Trafikplanering i Örebro

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer. Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

I en stad som växer krävs satsningar på yteffektiva transportlösningar och avvägningar mellan vad den värdefulla marken skall användas till. Genom att prioritera de mer kapacitetsstarka färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik kommer fler människor till nytta utan att en större yta tas i anspråk.

I Örebro planerar vi för att människor och gods ska kunna nå sina målpunkter. Det handlar om att göra staden tillgänglig för alla och att fokus flyttas från att tänka framkomlighet för fordonen till att skapa tillgänglighet för människan. Det är också viktigt att länka samman stad och landsbygd, bland annat genom god planering, attraktiv kollektivtrafik och omstigningspunkter på väl valda platser.

Att jobba för ett jämställt transportsystem där alla oavsett kön, ålder eller ekonomiska förutsättningar ska kunna röra sig fritt är tillsammans med målen om minskad klimatpåverkan viktiga förutsättningar för Örebros utveckling.

Översiktsplan ”Vårt framtida Örebro”

Här kan du läsa Örebro kommuns digitala översiktsplan ”Vårt framtida Örebro” och se kartor som tillhör översiktsplanen.

Örebro växer och blir allt tätare, vilket innebär att allt fler människor kommer bo, arbeta och besöka staden. Detta medför mer rörelser av såväl människor som gods. Vi planerar för en tät och blandad stad där ett stort och varierat utbud av arbetsplatser, skolor, fritidsaktiviteter mm. kan nås med cykel och till fots.

På så sätt skapas tillgänglighet för stadens invånare och behovet av att använda bilen som transportmedel minskar. En tät stad skapar dessutom underlag för en frekvent och kapacitetsstark kollektivtrafik.

Staden Örebro omges av flera mindre tätorter och en levande landsbygd. Region Örebro län ansvarar för kollektivtrafiken och har pekat ut ett antal starka stråk dit resurserna i huvudsak koncentreras. Dessa sammanfaller med de kommunala kärnor och utvecklingsområden som pekas ut i översiktsplanen. Kommunen ska tillsammans med Region Örebro län utreda strategiska platser för pendlarparkering, för byte mellan bil eller cykel till kollektivtrafik.

Trafikprogram för Örebro kommun

Trafikprogrammet visar vägen

Trafikprogrammet Pdf, 1.2 MB. är Örebro kommuns övergripande dokument för trafiken i staden. Trafikprogrammet konkretiserar översiktsplanen och hänger även samman med kommunens program för hållbar utveckling.

Trafikprogrammet tar sikte på att skapa den hållbara staden och består av målsättningar och utgångspunkter för arbetet med trafikfrågor.

De tre målen i trafikprogrammet är:

  • Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och kollektivtrafik utgöra 60 procent år 2020 (andelen var 44 procent år 2011).
  • Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal fram till 2020.
  • Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil.

Trafikprogrammet följs upp regelbundet, senast i Temarapport trafik 2023 Pdf, 2.5 MB..

Trafikprogrammet beslutades av kommunfullmäktige 2014. Eftersom flera av målen avser år 2020 har en revidering inletts.

Senast uppdaterad:
Publicerad: