp och våra sinnen är anpassade för. Dessutom mår vi mycket bra av att promenera.

Genom att promenera minst en halvtimme om dagen så minskar risken för att drabbas av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar radikalt.

Att cykla är inte bara ett billigt och miljövänligt sätt att ta sig fram. För kortare resor inom staden är det dessutom det snabbaste och smidigaste alternativet. Att cykla 5 km tar inte mer än 15 minuter – ofta går det till och med snabbare.

Genom att använda cykeln istället för bilen bidrar du till bättre luftkvalitet, mindre trafikbuller och därmed en trevligare plats att leva och bo på.

Se filmen ”Hur långt kommer vi på en kvart med cykel?” med Anders ”Honken” Holmqvist.

Läs mer på Klimatsmart vardag.

Genom att fler väljer att resa tillsammans minskar utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen, samtidigt som trafiken på vägarna minskar. Undersökningar visar att de som åker kollektivt rör sig fyra gånger så mycket som de som kör bil.

Dessutom kan du vila, läsa eller arbeta utan att behöva koncentrera dig för trafiken runt omkring.

I Örebro kommun jobbar vi för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken så att fler ska välja att resa kollektivt.

Är resan verkligen nödvändig?

Är du en av dem som behöver bilen för att få vardagen att fungera? Då är du inte ensam. Men du kanske inte alltid behöver använda bilen?

Även du som behöver köra bil kan bidra till en bättre miljö och trevligare stad, här är några förslag på vad du kan göra:

Samåkning

Visste du att en genomsnittlig bilresa har endast 1,5 passagerare i bilen? Genom samåkning sparar du pengar, miljö och får dessutom en trevligare resa med sällskap i bilen. Genom att samåka kan du halvera dina utsläpp.

Det finns flera olika sidor och Facebookgrupper som arrangerar samåkning. Här är några av dem:

Bilpool

Ibland underlättar det att ha bil för att flytta den där soffan, storhandla eller åka till landstället. Men måste man äga den? Du som inte använder bilen dagligen kan istället välja att gå med i en bilpool - det är ett bekvämt och ekonomiskt sätt att ha tillgång till en ny och säker bil. Att dela är smart!

Miljöbil

För bilägare är ett bra sätt att minska sin miljöbelastning att övergå till en miljöbil. En miljöbil släpper ut mindre miljö- och hälsofarliga ämnen än en traditionell bensin- eller dieseldriven bil. En miljöbil drivs av miljöbränslen som t.ex. el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel.

Tomgångskörning

I Örebro kommun är tomgångskörning tillåten i max en minut enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Överträdelser kan polisanmälas.

Utsläppen blir extra stora när motorn är kall, varför det är viktigt att använda motorvärmare.

Visste du att

  • Tomgångskörning påverkar din hälsa negativt. Avgaserna innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem.
  • Avgaserna dras även in i lägenheter, skolor, daghem etc. genom ventilation, vilket kan ge dem inne obehag.
  • Avgaserna inne i bilen är två till tre gånger så höga som utanför.

Motorvärmare

För att undvika kallstarter som belastar din hälsa, miljön och bilen kan du med fördel använda motorvärmare. En motorvärmare är en bra investering, den gör motorn varm och minskar bränsleåtgången, vilket minskar avgaserna. Det tjänar både du och miljön på.

Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare

  • -15 C max. 1,5 timme
  • 0 grader - max 1 timme
  • ​temperaturer över +10 C - använd inte motorvärmare.

Lufttryck

Genom att köra med rätt lufttryck i däcken gör du både miljön och privatekonomin en tjänst.

Eco driving

Som bilist kan du minska dina utsläpp genom att köra smart och sparsamt. Det är ett enkelt sätt att värna om både miljön och privatekonomin.

Vad kan företaget göra?

Som företag kan ni föregå med gott exempel och stimulera god hälsa bland era anställda. Ge de hållbara färdmedlen; gång-, cykel- och kollektivtrafik, så goda förutsättningar som möjligt utifrån er lokalisering, lokaler och arbetsuppgifter.

Till exempel kan företaget införskaffa välutformade cykelparkeringar med låsbarhet mot ram och väderskydd (eller påverka fastighetsägaren att höja standarden för cykelparkering). Bra cykelparkeringar i kombination med duschmöjligheter ger goda förutsättningar för ett cyklande och välmående företag.

Örebro kommun har tagit fram en inspirations- och idéskrift för hållbart resande, se länk i slutet av sidan.

För praktiska tips läs också "Cykelparkering - en guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare Pdf, 737 kB. (Pdf, 737 kB)".

Med hjälp av en resepolicy och/eller en grön resplan kan företaget minska resandet i tjänsten och påverka anställdas resor till och från jobbet. Bra för hälsa, ekonomi och företagets hållbarhetsprofil!

  • Cykelparkering Pdf, 737 kB. (Pdf, 737 kB).
  • Gör det enklare att resa hållbart. Skapa en grön resplan, underlätta för de som reser med cykel, buss eller går till jobbet.
  • Resfria möten, information om digitala lösningar, att man ibland kan ha möten via skype eller telefon istället för att resa för att träffas.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik kan också stimuleras genom gå- och cyklatävlingar på arbetsplatsen och andra morötter för de som tar sig till jobbet på ett smart sätt. En sådan åtgärd kan vara en del av en strategi/resepolicy för företag som vill ha en hållbarhetsimage.

Att subventionera bilparkering genom att ha gratis bilparkeringsplatser tjänar ingen i längden på. Förutom i perifera lägen har alla parkeringsplatser och all mark ett marknadsvärde varför bilparkeringsplatser för det mesta bör avgiftsbeläggas vid arbetsplatser.

Det finns smarta exempel där intäkterna från parkeringsavgifterna vid arbetsplatser går till att subventionera busskort för de anställda. I sådant fall innebär parkeringsavgifterna, förutom enkel parkeringsövervakning, även ett bidrag till de som väljer att resa kollektivt till arbetet.

I Örebro kommuns parkeringsnorm Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB) kan du på sidan 21 läsa mer om kostnader för bilparkering.

Låt de anställda som behöver använda bil i tjänsten boka bil genom en bilpool. På så sätt kan onödiga bilresor undvikas eftersom bokning via bilpool troligtvis görs när bilen verkligen behövs.

Eftersom den minst energikrävande resan är den som inte görs, kan det vara bra att erbjuda möjlighet till distansarbete. Det kan vara uppskattat av de anställda (särskilt de som pendlar längre) samtidigt som det minskar arbetsresornas klimatbelastning.

Distansarbete någon dag i veckan räcker för att ge stor effekt både i trafik, för miljön och för den anställdes vardagspussel.

Buller är oönskat ljud som kan påverka såväl hälsa som livskvalitet.

Kartorna redovisar buller i fem olika intervall. Om du klickar på färgerna i kartan visas en ruta med förklarande text. Öppna inte kartlagren "vägtrafik" och "järnväg" samtidigt på kartan, eftersom resultatet då visas felaktigt.

Vi har valt att visa kartorna för väg och järnväg var för sig, eftersom bullret från respektive källa har olika karaktär och inte på ett enkelt sätt kan läggas samman.

Värdena kan jämföras med det långsiktiga nationella målet 55 dBA och med 65 dBA som för närvarande är gräns för bullerskyddsbidrag för Örebro kommuns vägnät.

För att minska problemen med buller i Örebro kommun finns ett åtgärdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2013 Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB). Åtgärdsprogrammet innehåller nya delmål för kommunens arbete med buller, en policy för hur bullerfrågan hanteras vid nybyggnation och en rad åtgärder för att nå delmålen till 2020.

En viktig del av programmet är att genom skyddsåtgärder skapa en bättre ljudmiljö för de örebroare som idag är bullerstörda. Men det handlar också om att begränsa bullret vid källan och om att bevara och utveckla områden med god ljudmiljö.

Åtgärdsprogrammet innebär en ökad ambitionsnivå jämfört med idag. Sammanlagt kostar det cirka 16 miljoner kronor att genomföra fram till 2020.

Kommunens del av kostnaden kan vara mellan 25 och 100 procent, bl.a. beroende på möjligheterna att få statlig medfinansiering. Samhällsnyttan med programmet beräknas vara fyra gånger större än kostnaderna.

Trafikverket och Tekniska förvaltningen

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen eller järnvägen där du bor. I Örebro är det antingen Trafikverket (större vägar och järnvägar) eller Tekniska förvaltningen (det kommunala vägnätet).

Miljökontoret

Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får kan du kontakta miljökontoret, som är tillsynsmyndighet.

Tekniska förvaltningen

Du som är fastighetsägare kan få kommunalt bidrag för åtgärder på bostadsfönster mot vägtrafikbuller om vissa villkor är uppfyllda.

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad ansvarar för att förebygga bullerproblem vid planering av nya bostäder.

Polisen

Polisen övervakar hastighetsöverträdelser och buller från till exempel motorcyklar.

Frisk luft är en viktig förutsättning för god hälsa. Särskilt känsliga grupper för luftföroreningar är barn, gamla och personer med i luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar.

Den största delen av luftföroreningarna i stadsluften kommer från vägtrafiken, men lokalt kan även småskalig vedeldning bidra. För mer information om luftföroreningarnas hälsoeffekter och det nationella miljömålet "Frisk luft", se nationella miljömålsportalen.

I Örebro kommun görs regelbundna mätningar av luftkvaliteten. Sedan flera år finns en mätstation i gatumiljö vid Rudbecksgymnasiet och en i takhöjd på Rådhuset. De föroreningar vi mäter är partiklar, kvävedioxid och bensen.

Eftersom det är både svårt och dyrt att mäta föroreningar överallt används datormodellen SIMAIR för att beräkna halter i hela tätorten. Kontrollmätningar har visat att dessa beräkningar ger en bra bild av situationen för de flesta föroreningar.

Ren luft.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!