Cykel – fördjupad information

Att cykla är inte bara ett billigt och miljövänligt sätt att ta sig fram. För kortare resor inom staden är det dessutom det snabbaste och smidigaste alternativet. Att cykla 5 km tar inte mer än 15 minuter – ofta går det till och med snabbare.

Genom att använda cykeln istället för bilen bidrar du till bättre luftkvalitet, mindre trafikbuller och därmed en trevligare plats att leva och bo på.

I Örebro satsar vi på cykeln. Vi jobbar ständigt med att förenkla och förbättra för dig som cyklar, bland annat genom att bygga ut infrastrukturen och parkering för cykel samt genom påverkansåtgärder för ökat cyklande.

Vi har 36 mil separerade gång- och cykelbanor varav 3 mil huvudcykelstråk. Huvudcykelstråken binder ihop stadens olika stadsdelar med centrum och riktar sig i första hand till vuxna personer som vill kunna hålla en hög medelhastighet på sin resa, vilket lämpar sig bra för bland annat arbetspendling.

Din cykel är ett fordon och omfattas ofta av samma regler som bilar. Du är till exempel skyldig att släppa fram de gående på ett övergångsställe. Du får inte cykla onykter och måste följa alla vägmärken. Du får inte köra elsparkcykel på gångbanor.

Det finns särskilda regler för cyklister

 • Om du är under 15 år måste du använda hjälm.
 • Endast barn upp till 8 år får cykla på gångbana.
 • Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns. Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får om särskild försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan om:
 1. den cyklande fyllt 15 år, och
 2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.
 • Din cykel måste ha ringklocka och broms. Den ska också vara utrustad med reflexer och belysning om du cyklar i mörker.
 • Som cyklist har du väjningsplikt mot övriga trafikanter när du korsar en gata, om du inte korsar gatan där det är reglerat med cykelöverfart. Kom ihåg att samspel är det viktigaste för att undvika att olyckor inträffar.

Örebro satsar på att bygga snabba cykelstråk för arbetspendling, så kallade huvudcykelstråk. Ett huvudcykelstråk har en bred och rak linjedragning med god belysning och tydlig orange markering. Huvudcykelstråken prioriteras vid vinterväghållning.

Karta över huvudcykelstråk

Klicka på kartbilden för att se befintliga (blå linje) och planerade huvudcykelstråk (orange linje) på webbkartan där du kan zooma och navigera.

Vad är ett huvudcykelstråk?

Huvudcykelstråk innebär att cykelbanorna är breda och raka, utan tvära svängar med god belysning och tydlig orange markering. Vid vissa korsningar mellan cykelbana och gata är cykelbanan genomgående tvärs över gatan. Den genomgående cykelbanan är tydligt markerad.

Den ska vara:

 • upphöjd över gatan
 • i samma material som cykel- och gångbanan i övrigt och inte avbruten av t. ex. kantsten
 • tydligt avgränsad mot beläggningen i gatan.

Om inte dessa kriterier uppfylls avbryts gång- och cykelbanan vid gatan och fortsätter på andra sidan. Då gäller samma regler som när du går eller cyklar ut på en gata från en gång- eller cykelbana.

Huvudcykelstråken riktar sig i första hand till vuxna personer som vill kunna hålla en hög medelhastighet på sin resa. För att ytterligare underlätta för cykelpendlarna prioriteras huvudcykelstråken vid snöröjning.

Utöver huvudcykelstråken finns det ett mer finmaskigt nät av cykelvägar i staden med höga krav på trafiksäkerhet.

Arbetet med cykelstråken är en tydlig markering att cyklisterna är viktiga i trafiken och är en del av kommunens satsning på att få fler lämna bilen hemma.

Den 1 september 2014 började den nya trafikregeln ”cykelöverfart” att gälla. Regeln är tänkt att medför en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Innan fanns bara en typ av cykelöverfart, nu finns det två olika sorter som bilister och cyklister måste hålla reda på, cykelpassage och cykelöverfart.

Den grundläggande principen för utformning av korsningar mellan körbana och cykelbana ska vara att det är tydligt vilka regler som gäller både för cyklisten och för andra trafikanter.

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om regler för cykelpassager och cykelöverfarter.

Definitioner

Cykelpassage

Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana.

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg.

För bättre samspel och säkrare passage ska cyklister söka ögonkontakt med föraren av det fordon som korsar cykelpassagen.

Cykelpassager är markerade med vita fyrkanter på vägbanan.

Illustration som visar cykelpassage och gångpassage

Figur 1. Cykelpassage och gångpassage

Cykelöverfart

Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana.

Du känner igen cykelöverfarter på vägmärket ”cykelöverfart”, att ”väjningslinjer” är målade innan markering för cykelöverfart samt genom en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Vid en cykelöverfart har fordonsförare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Cyklister och förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart från en cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

För bättre samspel och säkrare passage ska cyklister söka ögonkontakt med föraren av det fordon som korsar cykelöverfarten.

Cykelöverfarter är markerade med vita fyrkanter på vägbanan, väjningslinjer i form av vita trianglar på vägbanan samt vägmärke för cykelöverfart.

Illustration som visar cykelöverfart och övergångsställe

Figur 2. Cykelöverfart och övergångsställe

Cykelfält

Cykelfält får bara användas av cyklister. Cykelfälten gör att motorfordon håller ett större avstånd vid omkörning.

Vid tät trafik underlättar cykelfälten för cyklister att köra om köande motortrafik.

Motorfordon får inte stanna eller parkera i cykelfält.

Skiss cykelbox

Vad är en cykelbox?

 • En cykelbox innebär att cyklister får ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon.
 • Cykelboxen innebär att bilföraren måste stanna några meter längre bak än tidigare.
 • Bilföraren får cyklisten/cyklisterna framför sig vilket gör cyklisterna mer synliga i trafiken.
 • Cykelboxar minskar risken för svåra olyckor mellan högersvängande motorfordon och cyklister.

Kommunen har riktlinjer för cykelparkeringar Pdf, 4.5 MB. som bl.a. säger att alla nya ställ ska erbjuda möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.

Det finns även en guide för fastighetsägare och fastighetsförvaltare Pdf, 737 kB..

Här finns en film om hur du minskar stöldrisken för din cykel. Vi rekommenderar att alltid låsa cykeln med minst två lås.

Från och med 1 september 2022 är förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.

För en bättre hälsa och trevligare stad har kommunen som mål att många fler ska gå och cykla. Vi jobbar systematiskt med att förbättra villkoren för cyklisterna.

Exempel på åtgärder:

 • Ökad ambitionsnivå för snöröjning vintertid.
 • Byggande av huvudcykelstråk och andra cykelvägar.
 • Tydlig skyltning av cykelvägnätet.
 • Fler kommunala cykelpumpar.
 • Lägre hastighet för biltrafiken.
 • Fler cykelparkeringsplatser.
 • Information till företag, anställda och medborgare.
 • Cykelskola för vuxna.
 • Cykelråd.
 • Ett exempel på en åtgärd för att förbättra villkoren för cyklister är den nya gång- och cykelbanan mellan Örebro och Glanshammar. Gång- och cykelbanan invigdes 2020 och förenklar cykelpendlingen för många. Det är Trafikverket som har byggt banan, i samarbete med Örebro kommun och Region Örebro län. I filmen nedan får du mer information om projektet.

Film: Ny gång- och cykelbana mellan Örebro och Glanshammar

På sidan Hållbart resande kan du läsa mer om hur du kan bidra till ett hållbart resande.

Senast uppdaterad:
Publicerad: