Teknik- och servicenämnden

Teknik- och servicenämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker, grönområden, annan allmän platsmark och planlagda vattenområden som inte är kvartersmark. Nämnden ansvarar även för vatten och avlopp, avfallshantering, gaturenhållning samt kommunens parkerings­övervakning. Nämnden svarar också för kommunens matproduktion till förskolor, skolor och boenden.

Nämnden företräder kommunen som ägare av gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker, grönområden, annan allmän platsmark och planlagda vattenområden som inte är kvartersmark.

Nämnden företräder kommunen som ägare och förvaltare av fastigheter för järnväg, avfallsverk, vattenverk, avloppsreningsverk samt övriga anläggningar kopplade till vatten- och avloppsverksamheten. Nämnden företräder även kommunen som ägare och förvaltare av gasnätet och produktionsanläggning för gas.

Nämnden har rätt att förvärva nyttjanderätt till mark- och vattenområden som inte är detaljplanelagda som allmän platsmark i syfte att använda mark- och vattenområden som om de vore allmän platsmark.

Nämnden svarar, på det sätt som avses i enligt 6 kap. 22 § plan- och bygglagen, för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för och detta gäller även om en detaljplan för ett sådant område upphävts.

Nämnden är väghållare hos kommunen samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd) med ansvar även för trafiksäkerhetsfrågor. Nämnden svarar för väghållning för allmänna vägar enligt Trafikverkets förordnande.

Nämnden ansvarar även för kommunens parkeringsövervakning enligt lag om kommunal parkeringsövervakning samt fordonsflyttning enligt lag och förordning om flyttning av fordon i vissa fall.

Nämnden ansvarar för:

 • kommunens uppgifter enligt lag i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • kommunens uppgifter för kommunens vatten- och avloppsanläggning samt för avfallshanteringen
 • kommunens uppgift enligt 4 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning om att återställa platser som skräpats ned eller annars osnyggats.
 • kommunens uppgifter för kommunens produktion av gas samt infrastruktur för distribution av gas
 • ägande och utbyggnad av infrastruktur, i form av tomrör för fiber på landsbygden, för att möjliggöra utbyggnation av stamnät
 • kommunens köksanläggningar och för produktion av kost om ansvaret inte åvilar annan nämnd
 • samordnad varudistribution.
 • tillhandahållande av fordon för kommunens verksamheter
 • tillhandahållande av intern postdistribution och övrig budverksamhet
 • yttranden till Polismyndigheten som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande ansökan om tillstånd till användning av offentlig plats
 • väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen.

Sammanträdestider

Datum

 • Fredag 26 januari
 • Fredag 9 februari
 • Fredag 15 mars
 • Fredag 12 april
 • Fredag 24 maj
 • Fredag 14 juni
 • Fredag 23 augusti
 • Fredag 20 september
 • Fredag 25 oktober
 • Fredag 22 november
 • Fredag 13 december.

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll från 2021–2022 för nämnder som upphört finns på sidan Protokoll för nämnder som upphört.

Ledamöter

Teknik- och servicenämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Teknik- och servicenämnden.

Kontakt

Nämndfrågor

För frågor om nämnder, handlingar och sammanträden, kontakta teknikochservicenamnden@orebro.se.

Felanmälan

Om du upptäckt ett fel eller problem, till exempel i en park, på en cykelväg eller i bostadsmiljön, gör du en felanmälan här.

Övriga frågor

Har du frågor eller synpunkter på exempelvis belysning, parkering med mera är du välkommen att ringa servicecenter 019-21 10 00 eller skicka ett meddelande via formuläret lämna en synpunkt.

Förvaltning

Teknik- och serviceförvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad: