Trafikplanering i Örebro

Örebro är en bra plats att bo och leva på, och staden växer. Det ställer krav på oss att nyttja stadens ytor mer effektivt, samtidigt som invånarnas tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ska tillgodoses. Vi arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Målet är en blandad och attraktiv stad för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik.

I en stad som växer krävs satsningar på yteffektiva transportlösningar och avvägningar mellan vad den värdefulla marken skall användas till. Genom att prioritera de mer kapacitetsstarka färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik kommer fler människor till nytta utan att en större yta tas i anspråk.

I Örebro planerar vi för att människor och gods ska kunna nå sina målpunkter. Det handlar om att göra staden tillgänglig för alla och att fokus flyttas från att tänka framkomlighet för fordonen till att skapa tillgänglighet för människan.

Att jobba för ett jämställt transportsystem där alla oavsett kön, ålder eller ekonomiska förutsättningar ska kunna röra sig fritt är tillsammans med målen om minskad klimatpåverkan viktiga förutsättningar för Örebros utveckling.

Översiktsplan ”Vårt framtida Örebro”

Här kan du läsa Örebro kommuns digitala översiktsplan ”Vårt framtida Örebro” och se kartor som tillhör översiktsplanen.

Örebro växer och blir allt tätare, vilket innebär att allt fler människor kommer bo, arbeta och besöka staden. Detta medför mer rörelser av såväl människor som gods. Vi planerar för en tät och blandad stad där ett stort och varierat utbud av arbetsplatser, skolor, fritidsaktiviteter mm. kan nås med cykel och till fots.

På så sätt skapas tillgänglighet för stadens invånare och behovet av att använda bilen som transportmedel minskar. En tät stad skapar dessutom underlag för en frekvent och kapacitetsstark kollektivtrafik.

Trafikprogram för Örebro kommun

Trafikprogrammet visar vägen

Trafikprogrammet Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB) är Örebro kommuns övergripande dokument för trafiken i staden. Trafikprogrammet är ett underdokument till översiktsplanen i vilken tjänstemän och politiker hittar stöd för de åtgärder som planeras och genomförs.

Trafikprogrammet tar sikte på att skapa den hållbara staden och består av målsättningar och utgångspunkter för arbetet med trafikfrågor. Målåret för trafikprogrammet är 2020.

För att kunna nå uppsatta mål genomförs årligen ett trafikbokslut som ger en bild av hur arbetet gått under året och om de åtgärder som vidtagits leder i riktning mot målen. Trafikprogrammet beslutades av kommunfullmäktige 2014-10-22.

De tre målen är att:

  • Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och kollektivtrafik utgöra 60 procent år 2020 (andelen var 44 procent år 2011).
  • Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal fram till 2020.
  • Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil.

Trafikprogrammet följs upp vartannat år, senast i Temarapport trafik 2020 Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB).

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!